Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Лексикология и синтаксис на хинди

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 3

 

Курсът запознава студентите от специалност "Индология" с основните черти на лексикалния състав на хинди, морфологичния строеж на лексиката, класификацията на сложните думи, класификацията на словосъчетанията от гледна точка на фразеологията, както и основните черти и особености на синтактичния строй на хинди. Темите са представени както от традиционната, по-консервативна индийска гледна точка, така и от гледна точка на съвременните теории за езика. Посредством курсовата работа студентите се научават да правят лексикален и синтактичен анализ на текст на хинди. Студентите придобиват теоретични основи и по-задълбочени познания за лексикологията и синтаксиса на хинди, което улеснява по-нататъшното практическо изучаване на езика.

 

Преподавател:

  • Доц. д-р Гергана Русева

Завършва специалности "Физика на ядрото и елементарните частици" и "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". В течение на десет години работи в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към Българската академия на науките (БАН). Защитава докторат и се хабилитра като доцент по санскрит, преподава и други дисциплини. Ръководител е на Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. Автор е на редица научни публикации и преводи от санскрит, сред които монографиите "Диахронен преглед на индоарийските лични местоимения" (2011) и "Граматика на идентичността: За развитието на думата atman в индоарийските езици" (2012) и сборника (в съавторство с проф. д-р Милена Братоева) "Упанишади (Аитарея, Кена, Катха, Шветашватара, Иша, Мундака, Прашна, Мандукя)" (2018).