Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Африканистика

   

Специалност Африканистика

 

1. Насоченост, образователни цели

Обучението в бакалавърската степен по специалност Африканистика е ориентирано към широка общообразователна подготовка по базисни лингвистични, литературоведски и културологични дисциплини. Специалност Африканистика е единствената в България, която предлага пълен цикъл на обучение по английски език като първи чужд език и френски или португалски език като втори чужд език, като същевременно дава задълбочена специализирана подготовка в областта на африканските англофонски/ франкофонски/ лузофонски литератури и култури, лингвистиката и превода. Предага се и изучаване на четири африкански езика.

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общотеоретична и специална подготовка и др.)

Обучението в бакалавърската степен на специалност Африканистика обхваща осем семестъра и е организирано в три групи дисциплини: задължителни, избираеми и факултативни. Задължителните и избираемите дисциплини дават основата на професионалната подготовка по специалността. Уводните дисциплини в областта на езикознанието и литературознанието се отличават с общофилологически характеристики и изграждат необходимата рамка на филологическото обучение, а останалите профилиращи и специализиращи курсове дават възможност на студентите да придобият задълбочени познания в областта на африканистиката по направленията лингвистика, литература, общество, култура и превод.

Учебният план предвижда задължително обучение по английски език като първи чужд език и по френски или португалски език като втори чужд език. Трите специализиращи модула (Англофонска Африка, Франкофонска Африка, Лузофонска Африка) се въвеждат от 6-ти семестър на обучение, продължават до 8-ми семестър и предоставят на избралите ги студенти съответната специализация. Съществува възможност за обучение по трети и четвърти чужди езици, като суахили, малгашки, африкаанс, арабски и хинди, които са включени в свободноизбираемите дисциплини. Обучението в специалността предвижда също така възможност за избор на факултативния педагогически модул за получаване на професионална квалификация „учител по английски и френски език“ или „учител по английски и португалски език“, която отговаря на нарастващите обществени потребности.
Бакалавърска степен се получава след успешно полагане на Държавен изпит.

3. Професионални компетенции

Бакалаврите по Африканистика получават професионална квалификация Филолог африканист или Филолог африканист. Учител по английски език и френски език/ английски език и португалски език, което им дава възможност да се справят успешно във всички области, където се изисква владеене на английски език и френски език/ английски език и португалски език и професионални умения за работа с тези езици (ниво на езикова компетентност B2 – С1 по Европейската езикова рамка), както и в области, изискващи владеене на някои от другите езици, разпространени в Африка. Студентите получават и задълбочени познания за историята, икономиката, политиката и културата на африканските държави.

4. Професионална реализация

Завършилите специалност Африканистика може да работят като учители по английски и френски език/ английски и португалски език в системата на средното образование, като преподаватели във висши училища и в частни езикови школи, като преводачи и референти за африканските англоезични, франкофонски и лузофонски държави в различни публични институции, в български и чуждестранни дружества, а също така като преводачи, журналисти, редактори, експерти в медии и др.

 

 

BA PROGRAM IN AFRICAN STUDES

 

The new BA Program in African Studies of the Faculty of Classical and Modern Philology is aimed at students who are interested in acquiring a comprehensive understanding of the linguistic, literary, cultural, historical, and socio-economic diversity of Africa. It is the only one in Bulgaria which offers a full cycle of philological studies in English as a first language and French or Portuguese as a second language combined with the opportunity to study one or two African languages and different aspects of African cultures and societies.

The Program is eight semesters and, after their fifth semester of studies, the students have the opportunity to specialize in one of the three areas, Anglophone Africa, Francophone Africa or Lusophone Africa. The core courses from the first five semesters are taught in English, while the courses from the three elective modules are taught in the respective language.

After graduating the students can work as highly qualified specialists and translators in governmental and non-governmental organizations and cultural institutions working with/for or in Africa. There is an opportunity as well to become teachers either in English and French or in English and Portuguese, if they decide to take the pedagogical module which is offered as an elective.

In the course of their studies the students can participate in various exchange programs with African universities with which Sofia University has student-mobility agreements.

 

Учебни планове