Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Александър Сотиров Биков, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Александър Сотиров Биков на тема „Пресмятане и оценяване на Фолкманови числа” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 Математика, докторска програма „Алгебра, топология и приложения”. Докторант редовно обучение.

Научен ръководител: проф. дмн Недялко Ненов

Председател на научното жури: доц. д-р Мая Стоянова

 

 

Рецензии:

 

Становища: