Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

   

 

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

 

В рамките на Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ (https://web.mon.bg/bg/101140)

Факултетът по класически и нови филологии

обявява

Допълнителен конкурс в рамките на Национална програма "Млади учени
и постдокторанти - 2". Срок за подаване на проектни предложения: 31.10.2022 г.

 

 

1. Кой има право да кандидатства?

Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за „млад учен“ и „постдокторант“ до края на срока на договора. Това означава, че кандидатите за място на млад учен трябва да са придобили първа ОКС „магистър“ не по-рано от 08.10.2012 г., а кандидатите за място на постдокторант трябва да са придобили ОНС „доктор“ не по-рано от 08.10.2017 г.

Местата за млади учени и постдокторанти с работно време 4 часа са насочени към щатни преподаватели на ФКНФ.[3]

Местата за млади учени и постдокторанти с работно време 8 часа е насочено към лица, които не работят на трудов договор в СУ.

 

2. Задължения на одобрените кандидати

Одобрените кандидати ще бъдат назначени за осъществяване на научно изследване по тема, съобразена с научните приоритети, заложени в НСРНИ[4] в РБ 2017-2030 и ИСИС[5] на РБ 2014-2020.

От особено значение за Факултета по класически и нови филологии са следните приоритети:

За насочени фундаментални изследвания[6]: културно-историческо наследство, национална идентичност и развитие на културата на обществото, с акцент върху съпоставителни изследвания в сферата на езика, литературата и културата като цяло.

За приложни изследвания[7]: информационни и комуникационни технологии, в частност езикови технологии.

Ще бъдат подкрепени и качествени проекти, насочени към чисти фундаментални изследвания[8] в сферата на науките за езика, литературата и културата.

Темата на изследването се предлага от кандидата под формата на проектно предложение, което се представя на етап кандидатстване.

В края на срока на договора кандидатите представят отчет за изпълнението на дейностите по проекта (по образец).

Проектното предложение и отчетът се оценяват от експерти – хабилитирани преподаватели, които работят в същата научна област като тази, в която попада темата на научното изследване.

 

3. Документи за кандидатстване

3.1. Заявление за участие в конкурса (по образец )( Application Form );

3.2. Автобиография ( по образец )( CV );

3.3. Копие от диплома за придобита първа ОКС „магистър“ или първа ОНС „доктор“, в съответствие с мястото, за което се кандидатства;

3.4. Списък с резултати от научно-изследователска дейност:

(а) публикации;

(б) непубликувани доклади от научни конференции;

(в) участия в изследователски проекти[9];

(г) научни специализации;[10]

3.5. Проектно предложение (по образец )( Project Proposal Form ).

3.6. Материали с доказателствен характер (когато не е налична надеждна информация онлайн):

● Копие от удостоверения за участие в научни специализации;

● Копие от удостоверения за участие в научни конференции или от програмите на конференциите, в които е видно името на кандидата;

● Копие от публикации;

3.7. Декларация ( по образец )( Declaration ).

 

Документите се подават по имейл:

Срок за подаване на проектни предложения: 31.10.2022 г.

До кого: инспектор Мариана Дикова (mldiкоvа@uni-sofia.bg; тел. 02 9308 381)

 

4. Етапи на конкурса:

Оценяване: до 19.09.2022 г.

Уведомяване на кандидатите: до 20.09.2022 г.

Назначаване на одобрените кандидати: от 08.10.2022 г.

 

5. Критерии за оценка на проектни предложения

Оценка по документи

 

 

Критерий Точки за брой Макс. брой Макс. точки
1 Публикации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Монография 5 1 5

 

 

1.2. Студия 3 2 6

 

 

1.3. Статия (вкл. в сборник от конференция) 2 3 6
2 Конференции

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Международни 2 3 6

 

 

2.2. Национални 1 3 3
3 Проекти

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Международни 5 1 5

 

 

3.2. Национални 3 1 3

 

 

3.3. Университетски 2 1 2
4 Специализации

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Дългосрочни (над 30 дни) 2 1 2

 

 

4.2. Краткосрочни (10–30 дни) 1 2 2

 

Максимум 40 точки

Точкуват се онези от включените в списъка с научна продукция единици, които са най-тясно свързани с темата на проектното предложение.

Оценка на проектното предложение

1. Значимост на научния проблем (2-6 т.)

2. Оригиналност на целта на научното изследване (2-6 т.)

3. Актуалност и релевантност на теоретико-методологичната рамка (2-6 т.)

4. Реалистичност на поставената цел с оглед на времевите рамки на договора (2-6 т.)

5. Значимост на очакваните резултати, вкл. потенциал за по-нататъшно развитие на проекта (2-6 т.)

6. Разпространение на резултатите:

(а) планирано участие в национална научна конференция* с анонимно рецензиране на заявките и с възможност за последващо публикуване на докладите – 5 т.

(б) планирано участие в международна научна конференция с анонимно рецензиране на заявките и с възможност за последващо публикуване на докладите – 8 т.

(в) планирано публикуване на статия** в периодично научно издание, което не е индексирано в наукометрични бази данни – 7 т.

(г) планирано публикуване на статия в научно издание, което е индексирано в наукометрични бази данни – 10 т.

 

Минимум 40 точки

*Планираното участие в конференция се отчита в края на договора с представен доклад, ако конференцията се е състояла в рамките на срока на договора, или с резюме, одобрено за участие, ако конференцията ще се състои след приключване на срока на договора

**Планираното публикуване на статия се отчита в края на договора с текст на статия, приет за рецензиране в периодично научно издание.

[1] „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно- квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ. (Закон за насърчаване на научните изследвания).

 

[2] „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването ѝ. (Закон за насърчаване на научните изследвания).

[3] Нямат право да кандидатстват, ако работят на втори трудов договор.

[4] Национална стратегия за развитие на научните изследвания

[5] Иновационна стратегия за интелигентна специализация

[6] Фундаментални изследвания, инспирирани от ясното очакване на полза и възможни дългосрочни приложения (НСРНИ).

[7] Изследвания, насочени към решаване на конкретни проблеми в практиката (НСРНИ).

[8] Изследвания, които включват експериментална или теоретична работа, предприета с цел придобиване на нови знания за фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се има предвид пряко практическо приложение или използване (НСРНИ).

[9] Моля, отбележете Вашата роля в проекта. Отбележете също източника на финансиране: „Фонд научни изследвания“ към СУ, „Фонд научни изследвания“ към МОН, оперативна програма, фонд на ЕС или друг външен донор.

[10] Моля, отбележете публикациите, докладите и проектите, които имат пряко отношение към темата на Вашето проектно предложение. Дайте линкове към информация за публикациите, докладите и проектите в интернет, ако е приложимо.