Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Развитие на съвременната индийска драматургия

   

хорариум: 30 часа лекции и 15 часа упражнения
кредити: 4

 

Целта на лекционния курс към дисциплината "Развитие на съвременната индийска драматургия" е да запознае студентите с драмата на хинди от възникването ѝ в края на 19 век до края на 70-те години на 20 век, когато достига своя апогей в творчеството на Мохан Ракеш, признат за модерния белетрист на Индия. Прави се кратък преглед на санскритската литературна теория с оглед правилно позициониране на драмата на хинди в цялостната литературна традиция на Индия. Курсът се основава на концепцията за непрекъснатост на индийската драматургия и поставя акцент върху диалога традиция-модерност в съвременната драматургия на хинди. Представят се също и някои съвременни литературоведски теории в европейското литературознание. В семинарите към дисциплината се работи с конкретни драматургични творби. Разглеждат се различните направления в съвременната индийска драматургия на хинди и се представят авторите, които в най-голяма степен допринасят за утвърждаването на драмата в съвременната хиндиезична литература. Целта е студентите да придобият способност за самостоятелен анализ на драматургично произведение, създадено в индийски контекст, като използват инструментариума на класическата индийска поетологична традиция и основните течения в европейското литературознание. В курса на обучение по дисциплината "Развитие на съвременната индийска драматургия" са предвидени литературни разработки и презентации върху драматургични творби от студентите. Дисциплината цели студентите да придобият по-задълбочени познания относно съвременната индийска литература на хинди и мястото на съвременната индийска драматургия в цялостния комплекс на индийската литература, като бъдат запознати подробно с процесите, свързани с възникването и развитието на съвременната индийска драматургия на хинди.

 

Преподавател:

  • Д-р Ася Цветанова

Има бакалавърска и магистърска степен по индология и докторска по индийска литература, както и бакалавърска степен по английска филология от Софийския университет "Св. Климент Охридски". Дипломат от кариерата в Министерство на външните работи на Република България, работила е в българското посолство в Делхи, Индия. В Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет е хоноруван преподавател, води курсове по съвременна индийска литература и драматургия, по хинди и по политически системи на Южна и Югоизточна Азия. Изследователските ѝ интереси са в областта на литературознанието, поетологията, философията, религията и митологията, включително съвременна индийска литература, класическа санскритска литература, будистка литература, английска литература.