Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Апробация на дисертационен труд

   

Докторантът представя дисертацията на научния ръководител, който преценява готовността й за защита. При положителна оценка научният ръководител предлага на съвета на първичното звено откриване на процедура за предварително обсъждане.

Процедурата за предварително обсъждане се провежда пред съвета на първичното звено.

Пред първичното звено кандидатите представят следните документи:

  • заявление до ръководителя на първичното звено;
  • заповед на ректора за зачисляване в докторантура;
  • заповед на ректора за отчисляване с право на защита;
  • автобиография;
  • диплома за висше образование и приложението към нея – в оригинал и по 3 копия от тях;
  • дисертационен труд в 4 екземпляра;
  • автореферат в 5 екземпляра;
  • удостоверение за положени изпити от индивидуалния план;
  • отпечатани или приети за печат научни трудове или материали за внедрено творческо постижение, свързани с дисертационния труд.

Съветът на първичното звено в едномесечен срок от доклада на научния ръководител, обсъжда дисертацията и взема решение за даване ход за публична защита.

 

През 2011 г. защитили:

Ива Любенова Кръстева – Информатика

Десислава Дакова Василева – Информатика

Ивайло Владимиров Величков – Информатика (Софтуерни системи и архитектури)

 

През 2012 г. защитили:

Стоян Милчев Велев – Информатика

Радослава Данаилова Горанова – Информатика (Бази от данни)

Стела Иванова Русева – Информатика (Компютърни мрежи и архитектури)

доц. Леда Димитрова Минкова (дмн) – Математика (Теория на вероятностите и мат. статистика)

Елиза Петрова Стефанова – Информатика

 

През 2013 г. защитили:

Ина Асенова Найденова – Информатика

Таня Георгиева Тонова – Методика на обучението по математика и информатика

Петър Ангелов Петров – Информатика (Биомедицинска информатика)

Калин Георгиев Николов – Информатика (Езици и среди за програмиране)

Димитър Георгиев Димитров – Информатика

Цветелин Стефанов Заевски – Математика (Изследване на операциите)

проф. Георги Добромиров Димов (дмн) – Математика (Геометрия и топология)