Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Стенографски протокол - избор на делегати от квотата на ФКНФ за ОС на СУ

   

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Факултет по класически и нови филологии

 

Стенографски протокол

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

За избор на делегати от квотата на ФКНФ за ОС на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

(вторник, 15 октомври 2019 г., 14.30)

 

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Уважаеми колеги, приключи регистрацията за провеждане на Общо събрание на Факултета по класически и нови филологии за избор на делегати за Общото събрание от квотата на ФКНФ. Според мандатната комисия в залата присъстват 160 човека, имаме кворум и можем да пристъпим към изпълнение на дневния ред, в който са включени две точки.

 

1. Издигане на кандидатура за Ректор на Софийския университет от името на Общото събрание на Факултета по класически и нови филологии.

2. Избор на делегати за Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Ако сте съгласни с това предложение, да го гласуваме.

 

Болшинство, без „против“ и „въздържали се“.

 

Пристъпваме към първа точка от дневния ред на второто Общо събрание:

 

ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРА ЗА РЕКТОР НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ОТ ИМЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ.

 

Смятам, че нашият най-стар филологически факултет е в пълното си право да издига кандидатури за Ректор на Софийския университет всеки път, когато се провеждат такива избори.

 

Днес е особено необходимо в съвременната конюнктура нашите филологически интереси да бъдат представлявани и отстоявани по най-добър и адекватен начин. Досегашният Ректор проф. Герджиков доказа, че може да се справи с тази задача.

 

Ще му предложа да дойде тук и да каже няколко думи за това, което той ще сподели пред Общото събрание на 20 ноември като част от своята платформа.

 

ПРОФ. АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ: Колеги, както и преди четири години, ще кажа само няколко думи, защото няма как да представя пред Вас нито отчета, който подготвям за Общото събрание и който ще бъде над 400 страници, нито пък платформата, с която ще се кандидатирам.

 

Най-общо мога да кажа следното.

 

През този мандат, за съжаление, бяхме съсредоточени главно във финансовата стабилизация на Университета. За разлика от началото и дори след първата година, когато още не знаех какво е положението и какво сме заварили, сега нещата са доста ясни. Поради това че през осемте години на кризата средно сме задлъжнявали с по три и половина милиона годишно, а първата година, когато в средата на годината ни изненадаха с рязко намаляване на бюджета, още тогава сме задлъжнели с 10 милиона. Резултатът е, че когато започнах като Ректор, задълженията на Софийския университет възлизаха на над 40 милиона.

 

Сега нещата стоят по съвсем друг начин. Това не е само заслуга на ректорското ръководство.

 

Първо, кризата свърши, просто имахме късмет.

 

Второ, още по време на кризата успяхме да договорим в Стратегията за развитие на висшето образование, в Закона за висшето образование да залегнат неща, които да стимулират качеството. Поради това през последните години все повече средства се даваха не според броя на студентите, а според качеството на образованието, където ние очевидно нямаме конкурент.

 

Резултатът от това е, че успяхме да увеличим държавната субсидия за три години с 60%, тоест за четири и половина години тя ще се удвои. Това е много голямо постижение. Съвсем не е така при другите университети.

 

В годината, в която имаше 10%-но увеличение за висше образование, за нас увеличението беше 20%, за много университети нула или дори отрицателен ръст. Това е едната причина да се оправят нещата.

 

Другата е, че от тези 40 милиона се наложи да изплащаме само 10, защото двама колеги от Юридическия факултет, които аз не спирам да хваля, спечелиха дела за около 30 млн. лв. срещу държава, община и така нататък. По този начин сега задълженията са сведени до минимум и в този втори мандат можем да се съсредоточим върху това, което е същинската ни задача – повишаване качеството на образованието и на научните изследвания и като резултат от това, надявам се, покачване на мястото ни в рейтинговите класации.

 

Това е, което главно мога да обещая. Разбира се, ще се заема и с всички несвършени неща, те не са много. Има неща в мандатната програма, не повече от 10 – 15 са частично свършени или неуспешно недовършени. Има такива неща. Едно от тях е това, че не беше приета стратегия за развитие на Софийския университет. Тук вината не е само наша. Една поредица от групи от общо 50, 60 човека изготвяха анализи и след това предложения за бъдеща стратегия във всички отделни дейности на Университета. Резултатът не беше много добър. Можеше да стане веднага стратегия, ако бяхме някой друг университет и искахме формално да отчетем нещата, но целта беше да създадем стратегия, която наистина да гледа в бъдещето. Слава Богу и Министерството на образованието и науката мисли в същата посока и тяхното мнение е, че Стратегията, която изтича на национално ниво през 2020 г., е приключила с целта си и тази цел беше преразпределение на финансовия ресурс към университетите с по-високо качество. Тоест субсидия според резултатите. Тази цел е постигната според тях или поне в 2020 г. ще се постигне.

 

Министерството на науката и образованието има същата амбиция – да създаде стратегия, която да гледа в бъдещето и да се замислим за нещата, които по цял свят в момента се обсъждат – как ще изглежда образованието в следващите 10, 20, 30 години? Нещо, което трудно можем да предвидим предвид постоянните промени в технологиите. Това са най-общо нещата. Както казах, има много неща, които ще напиша в Програмата, особено в отчета.

 

Този мандат обещавам да се заема с тоалетните по-сериозно. Това не е шега, това наистина е тежък проблем от 30 години. Знам, че това е нещо, което ни представя пред всички гости на Университета, голяма част от тях са чужденци и най-вече за самите нас, които сме постоянно тук. Това не беше възможно до миналата година, защото капиталовите разходи бяха смешни – около 10, 15 хиляди на факултет. Но миналата година най-после получихме по-сериозна сума и имаме възможност и за такива ремонти.

 

Когато в началото се обадих, че ще бъдат увеличени възнагражденията на хоноруваните асистенти на 12, 00 лв., пропуснах да кажа, че това се отнася и за наднормените часове. Говорихме с проф. Данова затова, че първата година на мандата наднормените часове най-после бяха изплатени, но, както разбирам, следващите една, две години по различни причини – отчасти финансови, отчасти други, не са били изплащани.

 

Това ще се реши, първо, защото Факултетът стои много по-добре финансово поради промяната на методиката, по която изчисляваме финансирането.

 

Второ, защото и административните причини, както разбирам, отпадат. В тази ситуация, в която ще бъдат изплащани, има значение колко са и отговорът е: те ще бъдат увеличени на 12,00 лв.

 

Това са най-общо нещата, които исках да кажа. Готов съм да отговоря на всякакви въпроси. (Ръкопляскания.)

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Благодаря.

 

Колеги, някакви въпроси към проф. Герджиков и неговата платформа, която той ще изложи на 20 ноември?

 

Ако няма, предлагам да гласуваме тази наша кандидатура.

 

Моля, който е съгласен проф. Герджиков да бъде нашата кандидатура за избора на Ректора на Софийския университет, да гласува.

 

Виждам отявлено мнозинство.

 

„Против“ и „въздържали се“ няма.

 

Благодаря на всички, явно проф. Герджиков е нашата кандидатура.

 

Желаем Ви успех! (Ръкопляскания.)

 

 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред на второто ни Общо събрание:

 

ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.

 

Ще дам думата на председателя на Комисията по избора проф. Веселинов.

 

Трябва да изберем делегати за Общото събрание на университета.

 

ПРОФ. ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, гласуването за членовете на Факултетния съвет ще продължи явно и утре, ще имаме резултати, поради това няма как да приключим днес.

 

Това Общо събрание е за делегатите на Общото събрание на Софийския университет. Необходимо е колегите, които бъдат избрани за делегати, да присъстват на Общото събрание на Софийския университет. Затова тези, които няма да имат възможност да присъстват на 20 ноември, моля да си направят отвод, за да не бъдат включени в бюлетините за гласуване.

 

(Следват технически разяснения относно начина на гласуване.)

 

ПРЕДС. ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА РУСКИ: Колеги, преминаваме към гласуване.

 

Закривам ОС на ФКНФ.

 

 

Протоколирал: Зам.председател на ОС на ФКНФ:

 

/Стефка Аличкова/ /доц. д-р Маргарита Руски/