Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Диалектология

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 3

 

Дисциплината "Диалектология" е свързана с обучението по хинди и изисква владеене на езика, отговарящо на успешно завършена задължителната дисциплина "Хинди, VІ част", както и на минимум един западен и/или руски език с цел ползване и обработка на научна и справочна литература. Студентите овладяват общата и частноиндологична терминология от областта на диалектологията и социолингвистиката. Учебният материал в рамките на курса по диалектология на хинди е разпределен в два раздела. В общотеоретичния се изясняват основните понятия и базисна методология на науката диалектология, въвежда се терминологичния инструментариум, открояват се основните проблеми на диалектологията на българския книжовен език. Вторият раздел от курса е посветен на проблемите на частната диалектология на съвременния книжовен език хинди. Изяснява се исторически и синхронно обема и съдържанието на понятието хинди. Разглежда се социо-лингвистичната перспектива на проблема хинди-урду. Прави се исторически и съвременен обзор на езиковата ситуация в хиндиезичния ареал и на целия Индийски субконтинент. Въвеждат се и основни понятия на социолингвистиката. Всеки студент представя писмен реферат на посочено от преподавателя научно съчинение.

 

Преподавател:

  • Д-р Александър Елизарьев

Завършва индология в Московския държавен университет. В Патиалския университет в Панджаб, Индия, изучава панджабски език. Защитава докторат в Софийския университет "Св. Климент Охридски" на тема "Темпорално-цикличен жанр в Ади грантх". В Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет е хоноруван преподавател, води избираемите дисциплини "Въведение в сикхизма", "Гурбани - въведение в свещените текстове и езика на сикхите", "Уводен курс по панджаби" и "Диалектология".