Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Михаил Атанасов Хамамджиев, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Михаил Атанасов Хамамджиев на тема „Принос към субдиференциалното смятане” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 Математика, докторска програма „Математически анализ“. Редовен докторант.

Научен ръководител: доц. д-р Милен Иванов

Председател на научното жури: проф. дн Надежда Рибарска

 

 

Рецензии:

 

Становища: