Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2020 год.

   

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

 

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

 

В рамките на първия етап на Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ (https://www.mon.bg/bg/100542 ) Факултетът по класически и нови филологии обявява конкурс за:

  Брой места Работно време Срок

 

Млади учени[1]

 

 

3

 

 

4 часа

 

 

6 месеца

 

 

Постдокторанти[2]

 

 

3

 

 

4 часа

 

 

6 месеца

 

 

1

 

 

8 часа

 

 

6 месеца

 

  1. 1. Кой има право да кандидатства?

Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за „млад учен“ и „постдокторант“ до края на срока на договора. Това означава, че кандидатите за място на млад учен трябва да са придобили първа ОКС „магистър“ най-рано на 1.10.2010г, а кандидатите за място на постдокторант трябва да са придобили ОНС „доктор“ най-рано на 1.10.2015г.

Местата за млади учени и постдокторанти с работно време 4 часа са насочени към щатни преподаватели на ФКНФ.[3]

Мястото за постдокторант с работно време 8 часа е насочено към лица, които не работят на трудов договор в СУ.

 

  1. 2. Задължения на одобрените кандидати.

Одобрените кандидати ще бъдат назначени за осъществяване на научно изследване по тема, съобразена с научните приоритети, заложени в НСРНИ[4] в РБ 2017-2030 и ИСИС[5] на РБ 2014-2020.

От особено значение за Факултета по класически и нови филологии са следните приоритети:

За насочени фундаментални изследвания[6]: културно-историческо наследство, национална идентичност и развитие на културата на обществото, с акцент върху съпоставителни изследвания в сферата на езика, литературата и културата като цяло.

За приложни изследвания[7]: информационни и комуникационни технологии, в частност езикови технологии.

Ще бъдат подкрепени и качествени проекти, насочени към чисти фундаментални изследвания[8] в сферата на науките за езика, литературата и културата.

Темата на изследването се предлага от кандидата под формата на проектно предложение, което се представя на етап кандидатстване.

В края на срока на договора кандидатите представят отчет за планираната дейност (по образец).

Проектното предложение и отчетът се оценяват от експерти – хабилитирани преподаватели, които работят в същата научна област като тази, в която попада темата на научното изследване.

 

  1. 3. Документи за кандидатстване.

3.1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

3.2. Автобиография (по образец);

3.3. Копие от диплома за придобита първа ОКС „магистър“ или първа ОНС „доктор“, в съответствие с мястото, за което се кандидатства;

3.4. Списък с резултати от научно-изследователска дейност:

(а) публикации;

(б) непубликувани доклади от научни конференции;

(в) участия в изследователски проекти[9];

(г) научни специализации;[10]

3.5. Проектно предложение (по образец).

3.6. Материали с доказателствен характер (когато не е налична надеждна информация онлайн):

● Копие от удостоверения за участие в научни специализации;

● Копие от удостоверения за участие в научни конференции или от програмите на конференциите, в които е видно името на кандидата;

● Копие от публикации.

 

Документите се подават на хартиен и електронен носител.

 

  • Къде: Деканат на ФКНФ (каб. 231 на Ректората на СУ)
  • На кого: Инспектор Мариана Дикова (mldikova@uni-sofia.bg; maridicova@abv.bg; тел. 02 9308 381)
  • До кога: 03.02.2020 г.

 

  1. 4. Етапи на конкурса:

Оценяване: до 10.02.2020 г.

Уведомяване на кандидатите: до 12.02.2020 г.

Назначаване на одобрените кандидати: от 01.03.2020 г.

 

 

[1] „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно- квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ. (Закон за насърчаване на научните изследвания).

[2] „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването ѝ. (Закон за насърчаване на научните изследвания).

[3] Нямат право да кандидатстват, ако работят на втори трудов договор.

[4] Национална стратегия за развитие на научните изследвания

[5] Иновационна стратегия за интелигентна специализация

[6] Фундаментални изследвания, инспирирани от ясното очакване на полза и възможни дългосрочни приложения (НСРНИ).

[7] Изследвания, насочени към решаване на конкретни проблеми в практиката (НСРНИ).

[8] Изследвания, които включват експериментална или теоретична работа, предприета с цел придобиване на нови знания за фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се има предвид пряко практическо приложение или използване (НСРНИ).

[9] Моля, отбележете Вашата роля в проекта. Отбележете също източника на финансиране: „Фонд научни изследвания“ към СУ, „Фонд научни изследвания“ към МОН, оперативна програма, фонд на ЕС или друг външен донор.

[10] Моля, отбележете публикациите, докладите и проектите, които имат пряко отношение към темата на Вашето проектно предложение. Дайте линкове към информация за публикациите, докладите и проектите в интернет, ако е приложимо.