Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николай Георгиев Шегунов, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 17.09.2021 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Защита на докторска дисертация на Николай Георгиев Шегунов на тема „Симулация на течения в порести среди чрез масивно паралелен Многонивов Монте Карло алгоритъм“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информационни системи“.

Научен ръководител: доц. д-р Петър Русланов Армянов

Председател на научното жури: доц. д-р Радослава Данаилова Христова, СУ "Св. Климент Охридски".

 

Автореферат


Рецензии от:

Становища от:

 

Публикувано на 23.08.2021 г.