Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петър Пашинов Събев, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 21.06.2024 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Защита на докторска дисертация на Петър Пашинов Събев на тема „Защита на данни при съхранение, управление и пренос между мобилни устройства“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма “Софтуерни технологии” – Софтуерно инженерство.

Научен ръководител: проф. д-р Милен Йорданов Петров

 

Председател на научното жури: проф. д-р Олга Илиева Георгиева, СУ "Св. Климент Охридски".

 

Автореферат на Петър Пашинов Събев

Рецензии:

 

Становища:

 

Публикувано на 31.05.2024 г.