Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Панчо Георгиев Бешков, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 15.06.2022 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на ФМИ

Защита на докторска дисертация на Панчо Георгиев Бешков на тема „Тороидални компактификации на дискретни фактори на комплексното двумерно кълбо“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Алгебра, топология и приложения“.

Научен ръководител: проф. д-р Азнив Киркор Каспарян

Председател на научното жури: проф. д-р Мая Митева Стоянова, СУ "Св. Климент Охридски".

Автореферат

Рецензии:

 

Становища:

Публикувано на 15.05.2022 г.