Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Панайотис Константинос Анагносту, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 27.06.2024 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Защита на докторска дисертация на Панайотис Константинос Анагносту на тема „Оценка на ефективността на професионалното обучение от разстояние въз основа на възприятията на обучаеми и обучители (Evaluation of the effectiveness of the remote online learning based on the perceptions of learners and trainers)“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по математика и информатика“.

Научен ръководител: доц. д-р Николина Илиева Николова

 

Председател на научното жури: доц. д-р Ирина Здравкова Вутова, СУ "Св. Климент Охридски".

 

Автореферат на Панайотис Константинос Анагносту

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано на 11.06.2024 г.