Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

Условия и ред за приемане на докторанти, български граждани

Обучението в докторантура е по научни специалности, определени с класификацията на специалностите на научните работници в Република България.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен "магистър".
Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение и докторантура на самостоятелна подготовка. Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка. Университетът обучава докторанти по заявени от него и утвърдени от Министерския съвет специалности (държавна поръчка) и с индивидуално заплащане ( платена докторантура) по специалности, получили при акредитация оценка "мн. добър".

Лица, завършили образователно-квалификационна степен "магистър", желаещи да участват в конкурс за докторанти, подават молба до Ректора. Към молбата от предходната алинея се прилагат:

  • автобиография
  • копие от дипломата за завършено висше образование и приложението към нея или уверение за завършена образователно-квалификационна степен за кандидатите, които нямат изготвена диплома.
  • списък на публикации, ако има такива
  • документ за платена такса за кандидатстване в размер, определен с Постановление на Министерския съвет.

Кандидатите за докторантура полагат конкурсен изпит по специалността и по един западен език (английски, френски, немски, испански или италиански). Програмите за конкурсните изпити се изготвят от научните звена на университета и се включват в кандидат-докторантски справочник, който е на разположение на кандидатите не по-късно от 60 дни преди конкурсните изпити.

Изпитът по специалността е писмен и устен с две отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко Мн. добър (4.50) на писмения изпит, (продължителността на провеждане е 4 часа). Успешно положили изпита са кандидатите, получили оценка от писмения и устния изпит най-малко Мн. добър (5.00) за докторанти по държавна поръчка и Мн. добър (4.50) за докторанти срещу заплащане. Оценките се оформят с точност до 0.25. До изпит по езиците се допускат само кандидати, които успешно са положили изпитите по специалността. Успешно положили изпитите по езиците са кандидатите, получили оценка минимум Добър (4.00).

Конкурсните изпити за докторанти по държавна поръчка се провеждат от 1 до 15 декември всяка година. Конкурсните изпити за докторанти в платена форма на обучение се провеждат през цялата година, без м. юли, август и септември.
Редовните и задочни докторанти по държавна поръчка заплащат такса в годишен размер, определен с Постановление на Министерския съвет. Te са освободени от заплащане на такса през последните две години.
За редовна платена докторантура годишната такса е в размер на девет минимални работни заплати и шест минимални работни заплати за задочна докторантура (ако не бъде определен друг размер със заповед на Ректора по решение на Академичния съвет).

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и
граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
през учебната 2017/2018 година

брой

шифър професионално направление
докторска програма
образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
1 4.5 Математика Математическа логика и приложенията й 1
2 4.5 Математика Алгебра, топология и приложения 1
3 4.5 Математика Геометрия 1
4 4.5 Математика Математически анализ 1 1
5 4.5 Математика Изчислителна математика 2
6 4.5 Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Математическо моделиране) 1
7 4.5 Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) 1 1
8 4.5 Математика Теория на вероятностите и математическа статистика 1 1
9 4.5 Математика Изследване на операциите 1 1
10 1.3 Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика и информатика 1
11 4.6 Информатика и КН Компютърни науки (Мрежово програмиране) 1 1
12 4.6 Информатика и КН Компютърни науки (Софтуерни архитектури) 1
13 4.6 Информатика и КН Компютърни науки (Операционни системи) 1
14 4.6 Информатика и КН Компютърни науки (Анализ и обработка на данни) 1
15 4.6 Информатика и КН Компютърни науки (Алгоритми и изчислителна сложност) 1 1
16 4.6 Информатика и КН Компютърни науки (Компютърни мрежи) 1 1
17 4.6 Информатика и КН Информационни технологии (Приложение на информационните технологии) 2
18 4.6 Информатика и КН Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) 3 2
19 4.6 Информатика и КН Софтуерни технологии (Откриване на знания) 2 1
20 4.6 Информатика и КН Софтуерни технологии (Управление на знанията) 1
21 4.6 Информатика и КН Софтуерни технологии (Софтуерни екосистеми) 1 1
22 4.6 Информатика и КН Информационни системи (Бази от данни) 2 2
23 4.6 Информатика и КН Информационни системи (Системи, основани на знания) 2 2
24 4.6 Информатика и КН Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) 1 1
25 4.6 Информатика и КН Информационни системи (Вградени и автономни системи) 1 1