Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Владислав Валериев Харалампиев, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 05.10.2021 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Факултет по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Владислав Валериев Харалампиев на тема „Невронни мрежи за задачи за разполагане на обекти“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Компютърни науки“ – Алгоритми и сложност“.

Научен ръководител: доц. д-р Минко Маринов Марков

Председател на научното жури: доц. д-р Христо Александров Ганчев, СУ "Св. Климент Охридски".

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано на 5.09.2021 г.