Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Структура / Катедри / Германистика и скандинавистика

   

Ръководител на катедра "Германистика и скандинавистика"

доц. д-р Ренета Килева

приемно време: вторник 14-16 ч. , 171 каб., Ректорат

e-mail: kileva@uni-sofia.bg

 

 

 

 

През 2013 год. специалност Немска филология на Софийския университет „ Св . Климент Охридски” празнува своя 90-годишен юбилей. Този юбилей е тясно свързан със 125-тата годишнина от създаването на Университета, тъй като немският език присъства в учебните планове още от неговото създаване през 1888 год.

Решението за създаването на Катедра по немска филология се взема от университетското ръководството през 1904 год. Поради водените на Балканите войни откриването на Кате- драта се забавя и се осъществява едва през 1923 год., когато се създава Историко-филологическият факултет на Университета. За ръководител на Катедрата е избран проф. д-р Константин Гълабов, който я оглавява до своето пенсиониране през 1958 г. След него ръководството на Катедрата се поема от видни учени и преподаватели като проф. д-р Стефан Станчев (1958-1962), проф. д-р Любомир Огнянов (1962-1972), доц. д-р Текла Сугарева (1972-1976), проф. д-р Павел Петков (1976-1993), проф. д.ф.н. Емилия Стайчева (1993-1999).

Катедрата по немска филология е преименувана през 1999г. в Катедра по германистика и скандинавистика. В нея са обединени Катедрата по немска филология и създадената през 1992 год. Катедра по скандинавистика. Катедрата по германистика и скандинавистика е ръководенa от проф. д-р Богдан Мирчев (1999-2003), доц. д.ф.н. Майа Разбойникова-Фратева (2003-2006), проф. д-р Антония Бучуковска (2006-2007), от 2007 год. до 2015г. от проф. д.ф.н. Емилия Денчева, а от 2015г. насам от доц. д-р Ренета Килева.

 

Повече подробности за историята на специалност Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици.

Повече подробности за историята на специалност Скандинавистика.

 

В специалностите Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“ и Скандинавистика, които понастоящем се предлагат в Катедрата по германистика и скандинавистика, се обучават филолози за езиците немски, шведски и норвежки. Като втори чужди езици в учебните планове са включени също и много от останалите езици, които се говорят като официални езици в Европейския съюз, в това число датски, нидерландски, английски, френски, испански, португалски, италиански, гръцки.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ на Катедра "Германистика и скандинавистика".