Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Информация за провежданите от ФКНФ курсове за придобиване на професионална квалификация "Учител по чужд език".

   

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за провежданите от Факултета по класически и нови филологии курсове за придобиване на професионална квалификация "учител по чужд език"

 

Факултетът по класически и нови филологии (ФКНФ) е акредитиран в направление „Филология” с най-висока оценка за трите степени на висше образование: „бакалавър”, „магистър” и „доктор”.

 

В рамките на тези образователни степени ФКНФ организира обучението на учители за придобиване на професионална квалификация „учител по чужд език” (английски, френски, немски, испански, италиански, латински и старогръцки език) и за повишаване компетентността на учителите по чужд език в средните училища.

 

Особено активно тази дейност се развива от началото на 1990-те години след настъпилите промени в преподаването на чужди езици в България. Само през последните пет години под формата на следдипломна квалификация са обучени над 1000 учители, 625 от тях - по съвместен проект с Министерството на образованието, младежта и науката от 2007 г., който е част от Националната програма за квалификация на учители.

 

Ежегодно Факултетът организира задочна форма на обучение срещу заплащане. Тя е едногодишна, обучението е разпределено в 4 модула. Таксата зависи от броя на записалите се курсисти. Общият хорариум е 540 учебни часа, като 300 от тях са за изучаването на практически език. Програмите за следдипломна квалификация по чужд език са разработени на базата на съществуващите учебни планове на бакалавърските специалности към Факултета, които подготвят кадри за средното образование. В програмите за следдипломна квалификация участват високоспециализирани преподаватели, водещи в областта, в която преподават. През последните години в тези програми са преподавали 5 професори, 20 доценти и 10 доктори. Използват се най-новите системи за усвояване на чужд език и методи на обучение, включително различните видове електронно обучение.

 

От кандидатите се изисква диплома за висше образование и ниво В1 на владеене на съответния чужд език, което се проверява чрез тест на базата на кандидат-студентските изпити по съответните езици.

 

Молби се подават целогодишно в каб. 167, ет. 5, сграда Ректорат, от понеделник до четвъртък включително между 10 и 12 ч. и между 14 и 16 ч. Таксата за явяване на изпит се определя всяка година според Правилника за провеждане на следдипломна квалификация в Софийския университет "Св. Климент Охридски". За допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Ива Кьосева на тел. 02/93 08 314 или в посочения по-горе кабинет.