Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Анастасиос Георгиос Папапостолу, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Анастасиос Георгиос Папапостолу на тема „jADL, μσADL – Case Study of New Generation ADLs for Architecting Advanced Software Architectures“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Компютърни науки“. Редовен докторант.

 

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Биров

Председател на научното жури: проф. д-р Боян Бончев

 

Документи на български език

Автореферат

Рецензии:

доц. д-р Александър Димов

доц. д-р Десислава Иванова

 

Становища:

проф. д-р Боян Бончев

проф. д-р Стефка Фиданова

доц. д-р Борис Шишков

 

Документи на английски език

Автореферат

Рецензии:

доц. д-р Александър Димов

доц. д-р Десислава Иванова

 

Становища:

проф. д-р Боян Бончев

проф. д-р Стефка Фиданова

доц. д-р Борис Шишков