Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Боян Колев Стефанов, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 3.06.2024 г. от 12:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Защита на докторска дисертация на Боян Колев Стефанов на тема „Задачи на оптималното управление в условие на неопределеност (Optimal Control Problems under Uncertainty)“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5.Математика, докторска програма „Изследване на операциите“.

Научен ръководител: проф. дмн Михаил Иванов Кръстанов

Председател на научното жури: проф. дн Надя Пейчева Златева, СУ "Св. Климент Охридски".

 

Автореферат на Боян Колев Стефанов

Рецензии:

 

Становища:

 

Публикувано на 16.05.2024 г.