Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Магистърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Общество и култура на Корея

   

Магистърска програма "Общество и култура на Корея"

한국 사회와

 

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д-р Светла Къртева-Данчева

 

В програмата се допускат да участват студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен в специалност Кореистика или в други научни направления, но притежаващи документ от наши или чужди институции за владеене на корейски език.

Приемът се осъществява чрез класиране въз основа на общия успех от държавните изпити на ОКС "Бакалавър" (или от защитата на дипломна работа за ОКС "Магистър") и събеседване-интервю с кандидатите.

Чрез него се проверява общата им информираност по теми от специалността, както и техните мотиви да се обучават в тази магистърска програма.Оценява се общохуманитарната и изтоковедска подготовка на кандидата, както и способностите му аргументирано да обосновава своите идеи за научна реализация.

Програмата предоставя на студентите възможност да придобият задълбочени знания и практически умения, свързани с особеностите на обществото и културата на корейците, а също така да се запознаят с тяхната история, политика и икономика.

Като една от най-динамично развиващите се държави в света Република Корея може да служи за пример за отлични обществени, политически и икономически практики. Развитието на КНДР, от друга страна, изисква добро познаване на т.нар. корейски проблем с цел неговото плодотворно решаване в близко бъдеще. Това прави тази магистърска програма актуална и важна.

Студентите, завършили програмата "Общество и култура на Корея" са специалисти с със задълбочени познания, свързани със спецификата както на традиционна и съвременна Корея, така и на целия регион на Източна Азия.

Те придобиват високо ниво на владеене на корейски език, преводачески и консултантски умения, компетентности в областта на общата и частната политология, история, културология, социология, икономика и т.н.

Със своята научноизследователска и експертна квалификация магистрите по общество и култура на Корея могат да намерят професионалната си реализация в различни държавни институции, включително и МВнР, в дипломацията, междуправителствените и международните организации, образованието; научноизследователските институти и центрове; институциите на културата, музеите; масмедиите; като експерти към фондации и други неправителствени организации, чийто предмет на дейност е свързан по-специално с историята, политологията, международните отношения, културата и културните връзки и взаимодействия между България и Корея, а също така и със страните от Източна Азия като цяло.

 

Учебни планове