Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Стефан Володев Вътев, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Стефан Володев Вътев на тема Омега спектри на структури” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.01 „Математическа логика” в професионално направление 4.5 „Математика”. Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: доц. д-р Александра Соскова

Председател на научното жури: доц. д-р Христо Ганчев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: