Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Татяна Маринова Иванова, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Татяна Маринова Иванова на тема „Логики за релационни геометрични структури: дистрибутивна мереотопология, разширени контактни алгебри и свързани безкванторни логики” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 Математика (Математическа логика). Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: проф. дмн Димитър Вакарелов

Председател на научното жури: проф. д-р Тинко Тинчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: