Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Таня Тодорова Маринова, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе в платформата Zoom на следния адрес:
https://zoom.us/j/95945673673?pwd=RTkvZTJMRmJjV205UFhIQnNzQ0s0Zz09

Meeting ID: 959 4567 3673
Passcode: 389895

Защита на докторска дисертация на Таня Тодорова Маринова на тема „Алгоритми за характеризиране на ортогонални масиви“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 Математика, докторска програма „Алгебра, топология и приложения“.


Председател на научното жури: проф. д-р Азнив Киркор Каспарян, СУ "Св.Климент Охридски".


Документи на български език

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Азнив Киркор Каспарян

проф. дмн Илия Георгиев Буюклиев


Становища от:

проф. дмн Иван Николов Ланджев

проф. д-р Николай Лазаров Манев

доц. д-р Мая Митева СтояноваДокументи на английски език

Автореферат

Рецензии от:

проф. д-р Азнив Киркор Каспарян

проф. дмн Илия Георгиев Буюклиев


Становища от:

проф. дмн Иван Николов Ланджев

проф. д-р Николай Лазаров Манев

доц. д-р Мая Митева Стоянова