Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Стенографски протокол - ОБЩО СЪБРАНИЕ на Факултета по класически и нови филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Факултет по класически и нови филологии

 

Стенографски протокол

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на Факултета по класически и нови филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

(вторник, 15 октомври 2019 г.)

Начало 10,15 ч.

 

ПРЕДС. проф. дфн МИРЕНА СЛАВОВА: Уважаеми колеги, позволете ми да открия нашето Отчетно-изборно събрание!

Твърде бързо изминаха четири години от предишното ни Отчетно-изборно събрание. Дойде време да огледаме тези четири години и да начертаем новите перспективи за развитие на Факултета.

Вие бяхте уведомени за предложения

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Избор на нови постоянни комисии към Общото събрание.

2. Избор на председател и заместник-председател на Общото събрание.

3. Отчет на Деканското ръководство за периода 2015 – 2019 г.

4. Обсъждане на кандидатура за Декан на Факултета по класически и нови филологии.

5. Избори на Декан, Факултетен съвет и Атестационна комисия.

 

Както знаете, след това Общо събрание ще проведем и второ Общо събрание, на което ще издигнем кандидатура за ректор на Софийския университет и ще изберем членове за Общото събрание на Софийския университет, което ще се проведе на 20 ноември 2019 г.

Имате ли други предложения към така предложения Ви дневен ред? Нямате.

 

Моля да гласуваме.

 

За – единодушно, с болшинство, без „против“ и „въздържали се“.

 

Дневният ред е приет.

 

Ако си спомняте, има един деликатен момент в организацията на отчетно-изборните събрания, трябва да упълномощим старите комисии да осъществяват своята дейност. Затова Ви моля с явно гласуване да удължим правомощията на старите комисии – нашето Общо събрание приключи своите правомощия на 5 октомври.

 

Предложението се приема.

 

Давам думата на проф. Славова, председател на Мандатната комисия да обяви кворума.

 

ПРОФ. КОРНЕЛИЯ СЛАВОВА: Добро утро, колеги!

 

Според чл. 12, ал. 4 от Правилника на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 28 май 2018 г. нужният кворум за Общото събрание е не по-малко от две трети от списъчния състав на Факултета. Общият членски състав на Събранието е 235 души, в това число 188 преподаватели, 5 служители и 42 студенти и докторанти заедно.

 

Общият членски състав на Събранието – тези 235 човека се редуцира с 16 колеги, които днес отсъстват по уважителни причини – командировки и отпуски. Редуцираният състав е 219.

 

Към 10,10 ч. тази сутрин има регистрирани 191 членове. Това е доста над необходимия кворум: 2/3 от 219 е 146, а ние имаме 191 присъстващи, като кворумът расте с всеки момент.

 

На това основание заседанието на Общото събрание е редовно. Благодаря Ви.

 

ПРЕДС. ПРОФ. МИРЕНА СЛАВОВА: Благодаря на проф. Славова.

 

Давам думата на проф. Мая Фратева, за да прочете постъпилите предложения за членове на новите комисии, които ще осъществят протичането на Общото събрание.

 

ПРОФ. МАЯ ФРАТЕВА: Здравейте, колеги! В Комисията по предложения за органи на управление на Факултета по класически и нови филологии са постъпили предложения от съвместни заседания на разширен Декански съвет, с председателя на Общото събрание за състава на новите комисии.

 

Виден е стремежът в комисиите да се включат хора от различни катедри, от различни специалности, да има хабилитирани, а така също и нехабилитирани преподаватели.

 

В Мандатната комисия за председател е предложена доц. д-р Александра Багашева, за заместник-председател доц. д-р Цветомира Пашова и членове: доц. д-р Нели Тинчева; гл.ас. дфн Ивайло Буров и гл. ас. д-р Надежда Михайлова.

 

Комисията по изборите е по-многобройна, тъй като има изключително много работа: за председател е предложен проф. дпн Димитър Веселинов, зам.-председател проф. д-р Иво Панов; членове на Комисията: проф. д-р Виолета Герджикова, доц. д-р Галина Евстатиева, доц. д-р Милена Йорданова, гл. ас. д-р Веселин Будаков и гл. ас. д-р Вълчан Вълчанов.

 

Предложенията за комисията по предложения за органи на управление на Факултета по класически и нови филологии са: председател – проф. д-р Ирина Саръиванова; зам.-председател доц. д-р Гергана Петкова; членове: доц. д-р Антония Цанкова, главен асистент д-р Пенка Христова, главен асистент д-р Пламен Цветков.

 

Атестационна комисия: председател доц. д-р Йоана Сиракова; зам.-председател доц. д-р Лиляна Лесничкова и членове: проф. д-р Милена Братоева, доц. д-р Светлана Арнаудова; доц. д-р Росица Ишпекова; доц. д-р Весела Чергова и главен асистент д-р Елена Динева.

 

Това са постъпилите предложения.

 

Уважаеми колеги, както разбрахте, този състав е съобразен с редица критерии и един от много важните беше да има приемственост между старите членове на комисиите и новите, за да може опитът да се предава.

 

Имате ли други предложения за членове и председатели?

 

Заповядайте.

 

ДОЦ. Д-Р ДОНКА МАНГАЧЕВА: Уважаеми колеги, досега бях заместник-председател на Комисията по изборите. Досегашният опит показа, че работата е много. Предлагам Комисията да бъде разширена с още един или двама души.

 

Имам конкретно предложение: гл. ас. д-р Боряна Кючукова от Катедра „Испанистика и португалистика“. Предполагам, че и други колеги също може да имат идея как да бъде допълнен съставът. Благодаря.

 

ПРОФ. МАЯ ФРАТЕВА: Заедно с председателя, тази комисия е седемчленна, а сега искаме да стане девет.

 

ГЛ. АС. Д-Р ГЕРГАНА ФЪРКОВА (Катедра „Западни езици“): Аз също подкрепям предложението Комисията да се разшири и моите съображения са малко по-други.

 

Чухме, че работата е доста и това би облекчило както самото преброяване, така според мен и прецизността, защото ставаме свидетели на негативна кампания. Имаме двама кандидати. Това по някакъв начин ще гарантира и спокойствието, че нашият глас наистина ще бъде отчетен точно.

 

Предлагам гл. ас. д-р Иван Попов от Катедра „Германистика“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ проф. дфн МИРЕНА СЛАВОВА. Има ли други предложения?

 

В такъв случай най-напред да гласуваме дали сме съгласни да увеличим броя на Комисията – да стане 9 души вместо седем.

 

Който е съгласен Комисията да бъде увеличена с двама души, моля да гласува.

 

Въздържали се – 13, против – няма. Имаме мнозинство.

 

Приема се решението на Общото събрание да се увеличи броят на членовете на Комисията.

 

Гласуваме за гл. ас. д-р Боряна Кючукова.

 

Въздържали се – 9, против – няма.

 

Приема се с болшинство.

 

Гласуваме за гл. ас. д-р Иван Попов от немската катедра.

 

Въздържали се – 9, против – няма.

 

Приема се с болшинство предложението Комисията по изборите да бъде разширена с двама души.

 

Предлагам да гласуваме анблок Комисията.

 

Приема се с болшинство без „против“ и „въздържали се“.

 

Давам думата на новия председател на Комисията по предложенията проф. Ирина Саръиванова да докладва пред Общото събрание какви предложения са постъпили за председател и заместник-председател на новото Общо събрание.

 

ПРОФ. ИРИНА САРЪИВАНОВА: Здравейте, колеги!

 

Имаме две предложения – едно за председател и едно за заместник-председател на Общото събрание на Факултета по класически и нови филологии.

 

За председател предложението е за проф. дфн Павел Павлович. Той е завършил специалност „История“ в Багдадския университет и специалност „Арабистика“ в Софийския университет.

 

Получил е образователната и научната степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ отново в нашия университет.

 

Работи на основен трудов договор от месец ноември 2005 г. Заемал е длъжността „ръководител на Катедра „Арабистика и семитология“ от месец февруари 2012 г. до месец септември 2019 г.

 

Член е на Факултетната избирателна комисия от 2011 г. и е неин председател до последния мандат от 2015 до 2019 г.

 

Професор Павлович днес отсъства, тъй като е поканен да участва в конференция по случай 100-годишнината на Ориенталистиката в Ягелонския университет в Краков, което, смятам, че също е допълнително признание на неговите достижения. Имаме неговото предварително съгласие да бъде предложен за председател на Общото събрание.

 

Предложението за заместник-председател на Общото събрание на Факултета по класически и нови филологии е кандидатурата на доц. д-р Маргарита Руски.

 

Доцент Руски е дългогодишен преподавател по френски език в Катедра „Романистика“ в Софийския университет. Защитава докторат във Франция през 2004 г. Доцент Руски работи в областта на френското езикознание, лексикографията и специализиран юридически френски език. Избирана е за член на Факултетния съвет на Факултета по класически и нови филологии за последните три мандата.

 

Член е на Мандатната комисия при Факултета за периода 2015 – 2019 г.

 

Това са постъпилите предложения.

 

Има ли други предложения? Няма. Благодаря Ви.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ проф. дфн МИРЕНА СЛАВОВА: Съгласно Правилника, ще дам думата на новоизбрания председател на Комисията по изборите проф. Веселинов да даде разяснения как ще гласуваме за председател и заместник-председател на Общото събрание.

 

Заповядайте.

 

ПРОФЕСОР ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви, професор Славова.

 

Уважаеми колеги, гласуването ще стане по следния начин. Пред името на двамата кандидати ще има квадратче, а Вие ще отбележите с кръстче или с чавка предпочитания от Вас.

 

Гласуването ще става отвън, във фоайето на Аулата, като всеки един от членовете на Общото събрание, първо, трябва да се разпише в съответния списък. Могат да гласуват само регистриралите се членове на Общото събрание до определен час.

 

Ще имаме шест урни. Моля колегите, които са при урните, много внимателно да следят за подпис и един брой бюлетина, пусната в урните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ проф. дфн МИРЕНА СЛАВОВА: Уважаеми колеги, сега е 10, 25 ч. Имаме 30 минути пауза, в която ще извършим гласуването.

 

Продължаваме с работата по дневния ред в 11, 00 ч.

 

 

 

(След почивката.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ проф. дфн МИРЕНА СЛАВОВА: Колеги, давам думата на проф. д-р Мадлен Данова да ни представи отчета за работата на деканското ръководство през периода октомври 2015 - октомври 2019 г.

 

Заповядайте.

 

ПРОФ. Д-Р МАДЛЕН ДАНОВА: Благодаря.

 

Уважаеми колеги, предполагам, че повечето от Вас са се запознали с Отчетния доклад, който е достатъчно дълъг, за да няма възможност да бъде изчетен целият тук. Затова съм подготвила по-кратка презентация и след това, ще отговарям на въпроси, ако има или коментари.

 

Отчитаме четиригодишния мандат, въпреки че изготвихме и отделен доклад за изминалата отчетна година, който също е качен на страницата на Факултета.

 

През целия мандат работихме за преодоляване на трудностите, породени от редица негативни тенденции във висшето образование в България и в подкрепа на иновативните и креативни подходи на преподаване и научноизследователска работа във Факултета. Разбира се, нашата работа щеше да бъде невъзможна без подкрепата на Ректора на Университета и цялото ректорско ръководство, които предприеха цялостно преструктуриране на работата на Университета. Мисля, че нашият Факултет успя да бъде в абсолютен синхрон с идеята за преструктуриране, оптимизиране на дейностите, които се извършват в Университета, всички те насочени, както казах, към тези две основни задачи, свързани с доста интересни тенденции в България, що се отнася до мястото на висшето образование, до промените, които се подготвят във висшето образование, някои от които вече станаха факт и запазване на водещата роля на Софийския университет сред висшите училища в България.

 

За нас като Деканско ръководство една от най-важните задачи беше успешното приключване на процедурата по акредитация на направление „Филология“, която изтича на 13 ноември. Надяваме се дотогава да имаме и окончателното решение.

 

През четирите години се наложи изготвянето, първо, на Доклада за следакредитационен контрол, както и на самия Доклад – самооценка. Тази година беше и посещението на самата комисия.

 

Опитахме се да изпълним всички препоръки, направени при предишната акредитация – четири на брой. С доклада по следакредатиционен контрол беше отчетено, че две от препоръките са изпълнени напълно. Те бяха свързани с въвеждането на по-голям брой факултативни дисциплини и с подобряване качеството на анкетиране на студентите – ще стане въпрос за това след малко.

 

Другите две препоръки са частично изпълнени. Те се отнасяха до изискването за повишаване на дела на хабилитираните преподаватели на първи основен трудов договор, които четат лекционни курсове във Факултета, и преустановяване на възлагането на лекционни курсове на нехабилитирани преподаватели без докторска степен в профилиращите дисциплини, които трябва да се четат от преподаватели на основен трудов договор.

 

Аз съм много щастлива, че с подкрепата на Деканското ръководство и с подкрепата на ръководителите на катедри и на всички членове на нашия факултет успяхме до голяма степен да разрешим този проблем. Ще видим какво ще бъде заключението на Комисията, но съм сигурна, че значително намаленият брой на нехабилитирани преподаватели без докторска степен, които четат лекционни курсове, ще бъде отразено като голям плюс за Факултета.

 

Реално броят на тези преподаватели през последната учебна година, както и за настоящата няма да надхвърли 20, което, мисля, че е доста добро постижение. Това до голяма степен е свързано и с въведеното задължително гласуване на възлагането на такива лекционни часове от Факултетния съвет с необходимата убедителна обосновка от катедрите. Броят на тези преподаватели е свързан най-вече с преподаването в магистърските програми, където държим на привличането на много добри и изявени специалисти в съответните области.

 

При посещението на експертната група в края на месец май тази година, Докладът-самооценка беше оценен много високо и беше отчетено, че препоръките са изпълнени. Все пак очакваме решението на Постоянната комисия, която ще даде оценка, както и ще определи капацитета на цялото направление. Всички тези документи бяха изготвени в много тясно сътрудничество с Факултета по славянски филологии и мисля, че установихме много добра атмосфера и работихме много ползотворно с колегите.

 

Втората много важна задача беше синхронизирането и въвеждането на влезлите през 2018 г. в сила съществени промени в Закона за развитие на академичния състав в Република България и в Правилника за приложението му. Това беше задачата почти през цялата изминала академична година. Знаете, че Правилникът на Софийския университет беше също приет миналата година, но реално последната академична година той беше допълван два пъти. Предполагам, че ще има още допълнение.

 

Новите изисквания и процедури поставиха много допълнителни задачи пред Деканското ръководство, но, смятам, че съумяхме да се справим успешно с този процес на адаптация. Още веднъж огромни благодарности на всички, които бяха ангажирани в този процес.

 

Ще Ви представя накратко дейностите в отделните направления.

 

Започваме с Учебна дейност – ОКС „бакалавър“. Постигнахме много добър успех с обявяването на много от така наречените малки специалности за защитени – 11 от 25. Двете специалности във Факултета са обявени за защитени специалности, което дава възможност колегите, които работят в тези специалности, да продължават своята научно-изследователска работа, независимо от броя на студентите през всяка една от академичните години. Надяваме се към този списък да се присъединят и още три от специалностите на Факултета. В момента се работи върху изготвянето и представянето пред Министерството на образованието и науката и Министерския съвет на предложението за превръщането на специалности „Тюркология и алтаистика“, „Класическа филология“ и „Африканистика“ в защитени специалности. Това e свързано и с признаването на направление „Филология“ като едно от приоритетните направления в България. Надяваме се това също да има своя положителен ефект върху по-нататъшната работа в нашия факултет.

 

Във Факултета бяха създадени няколко комисии, които да оптимизират работата. За първи път беше създадена Учебна комисия на Факултета, което въведе ред в промените, които се предлагат в учебните планове, както и актуализациите на учебните планове на отделните бакалавърски и магистърски специалности на Факултета. Смятам, че тази комисия работи много успешно. В нея се привлечени и студенти, което за мен е много важна крачка към това, което всички искаме да постигнем – да има винаги обратна връзка за това, което правим в нашата преподавателска и научна работа. В случая говорим за подготовката на тези толкова добри кадри, които нашият факултет винаги е подготвял.

 

Работата на тази учебна комисия е свързана с работата на Университетската учебна комисия. През този мандат бяха направени много промени, за да може да се оптимизират процесите, които са много и които понякога изглеждат доста трудни за овладяване. Смятам, че като Факултет ние се справяме много добре в това отношение.

 

Другата комисия, за която ще стане дума малко по-нататък, е Комисията по качеството, в която отново освен колеги от Факултета, участват и студенти, която също носи доста голяма тежест, когато става дума за повишаване качеството на преподаването във Факултета, оптимизирането на учебните планове и също е свързана с оценяването на самата работа на преподавателите.

 

Най-важното е осъвременяването на обучението в съществуващите специалности и създаването на нови атрактивни специалности. Това беше постигнато във Факултета чрез актуализациите на действащите учебни планове. Една от мащабните кампании беше за привеждане на учебните планове в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

 

Преди всичко следва да бъдат посочени двете поредни мащабни актуализации на учебните планове на специалностите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“, но най-вече за „бакалавър“. Броят е 3000 в началото на мандата. При проверката на учебните планове се установи, че във Факултета няма нито един учебен план, който да е спазил това изискване. Поради тази причина още през първата година беше започнат процес на актуализация на учебните планове. Успяхме да приведем всички учебни планове в съответствие със Закона и вече няма учебни планове, които надвишават тази бройка. Някои са спрели на 2905, но мисля, че и това е добро начало.

 

Другата мащабна актуализация на всички бакалавърски специалности, както и на магистърски специалности във Факултета, предлагащи обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“, бе предприета във връзка с влизането в сила на Наредбата за държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“. Наистина това беше огромна работа. Още веднъж искам да изкажа благодарността си на всички колеги, които се включиха. Оглеждането на толкова много учебни планове наистина беше една почти немислима задача. Оказа се обаче, че Факултетът има сили и за много повече. Това беше изразено не само в тези актуализации и промени, но и в създаването на нови бакалавърски програми, което, смятам, че е много голямо постижение за развиването на Факултета по посока интердисциплинарността.

 

Беше създадена и одобрена нова бакалавърска програма „Африканистика“ – вече втора година има прием, която съчетава усилията на колегите от три катедри. Смятам, че това е много добро доказателство за възможността за работа между отделните катедри. Търсенето на нови възможности за привличане на студенти във Факултета доведе и до факта, че независимо от намаления брой кандидат-студенти, независимо от демографските и социалните тенденции в нашето общество Факултетът е един от факултетите, в които приемът на студенти не е паднал драстично както това се наблюдава в някои от случаите. Тази година имаме 95% запълване на предвидените места за държавна субсидия, което, мисля, че е много добро постижение.

 

През този мандатен период бяха създадени и започнаха да функционират и две нови междуфакултетни програми, които са в направление 1.2 „Педагогика на обучението по чужд език“.

 

Едната е съвместна програма с Историческия факултет. Беше изработен учебен план за нова бакалавърска специалност „История и чужд език“ с два модула – по английски и френски език. Другата е специалността „География и английски език“. Тези бинарни специалности, заедно със съществуващите вече бинарни специалности „Биология и английски език“ и „Химия и английски език“, които бяха създадени и започнаха да функционират по-рано, привличат доста студенти. Тази година бяха записани 32-а студенти при обявен прием 241 което, мисля, че е показателно за интереса към подобни програми.

 

Другото предизвикателство, пред което беше изправено Деканското ръководство, беше оптимизирането на работата с учебната документация и обслужването на учебния процес чрез електронните системи. Тук отново искам да подчертая огромната роля на Ректорското ръководство за оптимизиране на тези системи, защото особено със системата СУСИ бяхме поизостанали, но през последните четири години беше направено много. В момента се работи върху изцяло новата версия на тази електронна система и съм сигурна, че тя ще улесни още повече работата ни с учебната документация и цялостното обслужване на учебния процес.

 

Трябва да бъдат отбелязани също така и положителните резултати в провеждането на кампаниите за избор на дисциплини от страна на студентите, които се осъществяват двукратно в рамките на всяка учебна година. Бяха положени специални усилия тези кампании да се провеждат единствено през СУСИ. Мисля, че отстранихме прекаленото лутане и търсене на самите студенти, които вече доста по-отговорно подхождат към това, че избираемите курсове се записват още в края на предходния семестър. Не е необходимо да казвам, че в други университети по света това става дори една година преди съответния курс да се състои. Това е една далечна цел, но се надявам, че с новата версия на системата СУСИ ще можем да продължим в тази посока.

 

Приемът на студенти и кандидатстудентските кампании също е доста важна и отговорна дейност на Факултета. Знаете, че по принцип нашият факултет провежда пет кандидатстудентски изпита, които важат не само за записване в специалностите в нашия факултет, но и в целия Университет, което е много отговорна дейност. През изминалия период кандидатстудентските кампании минаха наистина много гладко. Благодаря на всички комисии, които бяха отговорни за организирането на изпитите и на самите кампании по съответните езици.

 

Какво се случва с приема на студенти? Подготвили сме няколко таблици, с които можете да се запознаете, но, както казах, успяваме да се задържим около 90%. Тук трябва да подчертая, че броят на новозаписаните студенти се взима като показател за определяне на планирания прием от Министерския съвет. Много важно е да поддържаме висок този процент, за да имаме студенти през следващите години.

 

Има много интересни тенденции, свързани с броя на студентите, които се записват в отделните ни специалности. И през четирите години имаше специалности, които надхвърлят обявения прием –“Скандинавистика“, „Японистика“, „Английска филология“, „Южна, Източна и Югоизточна Азия“, “Арабистика“. Там нямаме много голяма възможност да разширяваме приема поради доста малкия брой на преподавателите в някои от тези специалности.

 

Това, което можем да направим като Деканско ръководство и това, което направихме, е внимателно преценяване на нуждите на отделните специалности за нови щатни преподаватели. Така постигнахме и създаването на двете нови катедри във Факултета – Катедра „Китаистика“ и Катедра „Японистика“, което също е доста добро постижение в посока на привличане на повече студенти и даване на видимост на специалностите на Факултета.

 

Разбира се има специалности, които не успяват да попълнят заявените бройки, но в повечето случаи това са специалности от така наречените защитени специалности, тоест в момента трябва да се работи за по-доброто рекламиране на тези специалности. Все още това не може да се разглежда като огромен проблем за Факултета, напротив, има поле за работа през следващите години. Има таблици, ако някой се интересува, може да ги разгледа.

 

Общият брой на студентите на Факултета е стабилен. Няма много големи разлики в отделните години. Броят на всички студенти във Факултета не надхвърля 2000 през отделните години, тоест ние сме един от така наречените големи факултети в Университета и се надявам да запазим това положение.

 

Продължава намаляването броя на прекъсващите и отпадащите студенти в сравнение с предходни години. Предвид решението на Факултетния съвет да не се разрешава записване за по-горен курс с повече от четири невзети изпита и с оглед на това да успеем да задържим нашите студенти във Факултета, считаме, че е необходимо преподавателите да прилагаме по-гъвкави форми за работа със студентите в риск от отпадане, каквито са например провеждането на ликвидационни сесии за хората, които се завръщат от Еразъм обмен и не могат да си вземат всички изпити за съответната година или съответния семестър. Опитвахме се да намерим за всеки конкретен случай най-адекватното решение.

 

В ОКС „магистър“ имаме много широко поле за изява, защото в крайна сметка това е тази степен, в която можем да разгърнем нашия потенциал на преподаватели и изследователи и да се конкурираме с подобни магистърски програми в чужди страни. Знаете, че доста от българските студенти в чужбина предпочитат да продължат образованието си, ако не след завършване на средното си образование, то след завършване на бакалавърската си степен в чужбина. С убеждението, че интересът към магистърските програми е и тест за качеството на учебния процес и научния потенциал на преподавателите във Факултета, работихме с идеята да оптимизираме работата, за да можем да предлагаме конкурентоспособни магистърски програми.

 

През изминалите четири години обсъждахме проблемните зони в магистърската степен в търсене на пътища за преодоляване на проблемите, а също така и на перспективи за развитие. Обсъдени бяха проблемите на магистърските програми на защитените специалности и бе взето решение за закриване на неработещите програми, което бе осъществено с последващо решение на Факултетния съвет. Опитахме се да се фокусираме, първо, към прецизирането и оптимизирането на съществуващите програми, отново свързани с броя на часовете, с броя на кредитите. Навсякъде си бяха както се изисква от Закона и направихме корекции в планирания прием особено за програми, които не събират достатъчно кандидати. Отново бяха направени актуализации на учебните планове, беше отделено голямо внимание на интензифицирането на международното сътрудничество. Успех в тази посока беше създаването от колегите от „Френска филология“ съвместно с Женевския университет на нова магистърска програма към специалност „Новогръцка филология“, нова магистърска програма в специалност „Китаистика“, която тази година прие първите си студенти. Продължи създаването на магистърски програми, в които обучението се води изцяло на английски език, както и програмата „Европа и Азия“ съвместно с Националния университет „Ал Фараби“ в Алма Ати.

 

В рамките на отчетния период се активизира и програмата „Конферентен превод“ с платена форма на обучение, подкрепена от Европейската комисия.

 

Едно от условията за привличане на студенти беше и провеждането на една добра рекламна кампания, която да привлече вниманието на студентите, да осигури възможност за комуникация и да разкрие предимствата на нашия факултет. За тази цел възобновихме традицията „Дни на отворените врати“ и през четирите години бе организирано провеждането им. Интересът беше много голям. Студентите имаха възможност за пряк контакт с преподавателите от магистърските програми, за да обсъдят проблемите, които ги интересуват и направят информиран избор. Получихме доста висока оценка за организирането на това събитие и мисля, че това е признание за огромната работа, която беше извършена, за да се случва по този начин през всичките тези четири години. Беше направена и рекламната кампания на магистърските програми, като бе създаден филм за магистърските програми на Факултета със субтитри на английски език, който е достъпен целогодишно на уеб страницата на Факултета, за да бъде полезен на евентуални кандидати от чужбина. Също така беше направен и рекламен клип на магистърската програма по конферентен превод. Всички те събират много гледания в социалните платформи. Опитахме се цялата информация за магистърските кампании да бъде редовно и своевременно качвана на сайта на Факултета и въведохме електронното подаване на документи за кандидатстване в отделните магистърски програми.

 

Проведените две анкети показаха обща удовлетвореност от магистърските програми във Факултета, но анализът на данните показва, че има поле за развитие. Студентите предпочитат програми, които са по-практически насочени, които ще ги подготвят директно за това, с което биха искали да се занимават, след като завършат. В този смисъл настояват за курсове, които биха им помогнали в практиката.

 

Активната реклама, за която стана дума, повиши интереса и на чуждестранните студенти към придобиване на магистърска степен във Факултета и има тенденция на увеличаване броя на тези студенти, но тук продължаваме да работим по въпроса за облекчаване на процедурите за прием на студенти не само от Европейския съюз, но и извън Европейския съюз.

 

Изготвихме доклад, който изпратихме до Ректорското ръководство. В резултат на това беше създадена комисия, която да проследи проблемите и да намери решения на тези проблеми. Надявам се, че преструктурирането и оптимизирането на звената, които се занимават с тези въпроси, ще доведе и до повече чуждестранни студенти.

 

В следващата степен – ОНС „доктор“, също имахме много задачи. Първите стъпки на Деканското ръководство бяха ориентирани към изпълнението на основните препоръки на Постоянната комисия по хуманитарни науки към Националната агенция за оценяване и акредитация. Създадохме докторантско училище и изготвихме индивидуален план за докторската степен в двете направления, в които се обучават студентите при нас. Това бяха две доста важни задачи, тъй като без докторантско училище е невъзможно функционирането на тази степен. Разбира се, тук беше много важна ролята на участието на Факултета в големия Общ университетски проект за създаване на докторантски център – общоуниверситетско докторантско училище. Понастоящем работим в много тясно сътрудничество с вече създадения докторантски център. Надявам се, че ще направи живота на докторантите много интересен не само във Факултета, но и в Университета като цяло. Факултетът предлага към докторантското училище и специализирани курсове от модул, който формира специфични изследователски знания и компетенции и които са директно в научната област на самите докторанти. Броят на тези курсове през четирите години се увеличи и сега те са 20. Както казах, докторантите могат да избират от курсовете, които се предлагат към общоуниверситетското докторантско училище в рамките на този докторантски център.

 

Създадени бяха условия за усъвършенстването на научната дейност на докторантите и за приобщаването на магистрантите както към университетската научна общност, така и към бъдещи изследвания в полето на комуникацията. Надяваме се подобна перспектива да стимулира интереса към докторантската степен и научната работа, особено на преддокторантско равнище, защото все още не сме реализирали потенциала си в това отношение.

 

Включихме се много активно в тези дейности, тъй като този голям проект предполагаше не само обучение, това беше работен пакет, но се включихме и в другите работни пакети.

 

Проектът предлагаше и възможности за самите преподаватели, особено в проект „Мобилности“ преподавателите също можеха да участват, което направи възможно участието на преподаватели в конференции, обучения извън Факултета и извън страната.

 

В момента общият брой на действащите докторанти във Факултета е 59, от които 19 са на самостоятелна подготовка, 16 са редовни докторанти, 4 са задочните и 10 докторанти, отчислени с право на защита.

 

Броят на зачислените докторанти през последните четири години също дава представа за интереса към тази степен.

 

През 2015 – 2016 г. са зачислени 13 докторанти в редовна форма на обучение; самостоятелна – 10;

 

през 2016 – 2017 г. са зачислени 15 докторанти, като 5 са в редовна форма на обучение; задочна са 2-а; самостоятелна – 8;

 

през 2017 – 2018 г. имаме 11 докторанти: редовна – 1; задочна – 2, самостоятелна – 8;

 

през 2018 – 2019 г. имаме 11 докторанти: 9 – редовна форма на обучение и 2-ма на самостоятелна форма на обучение. Забелязвате промените в различните цифри.

 

Смятам, че има много работа по отношение на привличане на повече докторанти в редовна форма на обучение, тъй като това е много важно перо от самия бюджет на Факултета. Подпомагането на колегите, зачислявани в самостоятелна форма на обучение също беше един от приоритетите на Деканското ръководство.

 

Според мен се изискват още допълнителни усилия от страна на всички хабилитирани преподаватели във Факултета за привличане на повече докторанти.

 

Имаме и успешно защитили докторанти през изминалите четири години. Направили сме списъка, може да го видите. Сега няма да ги чета, но броят наистина е доста голям. Имаме и четирима колеги, които са защитили „доктор на науките“. Това е свързано и с кариерното израстване на преподавателите във Факултета.

 

Атестационната комисия беше другата комисия, която работи много усилено през тези четири години. Отново благодарност на всичките комисии, в които колегите работиха с голям ентусиазъм, за да бъдат изпълнени поставените цели.

 

През отчетния период бяха атестирани общо 172 преподаватели от всички катедри на Факултета. Атестационната комисия потвърди 165 положителни, 6 задоволителни и само една незадоволителна оценка.

 

Трябва да се отчете много добрата работа както на Атестационната комисия, така и на новосъздадената факултетна Комисия по качеството, които съдействаха на Деканското ръководство при разясняване на новите общоуниверситетски критерии за атестиране, приети от Академичния съвет на Софийския университет по предложение на общоуниверситетската Комисия по качеството. Освен широкото обсъждане на новопредложените критерии, благодарение на тази съвместна работа много от направените предложения от членовете на Факултета бяха включени като част от атестационните процедури. При проведените срещи с Университетското ръководство и Факултетната колегия бяха изяснени много от неяснотите по процедурата, а благодарение на усилената работа на Комисията по качеството беше въведено и задължително семестриално електронно анкетиране на всички студенти във Факултета. Беше изработена атестационна карта, която да отговаря на особеностите, на спецификите на нашия факултет.

 

Проучването на студентското мнение беше другото голямо предизвикателство пред Деканското ръководство. Много съм щастлива, че успяхме да въведем задължителното проучване на студентското мнение след края на всеки семестър за курсовете, които студентите са прослушали през този семестър. Това отново беше свързано с много разяснителна работа, срещи със студентите, срещи с преподавателите. Има още какво да се направи по въпроса за убеждаването на студентите да попълват тези анкети, което е задача на всеки един от нас. Резултатите от тези анкети наистина са изключително полезни и бяха взети под внимание при всичките актуализации на учебните планове.

 

Много внимателно бяха анализирани и резултатите от по-големите анкетни проучвания, които Комисията по качеството организира съвместно с Университетската комисия по качество. Публикували сме резултатите. Добре е всеки от нас да се запознае с това, което са казали студентите за начина, по който протичат процесите във Факултета. Има и много положителни оценки, има и с открояване на проблемни зони.

 

През тези четири години работихме и за отстраняване на някои от тези проблеми. Бяха поставени кутии за мнения, където студентите и не само те можеха да пускат своето мнение. Тези мнения бяха събирани регулярно, обработвани бяха, за да дадат възможност за предприемане на мерки от страна на ръководството на Факултета.

 

Най-важното, което ще спомена, е настояването на студентите за обвързването на учебния процес с практическото обучение. За тази цел изготвихме цял пакет документи за учебни практики към всички учебни планове на специалностите и магистърските програми във Факултета. Вече съществуват възможности за провеждането на такива практики, които да носят кредити на студентите. Тези практики вече са много и разнообразни. Съобразени са със спецификата на нашето направление, както и със спецификата на всяка една от специалностите.

 

По предложение на студентите беше въведен и модул, който да е директно ръководен от няколко аутсорсинг компании, които проявяват голям интерес към нашите студенти. Този модул беше въведен през 2016 – 2017 г. в няколко от магистърските програми, после беше предложен и за повече магистърски програми във Факултета.

 

В края на предишната академична година направихме и цял факултативен модул, който се предлага за всички бакалавърски и магистърски програми във Факултета, който нарекохме „Филология и бизнес“. В този модул всички курсове се водят от представители на различни фирми, които смятат, че нашите студенти са много подходящи кандидати за работа в техните организации.

 

В тази връзка бяха организирани срещи с представители на бизнеса, беше създаден Кариерен център към Факултета, както и концепция и сайт на Центъра, на който се публикуват и обяви за работни места. Още веднъж благодарност на всички, които се заеха със създаването на този център. Това е мястото, където студентите могат да намерят обяви за работни места, консултации и други интересни събития, които биха спомогнали за тяхното професионално усъвършенстване. При срещите с нашите бизнес партньори отново възникнаха въпросите за практическото обучение на студентите и мисля, че и оттам се родиха някои интересни идеи, които колегите започват да прилагат при преподаването и изготвянето на учебни планове и програми.

 

Един от проблемите, които студентите посочиха, е свързан с контакта с администрацията, което е проблем на общоуниверситетско ниво. Правим каквото е възможно, за да направим този контакт по-добър, но винаги има какво повече да се направи.

 

Следващ много важен проблем – това маже би беше най-голямото предизвикателство в началото на мандата на Деканското ръководство, е свързан с академичното израстване на колегите във Факултета. През 2018г. в сила влязоха съществени промени в Закона за развитие на академичния състав в Република България и в Правилника за приложението му. Бяха въведени минимални национални изисквания за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности; бяха създадени национални регистри за научната дейност и за академичния състав. За да отрази тези промени, през месец ноември 2018 г. бе изменен и Правилникът на Софийския университет за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности. Адаптацията към новите изисквания забави обявяването и провеждането на конкурси за академично израстване през последната академична година, но смятам, че доста бързо се адаптирахме, от една страна, за провеждане на конкурси за академични длъжности и защити на дисертационни трудове. По новата процедура са проведени вече 14 конкурса за главен асистент. Смятам, че този процес на адаптация е наистина успешен.

 

Второто беше свързано с подаването на информация към регистрите на НАЦИД, тоест попълване на наукометрични данни за действащите доценти и професори в направление „Филология“, което беше свързано с актуализиране на списъците, с публикации в профилите на всички щатни преподаватели, актуализиране на самата система, в която попълваме тези данни. Наложи се да създадем и две нови позиции – административен секретар и инспектор по информационното обслужване към Факултета заедно със заместник Декана по научноизследователската и проектната дейност. Смятам, че те се справиха много професионално с възникналия огромен обем работа по въвеждане на новите изисквания. В момента имаме доста добър списък на хабилитирани преподаватели, които вече са включени в списъка на учените, които отговарят на изискванията за минимални наукометрични показатели. Тук имаше много проблеми, продължаваме да решаваме някои от тях и в момента, но мисля, че създадената организация позволи кампанията по вписването да доведе до резултатите, които имаме в момента – почти всички от хабилитираните ни преподаватели вече са включени в този списък. Има едно приложение, който се интересува, може да го види.

 

Много важна беше работата по налагане на промени в информационната система и нашият факултет в лицето на заместник Декана по изследователската и проектната дейност всъщност бяха едни от най-активните участници в осъвременяването на тази информационна система. Надявам се в най-скоро време тя да добие вида, който ще улесни изцяло работата на преподавателите при отчитането на научната дейност.

 

С преосмислянето на новите процедури и критерии Факултетът още от самото начало на мандатния период беше изправен пред един много сериозен проблем – изтичането на договорите на почти 50 асистенти на 2 януари 2019 г., които бяха преназначени според изискванията на Закона, приет през 2011 г. Фактът, че в един момент толкова много хора трябваше да излязат от Факултета, естествено, беше предизвикателство за Деканското ръководство, защото беше ясно, че трябва да се намери начин да се справим с този проблем. Нямаше как толкова много хора да напуснат едновременно Факултета. Това означаваше пълен срив на учебния процес в някои специалности.

 

Предприехме редица стъпки: срещи с асистентите, подпомагане на тяхното зачисляване или защита на дисертационен труд, което беше условието за обявяване на конкурси за главни асистенти, които тези хора да заемат. Мисля, че успяхме и за щастие в крайна сметка само 7 от асистентите се наложи да напуснат, тъй като не успяха да отговорят на новите изисквания. За всички останали беше намерен вариант как биха могли по предложение на съответните катедри да продължат своята дейност и да бъдат полезни за Факултета. До срив, какъвто се очертаваше в началото, не се стигна и аз отново искам да изкажа благодарността си на всички, които работиха с мен, защото за мен това беше една изключително важна кауза – плавно да преодолеем това голямо предизвикателство пред Факултета.

 

Има още доста неща, свързани с научноизследователската дейност на Факултета. Докладът е от 50 страници, опитах се да го съкратя.

 

Научноизследователската дейност е почти невъзможно да бъде обхваната по отношение на всеки отделен преподавател. Надявам се с новите формуляри, които подготвихме, тази информация вече да бъде налична за всеки един от преподавателите. Все пак трябва да спомена, че за този отчетен период Факултетът получи около 220 хиляди лева от субсидията за финансиране на вътрешноуниверситетски изследователски проекти, с които бяха финансирани 33 изследователски проекта и 22 научни форума. Който се интересува, списъкът е в сайта на Факултета.

 

Приключвам, но трябва да спомена започналата Национална програма „Млади учени и постдокторанти“. Това беше и част от моята мандатна програма и на Деканското ръководство като цяло – да успеем да намерим начини за стимулиране на младите учени и хората, които са защитили докторски дисертации, но по една или друга причина все още не могат да станат членове на нашата колегия.

 

Много съм щастлива, че от миналата година тази програма тръгна – тя е тригодишна. Отново благодарение на Заместник-декана по научноизследователската и проектната дейност и комисиите, които бяха одобрени от Факултетния съвет, успяхме да проведем първия конкурс по тази програма, в който участваха колеги и бяха зачислени като млади учени – петима колеги „млад учен“, и една позиция за „постдокторант“. Надявам се, че и тази година ще продължим работата по тази програма успешно, както и на първия етап.

 

Има много проекти, осъществени от страна на колегите в отделните специалности. Някои от тях са отбелязани в Доклада, има приложения, в които тези неща са видни.

 

Трябва да спомена и публикационната дейност, където също имаме много успехи, тъй като тя продължи и през отчетния период. Беше възстановено списание „Филология“, продължи редовното издаване на Годишника на Факултета. Електронното списание „Манас“ на Центъра за източни езици и култури. Продължи провеждането и издаването на традиционната Конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти в нашия университет.

 

Много успешна се оказа работата ни по програма Еразъм +. Тук може би е добре да обърна внимание, че беше разработена в отдел „Международно сътрудничество“ общоуниверситетска платформа Еразъм+, която предоставя цялата необходима информация за осъществяване на академичен обмен по тази програма. Беше създаден и общоуниверситетски Еразъм факултет, който електронно обслужва чуждестранните студенти, и цялостно логистично обслужване на процедурите, свързани с тази програма. Факултетът ни е известен и с много богата си международна дейност по междуправителствени спогодби и междууниверситетски договори. Има достатъчно информация, който се интересува, може да я намери.

 

Приключвам, студентите и докторантите участват активно в различните органи на управление на Факултета и в създадените различни комисии и центрове – Факултетен съвет, Учебна комисия, Комисия по качеството, Кариерен център. Деканското ръководство продължи да разглежда внимателно всички въпроси, поставяни от студентите и да търси адекватни решения. Надявам се, че това ще продължи.

 

Искам все пак да спомена уводният семинар, който започнахме да организираме от 2017 г. за всички първокурсници на Факултета, който озаглавихме „Как да бъдем успешни студенти“. Надявам се студентите да ни кажат дали са доволни от това, което научават в първата седмица на своето присъствие тук.

 

Много сериозен е и проблемът с Материално-техническа база, информационни дейности и финансовото състояние на Факултета.

 

Тук има много трудности, но независимо от това продължихме обновяването на материалната база. Беше направен основен ремонт на редица учебни зали и фонетични кабинети в Ректората. Няколко от големите зали в блок 1, както и първата година от мандата беше изцяло посветена на основния ремонт на покрива на ЦИЕК, който беше в тъмнично състояние, след което бяха ремонтирани и всички седем зали, които бяха абсолютно неизползваеми. Направихме и три от апартаментите, които предоставяме на нашите чуждестранни гост-лектори. В два от тях ремонт не беше правен от 30 години. Надявам се, че ще успеем да приключим и с последните довършителни работи, така че да има един апартамент, който да бъде предоставян за краткосрочните визити на нашите гост-преподаватели.

 

По отношение на техниката се опитахме да направим много неща, но почти нищо не е в наши ръце. Налагаше се да закупуваме техника и оборудване по различни проекти, тъй като понякога процедурите на общоуниверситетско ниво спираха, но съм сигурна, че донякъде успяхме да подменим най-остарялата техника. Има много да се каже по отношение на техниката и оборудването. Отново искам да изкажа огромна благодарност на всички, които работиха по този проблем.

 

Беше инсталирана система за сигурност в Центъра за източни езици и култури. Там отново финансови причини пречат на пускането на системата, но се надявам, че ще успеем и това да довършим.

 

Що се отнася до електронното обучение, също имаме много успехи. Надявам се да продължим да работим в тази посока. Започна дегитализиране на много учебни помагала, тъй като разпечатването на материали е огромна загуба на ресурси, да не говорим какво означава това за околната среда. Надявам се през следващите години да продължим да използваме все повече и повече дигитални ресурси във всяка една от дейностите.

 

Последното – финансовото състояние на Факултета. За първи път през 2019 г. финансовото състояние на Факултета e значително по-добро, което се дължи, от една страна, на увеличената държавна субсидия и, от друга, на мерките, които бяха предприети от Деканското ръководство за оптимизиране на разходите на Факултета. Ясно е, че трябва да се продължи работата, като най-важна по привличане на студенти и рекламирането на дейностите на Факултета. Трябва да продължи и работата по заплащането на висококвалифицирания труд на преподавателите по достоен начин. Направихме няколко стъпки. По предложение на група студенти внесохме в Академичния съвет предложение за повишаване на хонорарите на преподавателите, които работят в нашия факултет. Тази година за първи път поради финансовото състояние на факултета смятам, че ще можем да изплатим наднормените часове на преподавателите. Вече изготвихме и пуснахме доклада, който ще трябва да измине своя административен път преди това да се случи. Естествено, бюджетът ще бъде от бюджета за следващата година, но мисля, че посоката, в която вървим, е правилната, тъй като това го показва и финансовото състояние на Факултета.

 

Може би е време да спра. Благодаря за вниманието това беше една много малка част от нещата, които искахме да направим през тези четири години. (Ръкопляскания.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ проф. дфн МИРЕНА СЛАВОВА Благодаря на проф. Данова.

 

По процедура трябва да започнат разисквания, но тъй като Комисията по изборите е готова с резултатите за избирането на нов председател и заместник-председател на Общото събрание, позволете ми, първо, да дам думата на проф. Веселинов, след това новият председател или заместник-председател ще ръководи разискванията.

 

Професор Веселинов, заповядайте.

 

ПРОФ. ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, преди да направя някои разяснения, ще Ви съобщя резултатите от вота за председател и заместник-председател на Общото събрание на Факултета по класически и нови филологии.

 

Регистрирали са се 199 души, кворумът е 146.

 

Гласували са 195 колеги: за председател на Общото събрание са гласували 184; за заместник-председател на Общото събрание -174. И проф. Павлович и доц. Руски са избрани за председател и за заместник-председател на Общото събрание на Факултета по класически и нови филологии.

 

Честито на новоизбраните! (Ръкопляскания.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ проф. дфн МИРЕНА СЛАВОВА: Благодаря.

 

Сега давам думата на заместник-председателя на Общото събрание доц. Маргарита Руски да продължи работата по неговото ръководство, като същевременно искам да благодаря на всички колеги, с които работихме, на Деканското ръководство и на Секретариата на Деканата за съвместната работа. (Ръкопляскания.)

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Колеги, благодаря за доверието.

 

Продължаваме по процедурата.

 

След като изслушахме обстойния Доклад на проф. Данова, ще Ви дам думата за изказвания относно този доклад.

 

Предлагам да гласуваме регламент за изказванията от 3 мин.

 

Има ли други предложения за продължителността на изказванията? Няма.

 

Подлагам на гласуване предложението за регламент от три минути.

 

„Против“ – 1, въздържали се – няма.

 

С 1 „против“ приемаме това предложение.

 

Имате думата, моля за Вашите изказвания.

 

Има желаещ – заповядайте.

 

ДОЦ. Д-Р МАРИЯ ЕНДРЕВА (Катедра „Германистика и скандинавистика“): Искам да благодаря на професор Данова за изчерпателния доклад.

 

Според мен имаше много хубави неща, които се случиха в този мандат, с много добри инициативи, които аз лично съм подкрепяла, например за Кариерния център, за връзката с работодателите.

 

Искам да обърна внимание обаче и на някои неща, които не вървят. Повод за моето изказване е един разговор, който имах наскоро с колега от Пловдивския университет. Ще използвам, че в момента присъства и проф. Герджиков, може би една част от въпроса е към него. Стана въпрос, че основната заплата в Пловдивския университет за доцент е 2100 лв. Нашата, за сравнение, е 980 лв.

 

От една страна, ние знаем на какво се дължи – на това, че в Софийския университет работят твърде много хора, много преподаватели имаме и много служители. От гледна точка на преподавателската заетост и личния състав на преподавателите в последните години наблюдаваме тенденция на пенсиониране на преподаватели и на тяхно място не се назначават нови хора, така че преподавателският състав все повече намалява, което според мен е добра тенденция с цел повишаване на нашите заплати.

 

Същото нещо не се наблюдава от гледна точка на служителите в Университета и в частност на нашия факултет, където напоследък бяха назначени нови служители.

 

Искам да попитам какво наложи това и защо вървим в тази посока – увеличаване на служителите, а не на тяхното намаляване?

 

Имам и още един въпрос, свързан с материалната база на Факултета. Той засяга лично моя критерий за добро управление в нашия Факултет и в Университета и смея да кажа, че прагът е доста нисък. Вече 18 години работя в Университета и нямаше нито един декан, не само проф. Данова, но нито един декан и нито един ректор, който да се справи с този въпрос – тоалетните на петия етаж. (Ръкопляскания.) Тези тоалетни за мен са един метафоричен, направо символен израз на целия организационен провал в Университета затова как ние претендираме да бъдем най-добрият университет в България, а не можем да се справим с едни тоалетни. Заради това искам да помоля и двамата кандидати, на които след малко ще чуем програмите, да включат тоалетните на петия етаж в програмата си. (Ръкопляскания.) Същото е с учебните зали и всичките други материални неща, хигиената също. Благодаря за вниманието.

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Професор Данова изрази желание да отговаря на всеки въпрос.

 

Моля за кратък отговор, заповядайте.

 

ПРОФ. МАДЛЕН ДАНОВА: Отговорът ще е много кратък, въпреки че въпросите бяха много.

 

По отношение увеличаване броя на административния персонал – не. Съкращенията са повече. Последните две назначения се наложиха поради изключително трудните процедури, които бяха въведени с измененията в Закона. Нямаше как да се справят хората, които така или иначе вече са натоварени с достатъчно много дейности. Имаше съкратени четири административни позиции. За съжаление, там се наложи две от тях отново да бъдат върнати, тъй като вписването в НАЦИД в срока, който ни беше поставен, нямаше как да се осъществи буквално от никого, защото никой не беше останал без работа.

 

Хората от Центъра за източни езици и култури знаят, че там оптимизирахме до максимум работата на инспекторите от „Учебна дейност“. Там бяха най-големите съкращения.

 

Тоалетните! Колеги, аз съм най-големият привърженик за оправянето на тоалетните.

 

В Центъра за източни езици и култури падаха таваните. Нямаше как да се отделят средства. Нали разбирате, че бюджетът за тази година е 22 хиляди за ремонт. Кое по напред? Няма как да се намерят повече пари, като се има предвид, че броят на студентите е по-малък от планирания, тоест ние отново, макар сега да е заложено 26 хиляди, поради намаления брой студенти. Тази година отново ще бъдем на минус. Аз казах, че е много добро финансовото състояние, защото предходната година бяхме на минус 1 млн. и половина. Това са пера в бюджета. Обещавам Ви, че при първата възможност, когато има свободен ресурс, той ще отиде за оправянето на тоалетните. Нямаше как да не се оправят падащите тавани в ЦИЕК, откъдето падаха мишки. Извинявайте, но трябва човек да реши.

 

Поемам си отговорността за решенията, които съм взела, но не мисля, че съм сбъркала. При първа възможност – тоалетните.

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Благодаря на проф. Данова.

 

Други въпроси, мнения, изказвания.

 

ДОЦ. Д-Р БИСЕРКА ВЕЛЕВА (Катедра „Западни езици“): Направих светкавична консултация за заплатите в Пловдивския университет. Доценти – 1135 лв. щатна заплата. Нямам повече какво да добавя. Благодаря.

 

ПРОФ. МАДЛЕН ДАНОВА: Не отговорих на този въпрос, но той е изцяло извън възможностите на който и да е декан. Единственото, което може да направи един декан, е да се бори да има допълнителна възможност за материално стимулиране, тоест да има възможности хората да работят и други неща и да се изплащат наднормените часове, когато финансовото състояние на Факултета позволява поне донякъде. Това е всичко, което може да се направи, и го правим.

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Благодаря.

 

Други въпроси, изказвания и мнения?

 

ГЛ. АС. Д-Р ВЛАДИМИР НАЙДЕНОВ (Катедра „Германистика и скандинавистика“): Подкрепям твърдението на доцент Ендрева, че много неща се направиха през този мандат.

 

Говорихме тук с колеги, че би било желателно да се повдигне и този въпрос. Разбираме, че е желателно недостатъчният прием на студенти в някои специалности да се компенсира с неговото надвишаване в други. В нашия случай това надвишаване е доста значително, редовно, доста години наред. Смятам, че би трябвало да има възможност и за някакъв контрол от страна на специалността на това точно колко студенти да се добавят. Понастоящем това е напълно непредвидимо – добавят се по десет, петнадесет души над приема.

 

Проблем, с който се сблъсквам сега, е, че на теория са ни предоставени компютри, с които да се извършва обучение на най-съвременно равнище, а на практика това се оказва невъзможно, защото приетите студенти са повече отколкото компютрите.

 

С голямо огорчение виждам, че вместо да има прогрес в обучението имаме регрес в сравнение с това, което аз самият получих по времето на обучението си през 2003 г. Сега през 2019 г. на теория имам техника, на практика трябва да прибягвам до доста по-примитивни методи в обучението. Наистина би било желателно по някакъв начин да можем да поставяме някакъв максимум. Разбирам, необходимо е да повишаваме броя на студентите, но все пак да имаме и право на глас за това нещо.

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Професор Данова, заповядайте.

 

ПРОФ. МАДЛЕН ДАНОВА: Все пак нека да кажа, че дилемата за ограничаване броя на приетите студенти в една специалност е много трудна, при положение че в други специалности имат нулев прием. Това е решение, което всеки декан трябва да вземе за себе си. Извън нашите възможности е приемането на студенти с равен бал. Там нямаме категоричен начин да ограничим, да заковем на цифрата, която е дадена първоначално като определен брой за прием. Оттам донякъде нараства броят, защото има много желаещи, аз ги изброих: „Японистика“, „Китаистика“, „Кореистика“, „Английска филология“ – това са най-желаните специалности. В момента, в който има участници в национални олимпиади – тази година например имаше шестима, които влизат без приемен изпит и те отиват в една специалност.

 

Стои обаче и проблемът за връщащите се студенти, които са прекъснали първи курс. Миналата година имаше 15 студенти, които се записаха в „Арабистика“, които са прекъснали и се записват в първи курс и изведнъж броят на студентите нарасна изключително много. Така че има много фактори, които по някакъв начин трябва да бъдат съчетани. Единственото, на което категорично държа, е при запълнена или надвишена бройка да не се обявяват тези специалности за допълнително класиране, въпреки че има желаещи. Това е моето разбиране – на допълнителен прием отиват само специалности, които не са запълнили бройката си. От там нататък настоявам да се спре, но спирането никога не е на цифрата, която е подадена. Обсъждахме този проблем и тръгнахме да го решаваме по пътя на отпускане на нови щатни места.

 

Да, проблемът с техническото оборудване на залите е огромен, но бюджет отново не стига. Каквото е възможно винаги го правим. Винаги сме изразходвали бюджета за закупуване на компютри и други неща, които са важни за учебния процес, просто няма неусвоени средства в този смисъл. Трябва да се балансират нещата, съгласна съм и това е, което всяка година се опитваме да направим. Благодаря Ви.

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Благодаря на проф. Данова.

 

Ако са изчерпани изказванията, предлагам да преминем към приемане на Отчетния доклад на Декана за този четиригодишен мандат.

 

Гласуването на Доклада е явно.

 

Моля, който е съгласен да приемем Отчета на професор Данова, да гласува с вдигане на ръка.

 

Имаме мнозинство, без „въздържали се“ и „против“.

 

Докладът беше приет с абсолютно мнозинство. (Ръкопляскания.)

 

Тъй като сега ни предстоят още важни избори, първият от тях е изборът на нов декан, давам думата на председателя на Комисията по предложенията проф. Саръиванова.

 

ПРОФ. Д-Р ИРИНА САРЪИВАНОВА: Колеги, пристъпваме към предложенията, постъпили в Комисията за декан.

 

Постъпили са две предложения. Това са кандидатурите на проф. д-р Мадлен Данова и доц. дфн Борис Вунчев, които са допуснати за участие в изборите за декан.

 

Има ли други предложения? Няма.

 

В такъв случай давам думата на председателя.

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Благодаря на проф. Саръиванова.

 

Двете кандидатури, както чухте, са на проф. Данова и на доц. Вунчев.

 

Предлагам да дадем думата на двамата кандидати по реда на постъпването на техните кандидатури.

 

Предлагам да се обединим около някакъв регламент. Нека всеки от тях да представи своята платформа в рамките на 15 минути, след което ще пристъпим към дискутиране и въпроси към тях, отново в рамките на 3 минути за всеки от изказващите се.

 

Нашето предложение е въпросите и изказванията да се организират едва след изслушване на двете платформи. След това ще прекратим изказванията и ще дадем отново думата за отговори на всички въпроси, които се отнасят към съответната кандидатура. От 7 до 10 минути ще бъдат предоставени за отговор на двамата кандидати.

 

Има ли някакви други предложения по процедурата за този регламент: 15 минути на всеки от кандидатите за представяне на платформата; 3 минутни изказвания и въпроси към тях; 7-10 минутно време за отговори от страна на двамата кандидати? Няма други предложения.

 

Подлагам на гласуване така предложената процедура.

 

Приема се с болшинство без „против“ и „въздържали се“.

 

(Почивка.)

 

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Колеги, проблемът с техниката беше решен, надявам се да нямаме повече такива.

 

Давам думата на първия кандидат за декан проф. Мадлен Данова.

 

ПРОФ. МАДЛЕН ДАНОВА: Благодаря.

 

Ще Ви представя основните предизвикателства, които виждам пред Факултета за следващите четири години. Надявам се да се впиша в 15-те минути, които гласувахме.

 

Най-важната задача на Факултета според мен е адаптирането му към промените в Закона за средното образование. Ще ме попитате защо средното образование? Проблемът е, че през тази учебна година за първи път ще излязат учениците, които ще са завършили само първи гимназиален етап и ще си вземат дипломите за средно образование. Една част от тях ще останат, за да продължат във втория етап на гимназиалното си образование, което ще им даде възможност да кандидатстват в университетите.

 

По предварителни изчисления броят на кандидат-студентите след две години ще бъде с около 30% по-малък. Това е свързано, както виждате, и с една специална Наредба от 2016 г., която предвижда във втори гимназиален етап да се провежда профилирана подготовка, включително и профилирана подготовка за чужд език. Смятам, че това е, което ще трябва да обсъждаме през следващите години – как да привлечем по-голямата част от завършващите втори гимназиален етап в профилираната подготовка по чужд език като наши студенти. Утопично е да се мисли, че всички те ще дойдат в нашия факултет, но така или иначе е добре, когато в Университета има достатъчно студенти. Тук има много предизвикателства, много неизвестни все още и затова е изключително важно да се начертаят политиките поне на факултетно ниво и на общоуниверситетско ниво за засилено присъствие в средните училища. Ние имаме много добър модел на гимназия, която е лицей към Факултета. За мен една от възможностите е да продължим по този път и да превърнем и други гимназии в подобен тип училища, от които директно да можем да набираме студенти за нашите специалности.

 

Трябва да бъдем гъвкави, все още наистина на никого не му е съвсем ясно какво ще се случи след две години, тоест тази цялостна картина е все още въпрос на предположения и аз виждам това като най-голямото предизвикателство, пред което ще се изправим. Вече стана дума, че в крайна сметка ние зависим от броя на студентите, които ще обучаваме..

 

Това естествено не е единственото предизвикателство. Също толкова важно, също толкова голямо е предизвикателството, свързано с научното и кадровото израстване на членовете на Факултета. Вече стана дума, че минималните национални изисквания ни поставиха в една наистина много различна обстановка, и работата, за която стана дума, трябва да продължи като се търсят начини за разширяване на възможностите на колегите за публикуване в така наречените реферирани, индексирани списания. Много важно е всеки да е наясно какво се изисква от него.

 

Ще продължи да стои и много важният въпрос за подпомагане на назначените асистенти. Те трябва да бъдат подпомогнати по всякакъв начин да придобият научна и образователна степен „доктор“. Аз вече казах, първите стъпки бяха направени пред Докторантското училище, което се надявам да продължи да се развива в много повече посоки, както и да мислим за хората, които, след като защитят, няма веднага да бъдат назначени като асистенти, но да използваме техния потенциал чрез постдокторантски програми. Един от най-важните приоритети, които ще стоят пред Факултета е свързан с развиването на научноизследователската и проектната дейност.

 

Смятам, че трябва да използваме по-добре възможностите за работа по проекти по европейски програми. По мое мнение ще започне период, в който ще бъдат отворени много от тези европейски програми, една част от тях ще бъдат специфично насочени към висшето образование. Тук е ролята и мястото на колективи като нашия да могат да се възползват най-добре от тези програми. Това отчасти може да влезе в дейността на съществуващата Комисия, която се занимава единствено с вътрешноуниверситетските проекти, комисия, която може да бъде разширена, за да се търсят по-добри възможности за включване на повече преподаватели в подобни проекти. На общоуниверситетско ниво вече има изграден много добър център, който подпомага дейността на преподавателите при кандидатстване, при отчитане, при изпълнение на тези проекти, което го нямаше преди четири години. Преди 8 години като човек, който е участвал в над 20 подобни проекта, трябва да Ви кажа, че започването на такъв проект беше цял подвиг. В момента имаме тази организация, просто трябва да се възползваме максимално от нея. Тук ролята на Факултета и на ръководството на Факултета е да разгласява всякакви такива възможности. Надявам се в най-скоро време да има какво да се разгласява.

 

Проектите по национални програми и вътрешноуниверситетски фондове винаги са били много важни за Факултета. Смятам, че тук също има много поле за работа, основите вече са поставени и това е област, която трябва да бъде развивана, защото имаме много добър фундамент, върху който можем да стъпим, за да продължи работата, както и досега. Смятам, че тази дейност беше много успешна.

 

Повишаване на качеството на обучението. Няма никакво съмнение, че трябва да продължи работата в тази област. Аз пак виждам използването на всички инструменти за обратна връзка, като една от най-важните предпоставки за повишаване на качеството и ориентирането на обучението в по-практическа, прагматична посока.

 

За мен е много важно развиването на дистанционното обучение, което би трябвало да обхване не само магистърската програма, която създадохме и която се развива в момента, но може би още няколко от магистърските програми на Факултета. В бъдеще създаването на бакалавърски дистанционни програми също е едно от предизвикателствата – все пак живеем в XXI век.

 

За мен е изключително важно да продължи работата по създаване на интердисциплинарни програми, специалности и най-вече магистърски програми, така че ще продължавам да работя както и досега. Стана вече дума за създадените магистърски програми и съм убедена, че Факултетът има потенциал да създаде още интердисциплинарни програми – междукатедрени, междуфакултетни, междууниверситетски, както показва добрият опит, който имаме.

 

Категорично смятам, че трябва да продължи подновяването на остарялата материална база. Разбира се, бюджетът, който се отпуска ежегодно на Факултета, е едно от перата, но трябва да продължи и търсенето на възможности, свързани с привличане на бизнес партньори. Аз нямах възможност да кажа за тези много добри инициативи, които бяха проведени през последните четири години и които допринесоха за подновяването на доста остарялата материална база, която имаме. Сигурна съм, че това е една от правилните посоки, в които трябва да продължим и аз ще посветя доста голяма част от времето си точно на това.

 

Най-важният въпрос е материалното стимулиране и диференциране на заплащането. Смятам, че към този въпрос трябва да се подхожда много внимателно. В обсъждането стана дума: няма директни механизми, чрез които диференцирането на заплащането да стане веднага за всички членове на Факултета и да се повиши драстично заплащането. Бюджетът е бюджет на целия университет и той се определя от Министерския съвет. Настояването за повишаване на този бюджет е нещо, заради което ние днес сме в по-добро състояние – това, което направи Ректорът и ректорското ръководство през последните четири години. Това обаче не идва само от настояване. В някой момент може да се наложат и по-драстични мерки, важното е да имаме други пътища, по които това може да се случи.

 

Знаете, че преди три години предложихме диференцирано заплащане на базата на атестациите. Работата по различни проекти за мен също е начин за диференциране на заплащането. Всичко, което може да бъде направено, да се чуе гласът на Факултета, ще го правя както съм го правила и досега – всички предложения, които излизат от колегията са били винаги придвижвани към по-горните институционални нива и смятам, че по този начин можем да постигнем напредък в това отношение. Аз лично не искам да карам хората да вярват в чудеса. Те не се случват просто така, а само благодарение на дълга и упорита работа.

 

Изграждането на надеждни канали за обратна връзка е това, за което е много важно да се работи още по-настоятелно през следващия период. Смятам, че там има много голямо поле за работа. Всички колеги трябва да са наясно какво се очаква от тях – дали е за атестация, дали е за израстване, дали е свързано със самото качество на труда, на работата, която извършват, но тези канали трябва да работят много по-ефективно. Аз смятам, че тук има още много, което може да се постигне. Подаването на информация, събирането, използването на информация е двупосочен процес и зависи от всички членове на Факултета, а не само от няколко хора, които по някакъв принцип са определени за това.

 

Накрая да кажа още няколко думи как си представям ръководните структури на Факултета. Задължителните заместник-декани, които да отговарят както за учебната дейност, така и за проектната. Не смятам обаче, че предвид настъпилите промени в процедурите за академично израстване, работата трябва да бъде разделена и работата по научноизследователската дейност на Факултета трябва да бъде поета от един заместник-декан и тази работа да включва и всички процедури, списъци, за които стана дума, необходими за академичното израстване на колегите.

 

Проектната дейност, върху която смятам, че трябва да има много голям фокус през следващите четири години, е достатъчно обемна и изисква вниманието на отделен заместник-декан. За мен е изключително важно да има и заместник-декан по студентските въпроси, защото това е начинът за съобразяване с мнението на студентите. Може би най-накрая и убеждаването на студентите, че трябва да попълват анкети и да ни казват какво мислят и помощта на помощник-декана, който отговаря за материалното осигуряване на учебния процес.

 

Разбира се, неизменна част от работата на едно деканско ръководство е Еразъм координатора, но това, както посочих, е регулиране на общоуниверситетско ниво, така че там нещата наистина вече са канализирани до много голяма степен. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: И аз благодаря на проф. Данова, че се вмести в определеното време.

 

Давам думата на нашия втори кандидат за декански пост – доц. дфн Борис Вунчев.

 

ДОЦ. ДФН БОРИС ВУНЧЕВ: Уважаеми колеги и преподаватели, студенти и докторанти, скъпи служители!

 

Само 15 месеца преди да навлезем в годината, в която най-старата катедра в нашия факултет „Катедра по класическа филология“ ще навърши 100 години, нашият факултет, който е най-големият в Софийския университет, най-големият филологически факултет в страната се вглежда в миналите си постижения, трезво оценява настоящето и стои уверен за бъдещото си.

 

Нашият факултет представлява уникално национално богатство, изразяващо се в неговите многобройни студенти, над 200 преподаватели, десетки докторанти, 22 бакалавърски и 29 магистърски програми, в които се преподават над 20 езика.

 

Цялото богатство и талант на нашия факултет обаче се нуждае от нашата съвместна работа, координирана от добронамерено и прагматично ръководство. За да можем да крачим по-уверено напред в динамичното време, в което живеем и в което изборът за обучение пред българските младежи, завършили средно образование е огромен, ние трябва да покажем на обществото нашето богатство и многообразие по един модерен и ефективен начин. Точно тази необходимост се старае да покрие Програмата за управление на Факултета, която днес ще защитавам пред Вас.

 

Вие познавате Програмата, тя пристигна при Вас миналата сряда и е озаглавена „Плурализъм, прозрачност и активност“. Основният пилон на тази програма е решаването проблемите на Факултета, което аз виждам основано на три основни триъгълни камъка: плурализъм, като плурализмът е един от трите фундамента, на които ще изградим едно принципно ново управление на нашия факултет.

 

Предлагам концепция за управление на Факултета, която включва допълнителен хоризонтален управленски модел, който освен залегналите в Правилника за управлението и дейността на Софийския университет колективни органи за управление като катедрени съвети, факултетен съвет и декански съвет, ще включва и постоянни временни работни групи към Деканския съвет – една примерна структура за тези работни групи и взаимодействието им с Деканския съвет.

 

Постоянните работни групи ще се учредяват с решение на Факултетния съвет по предложение на Деканския съвет по конкретни проблеми и въпроси. Всяка катедра излъчва по един свой представител за всяка конкретна работна група, а решенията на Деканския съвет по конкретния проблем, за който има формирана работна група, могат да се вземат само в присъствието на членове на работната група, които имат съвещателен глас при вземането на решения.

 

Следващият фундамент на Програмата ми е прозрачност. Прозрачността в проблемите на Факултета ще включва следните компоненти: публични обсъждания на проблемите във Факултета на широки форми като свободни дискусии, нарочни срещи с членовете на Деканския съвет и мапинг за подробно описание на всички процеси, свързани с дейността на Факултета. Мапингът на процесите ще укрепи компетенциите на факултетната администрация, която вече няма да е транслатор на имейли, а ще има осмислена координираща роля. Ще бъде облекчен информационният натиск върху преподавателите и служителите на Факултета и така ще се намали чувството за тревожност и претрупаност с административни дела, като ще се прекрати безсмисленото изпращане по всички електронни пощи на информация към потребители, които не се интересуват от нея.

 

Активността е следващият компонент от Програмата. В рамките на този компонент въвеждаме длъжността „заместник-декан по комуникацията и ЕРАЗЪМ+, който ще отговаря за цялостното публично присъствие на Факултета, факултетен сайт, сътрудничеството със столични езикови гимназии и гимназиите с разширено изучаване на чужди езици, кариерен център и връзки с работодатели, рекламиране на Факултета и Програмата ЕРАЗЪМ +.

 

Нататък, изграждане на привлекателна публична визия на Факултета. В рамките на тази дейност – изграждане, поддържане и актуализиране на редовна официална фейсбук страница на Факултета, поддържане на актуален сайт на Факултета, който ще бъде приятелски настроен към потребителите си, основно кандидат-студенти и работодатели.

 

Следващата важна дейност е да работим за сплотяването на преподавателския колектив на Факултета. Тук предвиждам учредяване празник на Факултета със съответната формална и самодейна част и учредяване на награди за млад учен, за цялостен принос към Факултета, за студентски научни постижения.

 

Подобряване на ключови дейности на Факултета чрез конкретни мерки в конкретни сектори.

 

Първо, стимулиране на научноизследователската дейност. В областта на научноизследователската дейност насърчаване, изработване на програми и приоритети за научноизследователската дейност на Факултета от Факултетната научна комисия;

 

- стимулиране, включително по линия на проектната дейност, на формирането на тематични изследователски групи, съставени от членове на различни катедри с общи научни интереси с цел провеждането на междуезикови, междукултурни изследвания в областта на превода, преводната рецепция, литературата, лингвистиката, етнокултурата и така нататък;

 

- организиране два пъти годишно на общи факултетни тематични конференции и четения;

 

- създаване на редовна актуализирана секция на сайта на Факултета, която обобщава наличните научни ресурси и предлага информация за текущи конкурси за стипендии, за изследователи, научни конференции, представяне на нова научна литература;

 

- създаване на единна електронна система за публикуване на резултатите от факултетните малки проекти.

 

Продължаваме дейностите по укрепване на връзките с Факултета по славянски филологии.

 

Следващата конкретна мярка: дигитализиране дейността на Факултета. Дигитализираме научната продукция на преподавателите на Факултета и я популяризираме с научната общност; създаване на сътрудничество с университетското издателство, дигитална библиотека на Факултета по класически и нови филологии с достъп чрез регистрация, която ще бъде интегрирана с научноизследователски портал на Софийския университет. Дигиталната библиотека ще спести природни ресурси, парични средства, ще даде гъвкавост на публикуването на научната продукция на преподаватели от Факултета, ще разшири достъпа до научната ни продукция и ще кумулира приходи чрез реклами на сайта.

 

Следващата дейност е да насърчаваме използването на СУСИ. Ще използваме информацията в СУСИ при изработване на разписите, а след стартиране на пълната функционалност на системата, ще насърчаваме преподавателите да ползват възможностите на СУСИ за заявяване на отпуски, кампании за премиране или отчитане на аудиторната и извънаудиторната натовареност и така нататък.

 

Следващата дейност е да полагаме грижи за нашите настоящи и бъдещи студенти. Тук ще идентифицираме дейността на Кариерния център, планираме и провеждането на отворени врати на Факултета, като ученици от средните училища ще могат да посещават местата за обучение, лекции, упражнения и да се запознаят на място с капацитета на Факултета.

 

Продължаваме и засилваме сътрудничеството със столичните езикови гимназии и гимназиите с разширено изучаване на чужди езици; изработваме рекламна стратегия на Факултета, с която ще се подготвя работна група към Деканския съвет, сътрудничество със заместник-декана по комуникацията и ЕРАЗЪМ+, редовно актуализиране на официалната фейсбук страница на Факултета, която ще използваме като рекламен инструмент за набиране на нови студенти; продължаване и засилване на контактите с основни потребители на дипломиращите се във Факултета специалисти; организиране на редовни срещи с работодатели, насърчаване въвеждането на избираеми дисциплини, организирани след консултации с бизнеса, в рамките на които самите работодатели ще могат да участват като лектори; идентифициране и насърчаване на бакалавърските програми, студентите с потенциал и желание за обучение в магистърски и евентуално в докторски програми на Факултета; стимулиране на извънаудиторната преподавателска заетост и студентската активност, подпомагане на извънаудиторната дейност на чуждестранните ни гост-лектори и организирането на съвместни научни и културни инициативи между различните специалности.

 

Търсим начини за подобряване на финансирането на Факултета за справедливо заплащане на труда и за по-добра финансова отчетност. Тук предлагам въвеждането на принципа „парите следват рейтинга на студента“, който ще замени сегашния чисто формален принцип „парите следват студента“. Тази система за финансиране ще позволи, ако студентът през дадена учебна година е набрал определен брой кредити в други факултет, процентното съотношение на тези кредити да се изрази в трансфер на процент от субсидията за въпросната учебна година към съответния обучаващ факултет.

 

Въвеждане на допълнително заплащане на дейности извън длъжностната характеристика при изработване на разписи, курсово ръководство, координиране на втори език и така нататък.

 

Осигуряване на допълнителни приходи на Факултета например от реклама и оптимизиране на разходите при осигуряване на ритмичното функциониране на катедрите и на факултетната администрация.

 

Активизираме проектната дейност по линия на финансиране от Министерството на образованието и науката, други министерства и европрограми; търсим спонсорство от бизнеса, съобразно нуждите на работодателите; вземаме мерки за осигуряване на финансова прозрачност и управление към собствените средства на Факултета, а прозрачност означава публичност за финансовото ни състояние.

 

Подобряване на материално-техническото състояние на Факултета. Новото ръководство на Факултета ще предприеме конкретни стъпки за подобряване на условията за езиково обучение с оглед износването на аналоговата техника във фонетичните кабинети; изграждане на специализирани учебни зали за обучение на магистранти и докторанти и изграждане на специализирани зали за езиково обучение, включително на втори език със съответното модерно оборудване.

 

Както Ви е известно, скъпи колеги, процентното съотношение на нехабилитирани и хабилитирани преподаватели в нашия факултет е горе долу 60% в полза на нехабилитираните преподаватели и една адекватна програма в управлението на нашия факултет не би била пълна без особено внимание към нашите нехабилитирани колеги. В рамките на тази констатация през следващия мандат ще положим особени грижи за нехабилитираните преподаватели, които са и бъдещето на нашия факултет.

 

Индикативно бих отбелязал следните проблеми, които стоят пред нехабилитираните преподаватели, а именно завишен брой часове дори само поради факта, че в общия случай не водят лекционни курсове, същевременно те работят върху дисертации и върху постдокторантски изследвания, същевременно се добавя и постоянното усещане за натиск поради по-честия период на атестиране, липсва подкрепа и търсене в научната работа, тъй като, както Ви е известно, традиционната връзка „професор – асистент“ вече рядко функционира и много колеги се чувстват изоставени. Липсва чуваемост за проблемите на нехабилитираните преподаватели, пред вид факта че Факултетният съвет е съставен от три четвърти от хабилитирани лица, а във Факултета като цяло се забелязва недостиг на демократичност и чуваемост от страна на ръководството.

 

Ние предлагаме следните решения: насърчаване катедрите за балансирано разпределение на аудиторната заетост между нехабилитираните преподаватели с цел избягване на претоварването, което пречи на научноизследователската дейност; стимулиране активното участие на нехабилитираните преподаватели във факултетните научни сесии и четения; приобщаване на нехабилитирани преподаватели в работните групи, които ще се сформират с цел демократизирането на Факултета, на достъпа до ръководството на Факултета за излагане на решения по текущи и по-общи проблеми; подкрепа научното развитие на нехабилитираните преподаватели чрез принципно решение на Факултетния съвет на докторантите на самостоятелна подготовка да се определя винаги консултант, тъй като всеки един от нас има нужда от подкрепа, от консултации дори от читател за научната си продукция.

 

Подкрепяме научното развитие на нехабилитираните преподаватели, като още през първата година от мандата, учредяване на годишно функциониращо електронно списание с асистентите и докторантите на Факултета, което ще представлява още една постоянна възможност за научни публикации; стимулиране на участието на нехабилитираните преподаватели като ръководители в така наречените малки проекти. За целта ще организираме информационни семинари за условията по тези проекти с насоки по конкретни въпроси от технологията.

 

В заключение, уважаеми колеги, бих искал да изразя увереността си, че с таланта и многообразието на нашия факултет и с общите ни усилия бихме могли да го превърнем в още по-добро място за работа и по-добро място за обучение на нашите студенти, специализанти и докторанти. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: И аз благодаря на доцент Вунчев, че и той успя да се впише в определеното му време.

 

Имате думата за въпроси, като ще помоля да споменете към кого от двамата кандидати е адресиран въпросът. Три минути за изказване.

 

ПРОФ. Д-Р ИВО ПАНОВ (Катедра „Класически изток“): Имам само един въпрос и към двамата кандидати за декан: дали ще намери разрешение проблемът със заплащането на нашите хонорувани преподаватели, тъй като хонорарите, които те получават за един академичен час, са просто унизителни?

 

На първо място, бих искал да благодаря на цялото Деканско ръководство и на нашия декан проф. Мадлен Данова, че през изтеклия мандат те работиха наистина много интензивно и силно с откритост към проблемите на всяка една специалност. Специално с проф. Данова имахме две деликатни ситуации в специалност „Иранистика“, които тя реши с много тактичност, диалогичност и защити интересите както на специалиста, така и на страните, които участваха във възникналия спор.

 

Моя глас, въпреки уважението ми към доц. Вунчев, ще дам за проф. Данова.

 

Още един аргумент към казаното досега: миналата година проведохме конференция „Иран и светът в огледалото на историята“. Двама представители на различни ирански университети помолиха за среща с нашия декан. След срещата, смея да кажа, бяха очаровани от нея, защото двата университета осигуриха покана на пет души от Софийския университет на техни разноски да посетят Иран и да проведат преговори за подписване на договори. Мисля, че това е повече от показателно за работата на нашия декан. Още веднъж благодаря. Успех на Събранието!

 

ПРЕД. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Благодаря на професор Панов.

 

Други изказвания, мнения?

 

Заповядайте, професор Герджиков.

 

ПРОФ. АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, колеги.

 

Нямам въпрос, искам само да отговоря на поставения въпрос, защото едва ли е в компетенцията на двамата кандидати. Възнаграждението на хоноруваните асистенти е много лошо от години. Те не са увеличавани много по-дълго отколкото не бяха увеличавани нашите заплати преди това. До края на месеца ще ги увеличим от 5,20 лв. на 12, 00 лв. на час. Това е крайно недостатъчно, разбирам, но дори само това (ръкопляскания) е три милиона годишно и затова няма как повече. Благодаря.

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Благодаря на проф. Герджиков.

 

Ако няма повече въпроси и желаещи да се изкажат, ще предоставя микрофона на проф. Данова.

 

ПРОФ. МАДЛЕН ДАНОВА: Благодаря на проф. Герджиков, който отговори на поставения въпрос.

 

Искам още веднъж да кажа, че целият този разговор стана благодарение на студентите, така че, колеги, наистина казвайте всичко, което Ви вълнува, което мислите, че може да оптимизира учебния процес.

 

Нещо, което пропуснах да кажа, е, че вече три години работим по нова методика за определяне на бюджета на Факултета и тя е свързана с реално проведените часове от преподавателите, тоест отчитаме на общоуниверситетско ниво кой преподавател къде е водил часове. По тази причина в нашия факултет постъпват средства, които са отчислени от бюджетите на другите факултети, защото, както знаете, ние водим много часове и в други факултети. Същото е валидно и за наши преподаватели. През цялото това време държа на това да остане в режим на пълно сътрудничество с факултетите, а не всеки факултет да се затваря поради новата методика на бюджета и да използва само свои преподаватели за провеждането на часовете. При обсъждане в Съвета на деканите винаги съм апелирала за отвореност на университетското образование. Това е смисълът на това образование и смятам, че ще продължаваме да берем само добри плодове, ако не се затваряме в собствените си факултети и направления. Благодаря.

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Давам думата на доц. Вунчев.

 

ДОЦ. ДФН БОРИС ВУНЧЕВ: Уважаеми колеги, въпросът за заплащането на хоноруваните асистенти като цяло е част от един по-голям комплекс от проблеми, свързани с увеличаването на приходите на Университета. Няма проблем и проф. Герджиков като ректор ще го потвърди, да се искат пари от Министерството на образованието и науката допълнително. Министерството на образованието и науката дава пари за обучение и за по-добра научноизследователска дейност, така че нашите задачи трябва да са насочени именно в тази посока. Само така могат да влязат приходи в нашия Университет.

 

Конкретно по моята програма: комплексът от мерки, свързан с активността и с новата модерна визия на нашия факултет в социалните мрежи, в интернет пространството, въобще в публичното пространство, би могло да доведе до новопостъпващи студенти в нашия факултет. Това е наша дейност, наша работа.

 

Аз като Декан ще се старая да координирам тази дейност, тъй като в крайна сметка Правилникът на Софийския университет не определя Декана като едноличен ръководител, който седи и потропва с пръст, а координира работата, ентусиазма на колективния орган като катедрени съвети, Факултетния, Деканския съвет. Така виждам аз своята роля.

 

При евентуален избор Ви обещавам също така в моя годишен сумарен отчет след четвъртата година освен сухите числа да имам удоволствието да Ви покажа примерно обложките на монографиите на колегите, които са издали книга през изминалата година; ще искам да Ви покажа някой добър проект от нашата проектна сесия; ще искам да Ви разкажа как са минали нашите съвместни конференции, факултетски четения; ще искам да Ви илюстрирам и част от допълнителната културна дейност на Факултета като проведени изложби, концерти и така нататък; връчване на Доктор хонорис кауза по инициатива на нашия факултет. Това е пулсиращата динамика на нашия факултет. Тя не се състои само в някакви числа и дейности, които така или иначе се случват. Ние просто трябва да бъдем активни и да показваме всичкото хубаво, което правим и ще правим в бъдеще. Благодаря. (Ръкопляскания.)

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Колеги, изслушахме двете платформи.

 

Предстои всеки от Вас да направи своя избор.

 

Има въпрос? Заповядайте.

 

ГЛ. АС. ГАЛИНА АВРАМОВА (Катедра „Англицистика и американистика“): Искам да задам въпрос към двамата кандидати: искам да попитам проф. Данова дали нейният академичен опит е само в рамките на Факултета като Декан, има ли и друг?

 

Какъв административен опит има доц. Вунчев като бъдещ ръководител?

 

Другият ми въпрос е лично към доц. Вунчев. Понеже говорим за пари, няма пари за нищо, установихме че Факултетът не е добре материално. Как мисли да осъществи тази част от програмата, в която казва, че ще има допълнителни заплащания за втори език, за други допълнителни дейности, които биха имали колегите, откъде смята, че ще дойдат тези пари?

 

Третото ми питане отново е свързано с парите. Намаляващият брой на студентите ще се отрази ли финансово на Факултета?

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Ще дам отново думата, макар че това нарушава предварително установения ни ред, тъй като времето за въпроси и дискусии изтече.

 

ПРОФ. МИРЕНА СЛАВОВА: Предлагам, ако няма други въпроси, да гласуваме прекратяване на въпросите и изказванията.

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Има предложение да гласуваме прекратяване на изказванията, но все пак Вашите въпроси трябва да получат някакъв отговор.

 

Давам думата на проф. Данова

 

ПРОФ. МАДЛЕН ДАНОВА: Колеги, може да намерите на сайта пълното описание на опита, който имам. Само ще кажа, че работя от 32 години във Факултета и няма да навлизам в това. Мисля, че с всички от Вас се познаваме.

 

Искам да обърна внимание на намаляващия брой студенти. Това е, както подчертах, може би основният въпрос, с който трябва непрекъснато да се занимаваме, защото ако няма студенти, няма финансиране за Университета. Бюджетът на Университета се определя в по-голямата си част от броя на студентите, които обучаваме.

 

Засега броят на студентите драстично все още не е намалял, но затова поставих акцента върху това какво ще се случи, когато тези 30% от потенциалните ни кандидат-студенти няма да имат правото да кандидатстват. Може би те ще размислят, но така или иначе те ще са излезли от системата и няма да бъдат потенциални кандидат-студенти. За мен това е най-голямото предизвикателство.

 

Как ще го решаваме? Ние сме много хора, умни хора, сигурна съм, че ще има много предложения и ще намерим най-верния начин, за да се справим с тази нова ситуация. Демографският срив беше предвиден, предсказан, знаеше се, тоест това не ни изненада. Разбира се, последиците са неприятни, но в никакъв случай не говорим за изненада. Трябва да направим така, че новите промени в Закона за средното образование също да не ни изненадат, да сме подготвени и да знаем как да задържим броя на студените на нивото, което имаме сега. Благодаря.

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Благодаря на проф. Данова.

 

Давам думата на доц. Вунчев.

 

ДОЦ. ДФН БОРИС ВУНЧЕВ: Уважаеми колеги, може би трябваше преди самата процедура по изказванията на деканите да има някакво кратко представяне – служебно, от страна на председателя на Общото събрание, за да не се налага допълнително да даваме информация за административния ни опит.

 

Това, което мога да кажа във връзка с административния ми опит, е следното. В Софийския университет съм на хонорар от 1999 г. От 2003 г. съм щатен асистент. За реален десетгодишен стаж съм придобил академичната длъжност „доцент“ и научната степен „доктор на филологическите науки“.

 

По отношение пак на административния ми опит от месец декември 2017 г. съм ръководител на Проект за фундаментални научни изследвания към Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката. Тези от Вас, които са запознати, знаят колко трудно се достига до тези проекти. Там се изисква концепция, която да бъде възприета от оценителите, след това се изисква бюджетиране, защитаване на реален бюджет.

 

Имам и доста работа с централната университетска администрация, свързана пак в умален вид с целия комплекс от дейности, които ще извършва един декан – фонд „Работна заплата“, командировки, придобиване на дълготрайни материални активи, заплащане на административни разходи, закупуване на материали, консумативи и така нататък.

 

Четири години от автобиографията ми са време, в което бях преводач на правителствена делегация в посолството на Република България в Атина – едно от най-тежките ни посолства, с над 20 дипломати и 10 административни служители. Уверявам Ви, че горе долу в рамките на първите три часа от работния ден се справях с кореспонденцията с българското Външно министерство или наши институции, с гръцкото Външно министерство, да обслужа посланика и дипломатите. Не мисля, че има някакъв административен процес в този Университет, който би могъл да ме затрудни.

 

По отношение на броя студентите и как това ще влияе на финансирането на Факултета. Както видяхте от моята програма, акцентирал съм именно в завишаването на активността ни и публичната ни визия в дигиталната среда, която води до повече разпознаваемост и повече кандидат-студенти.

 

Също така трябва да отбележим, че демографската криза наистина се отразява на броя на зрелостниците и съответно на броя на приеманите студенти. Министерството на образованието и науката в последните пет години смени в някаква степен фокуса си и в момента се стимулират научните изследвания, а и след законови промени от 2015 г., се въведе Институтът на така наречените изследователски университети, като по тази линия завишените научни постижения на съответните университети водят и до увеличаване на бюджетната субсидия. Нашата активност във всяка една посока ще бъде именно средствата, с които ние ще привличаме повече студенти и повече приходи за нашия факултет. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Благодаря на доц. Вунчев.

 

Гласуваме прекратяване на разискванията.

 

Болшинство, без „против и „въздържали се“.

 

Разискванията са прекратени.

 

Колеги, чухме двете платформи.

 

Следва да изразим нашия вот.

 

Давам думата на проф. Веселинов да уточни някои моменти от процедурата.

 

ПРОФ. ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, ще Ви бъдат раздадени бюлетините. Гласувате с „х“ или с чавка. Отделните катедри са посочени на урните.

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Колеги, давам 30 минути почивка за гласуване.

 

(След почивката.)

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Уважаеми колеги, нека да пристъпим към втората част от първото ни заседание.

 

Давам думата на председателя на Комисията по изборите проф. Веселинов да обяви резултатите от гласуването.

 

ПРОФ. ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, ще Ви обява резултатите за избор на Декан на Факултета по класически и нови филологии.

 

От гласувалите 191 колеги: 122 гласуват „за“ за първия кандидат – проф. д-р Мадлен Данова. (Ръкопляскания.)

 

За втория кандидат – доц. Борис Вунчев, гласуват 64 колеги. (Ръкопляскания.)

 

Имаме 5 бели бюлетини.

 

Можем официално да обявим, че новият Декан на Факултета по класически и нови филологии е проф. д-р Мадлен Данова. (Ръкопляскания.)

 

Честито на проф. Данова!

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Честито на проф. Данова!

 

Ако искате, да кажете няколко думи?

 

ПРОФ. МАДЛЕН ДАНОВА: Колеги, благодаря за доверието!

 

Знаете, че съм човек, който е готов да се учи и непрекъснато да се усъвършенства, така че всички предложения, които имате за подобряване, за нови неща, които да правим, са повече от добре дошли.

 

Още веднъж благодаря!

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: На добър час на новия Декан!

 

Колеги, продължаваме с избор на Факултетен съвет и Атестационна комисия на нашия факултет.

 

Давам думата на председателя на Комисията по предложенията проф. Саръиванова.

 

ПРОФ. ИРИНА САРЪИВАНОВА: Колеги, моята работа е да Ви прочета предложенията за Атестационната комисия. Ние ги чухме вече, но все пак:

 

Председател: доц. д-р Йоана Сиракова.

 

Заместник-председател доц. д-р Лиляна Лесничкова.

 

Членове: проф. д-р Милена Братоева; доц. д-р Светлана Арнаудова; доц. д-р Росица Ишпекова; доц. д-р Весела Чергова и гл. ас. д-р Елена Динева.

 

Има ли други предложения, колеги?

 

Не виждам.

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: След провеждане на гласуването, закривам отчетно-изборното събрание на Факултета.

 

(Закрито в 14,00 ч.)

 

 

 

Протоколирал: Зам.председател на ОС на ФКНФ:

 

/Стефка Аличкова/ /доц. д-р Маргарита Руски/