Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ПЪРВИ ОНЛАЙН СЕМИНАР ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКА АНТРОПОЛОГИЯ МЕЖДУ СУ И КАЗАХСКИЯ НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ

   

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО: ПЪРВИ ОНЛАЙН СЕМИНАР ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКА АНТРОПОЛОГИЯ МЕЖДУ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И КАЗАХСКИЯ НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ

 

 

AlFarab1

В продължение на програмата за развитие на международното сътрудничество на Научно–образователния и културен център
ал – Фараби с университети от Централна Азия, по инициатива на проф.д-р Ирина Колева, катедра „Етнология и културна антропология“, Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше организиран онлайн семинар
със студенти и преподаватели от Софийския университет и Казахския национален университет ал–Фараби.

Темата на семинара в рамките на курсове по „Етнопсихология“ и „Етнопедагогика“ беше:
„Етнопсихологически характеристики на казахското семейство." Проф. д-р Колева откри семинара и представи госта проф. дпсн Майра Кабакова, етнопсихолог, от Казахския национален университет ал–Фараби, която беше поканена да представи своята монографична книга „Психологически особености на казахското семейство“. Модератори на онлайн семинара бяха: проф. д-р Ирина Колева и Виолета Добичина, Директор на Център ал-Фараби.
Участници в уебинара от българска страна бяха: гл. ас. д-р Кремена Йорданова, студенти на ОКС „ Бакалавър“ от специалността „Етнология и културна антропология“ и „История и философия“.

 

 

AlFarab2l

От казахстанска страна участваха преподавателите доц. д-р К.Е. Басибекова и ст. преподавател К. Муса, студенти от специалност "Психология, Катедрата по обща и приложна психология във Факултета по философия и политология на Казахския национален университет. След уводна лекция на проф. дпсн Кабакова се проведе разговор по проблемите на семейството като цяло и по-специално на семейството на казахската етническа група. . Бяха зададени въпроси и изказани научни тези. Участниците в онлайн семинара, студенти и преподаватели, се обединиха около мнението, че подобни срещи по такива актуални въпроси на етнологията и културната антропология между европейските университети и университетите в Централна Азия са полезни, информативни, от взаимен интерес за развитие на междукултурния диалог и комуникация в научен план.
Те подчертаха необходимостта от тяхното продължение.

 

 

INTERNATIONAL COOPERATION: FIRST ONLINE SEMINAR ON PSYCHOLOGICAL ANTHROPOLOGY BETWEEN SOFIA UNIVERSITY AND KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY

Continuation of the program for development of the international cooperation of the Scientific-Educational and Cultural Center al-Farabi with universities from Central Asia, on the initiative of Prof. Dr. Irina Koleva, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of History of Sofia University " St. Kliment Ohridski ”an online seminar was organized with students and lecturers from Sofia University and the Kazakh National University al-Farabi.

The topic of the seminar within the courses on "Ethnopsychology" and "Ethnopedagogy" was: "Ethnopsychological characteristics of the Kazakh family."

Moderators of the online seminar were Prof. Dr. Irina Koleva and Violeta Dobichina, Director of Al-Farabi Center.

Prof. Dr. Koleva opened the seminar and introduced the guest Prof. D.Psych.Sc. Mayra Kabakova, Ethnopsychologist, from the Kazakh National University al-Farabi, who was invited to present her monograph "Psychological features of the Kazakh family."

The participants in the webinar from the Bulgarian side were: Chief Assistant Dr. Kremena Yordanova, students of the Bachelor's Degree in Ethnology and Cultural Anthropology and History and Philosophy.

The participants in the Kazakh side, the lecturers Assoc. Prof. Dr. K.E. Basibekova and senior lecturer K. Musa, students majoring in Psychology, Department of General and Applied Psychology at the Faculty of Philosophy and Political Science of the Kazakh National University.

After an introductory lecture by Prof. D.Psych.Sc. Kabakova, a conversation was held on the problems of the family in general and the family of the Kazakh ethnic group in particular. Questions were asked and scientific theses were expressed.

The participants in the online seminar, students and teachers, agreed that such meetings on such topical issues of ethnology and cultural anthropology between European universities and universities in Central Asia are useful, informative, of mutual interest for the development of intercultural dialogue and communication in scientific plan. They stressed the need for their continuation.