Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Стара и средновековна история на Индия

   

хорариум: 60 часа лекции
кредити: 5

 

Целта на дисциплината "Стара и средновековна история на Индия" е да запознае студентите с основни факти и събития, с главните етапи и насоки, водещи идеи и личности в общественото, политическото, икономическото и културното развитие на Индия в периода на нейните стара и средновековна история. В лекционния курс на дисциплината се открояват индийските специфики и оригинален принос в хода на тези развития. Разискват се проблеми свързани с корените и с основните характеристики на древноиндийската култура, с онези черти, схващания, предпоставки и фактори, които изграждат феномена индийска цивилизация. В представянето на Средновековна Индия важно място заема проблемът за ролята на навлязлата на Индийския субконтинент ислямска култура за развитието в различните области на обществения живот. Предмет на занятията са също характерни аспекти на социалните отношения и на политическите идеи и практики в Древна и Средновековна Индия. Курсът включва и въвеждане в историографията на Индия, запознаване с отличителните черти на историческото развитие в земите на днешна Индия, с общата периодизация на индийската история и с изворите за историята на Индия.

 

Преподавател:

  • Гл. ас. д-р Боряна Камова

Възпитаник е на Делхийския университет (в Делхи, Индия) със специалност история и степени бакалавър по история и магистър по стара история на Индия, в същия университет преминава и двугодишен университетски курс по хинди с диплома, както и тримесечна специализация по санскрит. В Софийския университет "Св. Климент Охридски" защитава докторска степен с дисертационен труд на тема "Дхармасутра и дхармашастра книжнината за връзката между професионална и съсловна принадлежност в Древна Индия". Преподава в специалност "Индология" на СУ от 1986 г. Има интереси и публикации в сферата на индийската история и култура, социални и политически идеи.