Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Живко Христов Петров, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Живко Христов Петров на тема „Върху някои диофантови уравнения и неравенства” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 Математика, докторска програма „Математически анализ“. Задочен докторант.

Научен ръководител: проф. дмн Дойчин Толев

Председател на научното жури: проф. д-р Азнив Каспарян

Документи на български език

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Азнив Каспарян

доц. д-р Теменужка Пенева

 

Становища:

акад. проф. дмн Веселин Дренски

проф. дмн Дойчин Толев

доц. д-р Боян Златанов

 

Документи на английски език

Рецензии:

проф. д-р Азнив Каспарян

доц. д-р Теменужка Пенева

 

Становища:

акад. проф. дмн Веселин Дренски

проф. дмн Дойчин Толев

доц. д-р Боян Златанов