Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Структура / Катедри / Класически Изток

   

Ръководител на катедра "Класически Изток"

Доц. д-р Гергана Русева

приемно време:

  • четвъртък - от 08.00 до 09.30 ч., каб. 19 в ЦИЕК

e-mail: g.ruseva@uni-sofia.bg

 

Година на създаване:
Индология 1983 г.
Иранистика 1993 г.
Арменистика и кавказология 1995 г.

Академичната специалност Индология е открита през 1983 г. в рамките на Центъра за източни езици и култури (ЦИЕК) към Факултета по класически и нови филологии. Вече повече от 20 години специалността заема достойно място сред останалите ориенталистични специалности в ЦИЕК. Почти всички настоящи преподаватели са възпитаници на Алма матер.

Приемът в бакалавърската степен на специалност Индология е ежегоден – по държавна поръчка и платено обучение, като броят на приеманите студенти не надвишава 12. Системата за прием е в съответствие с изискванията за кандидатстване във всяка една от специалностите на ФКНФ.

В специалност Индология преподават 6 щатни преподаватели, 3 хонорувани преподаватели и 1 гост-лектор от Индия.

Специалност Иранистика. Преподаването на персийски език у нас води началото си от 1959 г., когато в СУ "Св. Климент Охридски" започва изучаването му като факултативна дисциплина в специалност Тюркология. След откриването на специалностите Арабистика и Индология персийският език влиза и в техните учебни планове.

През учебната 1991/1992 г. е открита Персийска филология като втора специалност, в която се изучават дисциплините персийски език, теоретична граматика на персийския език, история на Персия и Иран, класическа персийска литература и Съвременна персийска литература. През учебната 1993/1994 г. в рамките на Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии е разкрита редовна специалност Иранистика.

Понастоящем специалност Иранистика е в състава на катедра Класически Изток заедно със специалностите Индология и Арменистика и кавказология. Специалността обучава студенти в образователно-квалификационната степен "бакалавър".

В специалност Иранистика преподават 3 щатни преподаватели, 10 хонорувани преподаватели и 1 гост-лектор от Иран.

Академичната специалност Арменистика и кавказология е открита през 1995 г. в рамките на Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии.

Специалността обучава студенти в образователно-квалификационната степен "бакалавър". Разполага с 3 щатни преподаватели и 3 хонорувани преподаватели.

Целите на обучението в специалност Арменистика и кавказология са подчинени на желанието да се откликне на нуждите на страната от висококомпетентни специалисти.

 

Преподаватели