Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николай Костов Червенов, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Николай Костов Червенов на тема „Копули в Соболеви пространства и приложения” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 Математика, докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката“. Задочен докторант.

Научен ръководител: доц. д-р Йордан Йорданов

Председател на научното жури: проф. дн Леда Минкова

Документи на български език
Автореферат

Рецензии:
проф. дмн Рачо Денчев
проф. дн Леда Минкова

Становища:
проф. д-р Георги Венков
проф. д-р Красимира Проданова
доц. д-р Йордан Йорданов

Документи на английски език
Автореферат

Рецензии:
проф. дмн Рачо Денчев
проф. дн Леда Минкова

Становища:
проф. д-р Георги Венков
проф. д-р Красимира Проданова
доц. д-р Йордан Йорданов