Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Обща информация

   

Факултетът по математика и информатика обучава докторанти в редовна, задочна форма и самостоятелна подготовка. За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен ”магистър”. Обучението е по акредитирани докторски програми, съобразени с Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

Информация за работата с докторантите можете да получите от:

Зам.-декан доц. д-р Мая Стоянова
Ел. поща: stoyanova@fmi.uni-sofia.bg

Инспектор Десислава Присадашка
Ел. поща: dprisadash@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-209

Пряко отношение имат и съответните катедри. Всяка катедра предлага по заявка броя и вида на исканата докторантура, която се одобрява от Факултета и се подава в СУ.

След одобрение от Министерския съвет на подадената заявка, се подават документи от кандидат-докторантите в СУ. Всеки кандидат-докторант може да се запознае с конспектите за кандидатстване предварително от сайта на СУ и ФМИ.

Прием

След успешно провеждане на кандидат-докторантските конкурсни изпити по специалността и по западен език за редовни и задочни докторанти и след съответно положително обсъждане на проекта за дисертация на докторантите на самостоятелна подготовка от съответната катедра, ФС на ФМИ взема решение за зачисляване. Ректорът на СУ издава заповед за зачисляване в докторантура.

След издаване на заповед за зачисляване, всяка катедра обсъжда и изготвя с новозачислените докторанти необходимата документация.

 

Шифър Акредитирана програма за ОНС "доктор"
за Факултета по математика и информатика на СУ
Акредитацията е валидна до:
4.5 Алгебра, топология и приложения 23.03.2021 г.
4.5 Геометрия 23.03.2021 г.
4.5 Диференциални уравнения 23.03.2021 г.
4.5 Изследване на операциите 23.03.2021 г.
4.5 Изчислителна математика 23.03.2021 г.
4.5 Математическа логика и приложенията й 23.03.2021 г.
4.5 Математически анализ 23.03.2021 г.
4.5 Математическо моделиране и приложения на математиката 23.03.2021 г.
4.5 Математическо моделиране и приложения на математиката в икономиката 23.03.2021 г.
4.5 Теория на вероятностите и математическа статистика 23.03.2021 г.
     
4.6 Информационни системи 29.09.2020 г.
4.6 Информационни технологии 29.09.2020 г.
4.6 Компютърни науки 29.09.2020 г.
4.6 Софтуерни технологии 29.09.2020 г.
     
1.3 Методика на обучението по математика и информатика 16.09.2020 г.