Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Урду, III част

   

хорариум: 30 часа лекции и 30 часа упражнения
кредити: 4

 

Дисциплината е включена в учебния план на бакалавърската програма на специалност "Индология" като елемент от специализиращата преводаческа подготовка на студентите. Изучава се в рамките на един семестър. Предвидена е като продължение на задължителните дисциплини по урду (1-ва и 2-ра част) в програмата. Дисциплината цели разширяване и задълбочаване на практическите и теоретични познания по урду, с което да дооформи частно-филологическата основа на специалността. Студентите работят с оригинални текстове от различни жанрове и усвояват провербиална фразеология, обществено-политическа и търговско-икономическа лексика, както и основна филологическа терминология на езика урду и усъвършенстват практическите си умения за прав и обратен превод от/на урду.

 

Преподаватели:

  • Ас. Александър Богданов

Възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" - завършва и бакалавърската, и магистърската степени. В Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет е асистент по хинди, урду и превод. Води извънуниверситетски курсове по хинди и санскрит. Основните му академични интереси са в сферата на езиковото обучение (хинди, санскрит и урду), превода, литературата - класическа санскритска литература и съвременна поезия на хинди, и етнокултурните изследвания. Години наред изучава племенните общности в Индия, включително с теренни проучвания в Ладакх. Автор е на документалния филм в две части по повод 30-годишнината на специалност "Индология" в СУ и на няколко тематични изложби с авторска фотография от Индия.

  • Проф. дфн Татяна Евтимова

Завършва висше образование в МДУ "М. Ломоносов" през 1979 г. От 1983 г. е хоноруван, от 1986-а - щатен преподавател в специалност "Индология" в Софийския университет. Придобита ОНС "доктор" (ВАК, 1998) с дисертация "Урду като лингвомодел на синтез между два езикови типа". Назначена на длъжност "доцент" (2001) с хабилитационен труд "Синтактични модели на езика урду". Придобита научна степен "доктор на филологическите науки" (ВАК, 2010) с дисертация "Хиндустани - интерференция в частен режим на диглосия". Назначена на длъжност "професор" (2011) с хабилитационен труд "Граматика на езика урду". Автор на учебници по: Урду (1991), Увод в индологията (2004, 2020), Диалектология на езика хинди (2008). Научни интереси в областта на социолингвистиката, културната история на Индия и Пакистан, теория и практика на превода.

  • Лилия Денева

Индолог, хоноруван преподавател по хинди и урду към Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури на Софийския университет "Св. Климент Охридски", води и дисциплините "Превод от/на хинди и урду на гражданска и административна документация" (задължителна) и "Набиране и обработка на текстове на хинди и урду" (избираема). Възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет, има завършена бакалавърска и магистърска степен. Изследователските ѝ интереси са в областта на съвременната хиндиезична и урдуезична литература. Работи като библиотекар, завежда Библиотека "Изтокознание" към Центъра, филиална на Университетска библиотека.