Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Кристин Илиева Александрова, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 26.06.2024 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Защита на докторска дисертация на Кристин Илиева Александрова на тема „Семантични технологии в електронното здравеопазване (Semantic Technologies in eHealth)“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма “Информационни системи“ – Системи, основани на знания“.

Научен ръководител: проф. д-р Мария Михайлова Нишева

Председател на научното жури: проф. д-р Васил Георгиев Цунижев, СУ "Св. Климент Охридски".

 

Автореферат на Кристин Илиева Александрова

Рецензии:

 

Становища:

Публикувано на 11.06.2024 г.