Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по математика и информатика / Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 4.5 Математика (Математическа логика), обявен в ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г.

   

Единствен кандидат: гл. ас. д-р Стефан Владимиров Герджиков.

Председател на научното жури: доц. д-р Христо Александров Ганчев, СУ "Св.Климент Охридски".

Материали:

  1. Списък с научните публикации на гл. ас. д-р Стефан Владимиров Герджиков.
  2. Справки научни приноси на гл. ас. д-р Стефан Владимиров Герджиков.
  3. Резюмета на статии представени за конкурса на гл. ас. д-р Стефан Владимиров Герджиков.

Документи на български език

Рецензии от:

акад. проф. дмн Веселин Стоянов Дренски

проф. д-р Тинко Величков Тинчев

Становища от:

проф. дмн Димитър Иванов Вакарелов

проф. д-р Александра Андреева Соскова

доц. дн Стоян Милков Михов

доц. д-р Христо Александров Ганчев

доц. д-р Трифон Анчев Трифонов


Документи на английски език

Рецензии от:

акад. проф. дмн Веселин Стоянов Дренски

проф. д-р Тинко Величков Тинчев

Становища от:

проф. дмн Димитър Иванов Вакарелов

проф. д-р Александра Андреева Соскова

доц. дн Стоян Милков Михов

доц. д-р Христо Александров Ганчев

доц. д-р Трифон Анчев Трифонов


Заключителното заседание ще се проведе на 23.04.2021 г. от 10.00 ч. в електронна среда "ZOOM".