Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Методика на чуждоезиковото обучение по хинди

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 3

 

Дисциплината "Методика на чуждоезиковото обучение по хинди" има за цел да даде системни знания за теорията и практиката на обучението по езика хинди и за закономерностите и спецификата на учебния процес в горния курс на общообразователното училище и в различни степени на хиндиезикови курсове. В курса на обучение по дисциплината се разяснява системата от ръководни принципи, методи, похвати, средства и стратегии за преподаване и усвояване на знанията по и за хинди с цел развитие на езикови умения и навици, като се отчитат родноезиковите особености на изучаващите хинди с оглед ефективното осъществяване на образователните, възпитателните и практическите цели на обучението по дисциплината и формиране на солидна методическа основа на бъдещи преподаватели по хинди. При теоретичните разработки се вземат предвид някои специфични особености, имащи допирни точки с преподаването на българския език в училище. Работен език: български език.

 

Преподавател:

  • Д-р Валентина Тодорова-Маринова

Хоноруван преподавател по индоарийско езикознание, хинди, методика на ЧЕО по хинди, библиотечно-информационна грамотност и по фолклор на народите от Класическия Изток в Катедра "Класически Изток" на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Дългогодишен завеждащ на специализираната Библиотека "Изтокознание" към Центъра за източни езици и култури, филиална на Университетска библиотека, където работи до пенсионирането си. Защитава докторат в Софийския университет. Автор е на "Увод във фолклорните традиции на народите от Класическия Изток: Университетски курс лекции", "Именната синтагма в хинди и в българския език", "Учебник по хинди за начинаещи" и съавтор на "Учебник по хинди за напреднали - I част". Има публикувани и редица научни статии и преводи на хиндиезична поезия и проза, съставител и редактор е на тематични сборници с преводи. Изследователските ѝ интереси са в областта на езикознанието и кратките фолклорни жанрове.