Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Религии на Индия

   

хорариум: 45 часа лекции
кредити: 4

 

Целта на курса е да запознае обзорно студентите с панорамата на религиозните системи, родени и/или разпространени в Индия. Религията едновременно пронизва и споява елементите на индийската културна мозайка така както никъде другаде. Отчитането на този фундамент е задължително за тълкуването на обществените процеси и явления. Същевременно от курсовете по история на индийската литература студентите познават най-вече вишнуитската традиция, която може да се нарече "мейнстрийм" индуизъм. Тук фокусът е върху шиваизма, тантризма и култа към Богинята - течения, които са важна част от религиозния пеизаж в Индия, но чиято литературна традиция е по-слабо представена и/или проучена. Курсът е обзорен - лекциите се стремят да обхванат религиозните традиции в тяхното разнообразие и исторически преплитания. Проблематизирането в рамките на отделните теми се извършва в съответствие с методологията на съпоставителното религиознание. В края на курса студентите трябва да са в състояние да се ориентират в религиозната проблематика на Индия, да разбират и тълкуват някои основни текстове, свързани с нея, както и да анализират съвременните предизвикателства пред индийското общество, свързани с различни аспекти на религиозността

 

Преподаватели:

  • Доц. д-р Галина Русева-Соколова

Дипломира се в специалност "Индология" на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Защитава докторат в École Pratique des Hautes Études в Париж. Доцент е по средновековна индийска литература в Катедра "Класически Изток" на Софийския университет "Св. Климент Охридски", както и ръководител на бакалавърска програма "Южна, Източна и Югоизточна Азия". Научните ѝ интереси са в сферата на ранната литература на ново-индоарийски езици, както и в областта на индийските религии, методологията на религиознанието и културните взаимодействия между Европа и Индия. Автор е на много публикации в български и чуждестранни издания, както и на монографията Jeu et devotion: Aspects ludiques de la bhakti krishnaïte au Braj (Париж: Honoré Champion, 2005).

  • Гл. ас. д-р Николай Янков

Завършва специалност "Индология" в Центъра за източни езици и култури към СУ "Св. Климент Охридски" (2007) и специализация към Централния институт по хинди в Агра, Индия (2008). Защитава магистратура по индийско обществознание и културознание (2013) и докторат на тема "Саможертвата като прототип на ведическата ритуална традиция" (2019). В Софийския университет преподава "Хинди", "Увод в индологията" и "Религии на Индия" (към специалност "Индология") и "Религии и философски системи на Азия" (в бакалавърска програма ЮИЮА). Изследователските му интереси са в сферата на индийските езици, ведическата традиция и хиндуизма, стара история на Индия, коренните народи на Азия и Америка. Съавтор (заедно с Елена Щерева) на три книги: пътеписът "Химикал, шоколад и две рупии" (2010; Жанет 45), сборникът с разкази "Прах от нозете" (2014; Жанет 45) и романът "Влахос" (2019; Жанет 45).