Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Силвестер Мустафа Хасани, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 19.07.2022 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Защита на докторска дисертация на Силвестер Мустафа Хасани на тема „Услуги на изследователски информационни системи за облак за отворена наука“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информационни технологии"- Компютърни мрежи.

Научен ръководител: проф. д-р Елиза Петрова Стефанова

Председател на научното жури: проф. дфн Ана Йовкова Пройкова, СУ "Св. Климент Охридски".

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 04.07.2022 г.