Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ПОКАНА до членовете на Общото събрание на ФКНФ

   

ПОКАНА

до членовете на Общото събрание на на Факултета по класически и нови филологии при СУ „Св. Климент Охридски“

 

Съгласно чл. 26(5) от Закона за висшето образование, чл. 43 (1) от Правилника за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“ и решение на Факултетния съвет на Факултета по класически и нови филологии от 10.11.2020 г.

 

СВИКВАМ

Общото събрание на Факултета по класически и нови филологии на 11.12.2020 г. (петък) от 09.30 ч. при следния дневен ред:

  • 1. Отчетен доклад на Деканското ръководство на ФКНФ за периода октомври 2019–декември 2020 г.
  • 2. Разни.

Годишният отчет на Деканското ръководство на ФКНФ е публикуван на сайта на ФКНФ с адрес: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii Поради обявената в страната извънредна епидемична обстановка и съгласно т. 2.3 от Заповед №РД 19-343/16.09.2020 г. на Ректора на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ Общото събрание на ФКНФ ще бъде проведено в онлайн среда. За програмното осигуряване на провеждането членовете на Общото събрание на ФКНФ ще бъдат уведомени своевременно.

По предварителния дневен ред и Годишния отчет на Деканското ръководство могат да се правят писмени изказвания, коментари и предложения, които да качват на страницата на Общото събрание в платформата Мудъл в срок не по-късно от 06.12.2020 г.

Желаещите да направят изказвания с продължителност не повече от три минути по време на заседанието на Общото събрание на ФКНФ по предварителния дневен ред и доклада на Деканското ръководство трябва да заявят желанието си по електронната поща на адрес ppavlovich@uni-sofia.bg или ruski@uni-sofia.bg не по-късно от 09.12.2020 г.

 

Председател на Общото събрание на ФКНФ:

Проф. дфн П. Павлович

Заместник-председател на Общото събрание на ФКНФ:

Доц. д-р Маргарита Руски-Вандова

 

По предварителния дневен ред и Годишния отчет на Деканското ръководство могат да се правят писмени изказвания, коментари и предложения, които да качват на страницата на Общото събрание в платформата Мудъл в срок не по-късно от 06.12.2020 г. https://elearn.uni-sofia.bg/mod/forum/view.php?id=415287