Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Деян Живков Джундреков, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 23.04.2024 г. от 15:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Защита на докторска дисертация на Деян Живков Джундреков на тема „Градуирани алгебри и некомутативна теория на инвариантите (Graded algebras and noncommutative invariant theory)“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5.Математика, докторска програма „Алгебра, теория на числата и приложения“-Топология.

Научен ръководител: доц. д-р Силвия Първанова Бумова

Председател на научното жури: проф. д-р Мая Митева Стоянова, СУ "Св. Климент Охридски".

 

Автореферат на Деян Живков Джундреков

Рецензии:

 

Становища:


Публикувано на 5.04.2024 г.