Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Увод в общото езикознание

   

хорариум: 30 часа упражнения и 15 часа упражнения
кредити: 3

 

Програмата на курса по дисциплината "Увод в общото езикознание" включва следните теми: предмет и задачи на езикознанието; история на езикознанието; език и реч; език и мислене; семиотика и лингвосемиотика; езикът като система и структура; синхрония и диахрония; синтагматика и парадигматика; фонетика; фонология; език и писменост; лексикология и семантика; морфология; части на речта; граматически категории; начини на граматическо изразяване; синтаксис; класификация на езиците.

 

Преподавател:

  • Доц. д-р Екатерина Търпоманова

Преподавател от Катедра "Общо, индоевропейско и балканско езикознание" във Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски".