Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Преподаватели от СУ участваха в научно образователен форум на високо академично ниво в Казахския национален университет „ал-Фараби“

   

Делегация от преподаватели на Софийския университет, ръководена от Функционалния зам.-ректор на СУ проф. Мария Стойчева беше на едноседмично работно посещение в един от водещите университети в Централна Азия - Казахския национален университет „ал-Фараби“. В научно-образователния форум участваха проф. Мадлен Данова - Декан на ФКНФ, проф. Теодора Петрова - Декан на ФЖМК, проф. Божидар Ангелов -Декан на ФНОИ, проф. Стоян Шишков - Декана на Биологическия факултет и Директорът на Научно-образователния и културен център “ал-Фараби” в Софийския университет Виолета Добичина. В делегацията се включиха и университетски преподаватели от Пловдив и БАН.Посещението се осъществи по повод на завършването на първия випуск магистри от съвместната магистърска програма „Европа и Азия: Културна дипломация и геополитика на Европейския съюз” към ФКНФ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Казахския национален университет „ал-Фараби“. Петимата дипломанти защитиха успешно магистърските си тези пред българските и казахстанските членове на комисията и получиха отлични оценки за доброто представяне и демонстриране на задълбочени познания върху избраната тематика на дипломните си работи.

kazahstan1

 

Проф. Стойчева, проф. Данова и проф. Масалимова, Декан на философския факултет към КНУ, изразиха надеждата си и желанието си магистърската програма да се развие още по-успешно в бъдеще, обхващайки все повече студенти. Те отбелязаха също интереса на академичната общност на двата университета за сътрудничество в областта на образователните програми и на научните изследвания, което е много добра възможност за българските и казахстанските студенти.

 

kazahstan2

 

 

 

Преподавателите от българските университети проведоха официални срещи с ръководството на Казахския университет. Ректорът проф. Галим Мутанов, запозна гостите с постиженията на университета и програмата за превръщане му в изследователски университет, както и развитието на иновациите в учебното заведение. Акцент беше поставен и върху международното сътрудничество на Казахския национален университет, което успешно се осъществява с повече от 550 университета в света, включително и със Софийския университет. Проф. Мутанов изрази удовлетвореност от доброто сътрудничество, като посочи съвместната магистърската програма, създадена преди две години и откриването на Научно-образователния и културен център „ал-Фараби“, базиран в Софийския университет. Ректорът сподели идеята центърът да стане уникална международна площадка за партньорското сътрудничество в научната и в образователната област между балканските страни и РКазахстан.

kazahstan3

 

От своя страна Функционалния зам.ректор на СУ, проф. Мария Стойчева, отбеляза основните насоки в работата на Софийския университет и изрази голям интерес към развитието на сътрудничеството с КазНУ, водещ университет в Централна Азия. Тя обърна специално внимание на развитието на образованието и науката в съответствие със съвременните изисквания в областта на повишаването на квалификацията, провеждането на съвместни научно-изследователски проекти, разработването на различни образователни програми и обмяна на опит. Проф. Стойчева идентифицира важни насоки на новия етап на сътрудничество между двата университета.

 

kazahstan4

 

Българската делегация посети научната библиотека, където проведе срещи с декани на факултети. Събитието бе открито с уводна лекция “Мястото на казахстанската култура в световната цивилизация” на Декана на факултета по философия и политология проф. Алия Масалимова. Проф. Алия Масалимова запозна участниците с постиженията на университета в международната класация QS, QS Stars, в програмата на ООН „Академично въздействие”, с концепцията на „Умния университет „ал-Фараби”, както и опитът на сътрудничеството между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Казахския национален университет „ал-Фараби“. Директорът на научно-образователния и културен център „ал-Фараби” в Софийския университет и координатор на съвместната двудипломна магистърска програма „Европа и Азия: културна дипломация и геополитика на ЕС” Виолета Добичина направи презентация на Центъра, чийто цел е популяризиране на казахския език, култура и съвременните научни постижения на казахстанската изследователска общност във всички нейни аспекти. Бяха направени и редица предложения от страна на преподавателите от СУ за сътрудничество в съответните направления, за изпълнение на съвместни изследователски проекти, образователни програми, академична мобилност на студенти и преподаватели и др.

 

kazahstan5

 

 

 

В рамките на работното посещение преподавателите взеха участие в международното лятно училище "Казахстан: съвременност и традиции". Цел на образователната инициатива е популяризиране на богатата култура, традиции и душевност , както и създаването на благоприятни условия за по-нататъшно укрепване на академичните, научните и културните връзки между РКазахстан и България. Началото на програмата беше поставено през 2016 година с участието на първата група от български специалисти и преподаватели от различни образователни институции и университети. Членовете на българската делегация получиха специални сертификати на КазНУ „ал-Фараби за участието си в международното лятно училище.