Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Дигитализация и интернационализация на висшето образование в контекста на Ковид 19 пандемията: преподаватели от СУ, университети в Централна Азия и Иран споделят иновативни практики

   

Digitalization and internationalization of higher education in the context of the Kovid - 19 pandemic: professors from Sofia University, universities in Central Asia and Iran share innovative practices.

The working webinars organized by the Faculty of Classical and Modern Philology with the participation of the Scientific-Educational and Cultural Center al-Farabi and the Center for Eastern Languages ​​and Cultures of Sofia University "St. Kliment Ohridski ” as part of the project “Digitalization and Education in the Conditions of the Kovid-19 Pandemic: Practices and Innovations in Higher Education in Bulgaria and the Countries of Central Asia (Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan) and Iran” continue in the new academic year. They include representatives of universities from Central Asia and Iran as well as scholars from Sofia University “St. Kliment Ohridski ”.

The aim of this project is to create an opportunity for critical rethinking, analysis and exchange of experience in regard to the digitalization of the higher education in Bulgaria and the countries of Central Asia and Iran in the conditions of a pandemic in the last year and a half. The joint organization and participation in the webinars as well as the scholarly dialogue offer new opportunities for the development of the cooperation in the Global Partnership for Education (GPE), which plays an active role in supporting the education systems in Central Asia and Iran. The forums can initiate the establishment of a partnership network for the creation of joint programs and research projects through the exchange of experience and the involvement of experts in applying for international educational programs.

The webinars are held in English, and only in some cases guest speakers use Russian, but with a presentation in English. Each seminar focuses on a specific partner country. On October 15, 2021 lecturers and researchers from the partner university of Kyrgyzstan - Kyrgyz National University "Zhusup Balasagin" will take part.

We kindly invite professors, doctoral students, students from Sofia University and from other universities in Bulgaria, Central Asia and Iran and all specialists who are interested in the topic of the webinar to actively participate in the discussions.

The webinar will take place online on the Zoom platform on October 15, 2021, from 2 p.m., Bulgarian time.

 

The link is:

https://us02web.zoom.us/j/86177326269?pwd=QnRDcy92Y3Nib3ZoK1dXSERaNmlBUT09

Meeting ID: 861 7732 6269

Passcode: 388948

 

We are expecting you!

 

PROGRAM of the webinar with Kyrgyzstan

 

 

Дигитализация и интернационализация на висшето образование в контекста на Ковид – 19 пандемията: преподаватели от Софийския университет, университети в Централна Азия и Иран споделят иновативни практики

Продължават работните уебинари, организирани от Факултета по класически и нови филологии с участието на Научно–образователния и културен център „ал-Фараби“ и Центъра по източни езици и култури на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по проект „Дигитализация и образование в условията на Ковид-19 пандемията: практики и иновации във висшето образование в България и страните от Централна Азия (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан) и Иран“. Участници са лектори от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и представители на различни университети от посочените страни.

Целта на проекта е да създаде възможност за критическо преосмисляне, анализ и обмен на опита в дигитализацията на висшето образование в България, в страните от Централна Азия и Иран в условията на пандемия през последната година и половина. Съвместната организация и участие в уебинарите, както и научният диалог, ще предложат нови перспективи за развитие на сътрудничеството в Глобалното партньорство за образование (GPE), което играе активна роля в подкрепа на образователните системи в Централна Азия и Иран. Форумите ще инициират и изграждане на партньорска мрежа за създаване на съвместни програми и изследователски проекти чрез обмен на опит и привличане на специалисти в областта на изготвянето на проекти за кандидатстване по международни образователни програми.

Уебинарите се провеждат на английски език, като само в някои случаи гост – лекторите използват и руски език, но с презентация на английски език. Във всеки един от тях се представя и съответната партньорска държава. На срещата на 15 октомври 2021г. ще вземат участие преподаватели и изследователи от партньорския университет от Киргизстан – Киргизски национален университет „Жусуп Баласагин“.

Най-учтиво каним преподаватели, докторанти, студенти от Софийския университет и от други университети в България, в Централна Азия и Иран и всички специалисти, на които е интересна тематиката на уебинара, да се включат активно в дискусиите.

Уебинарът ще се проведе онлайн в платформата Zoom на 15 октомври 2021 г. от 14 часа.

Линк:

https://us02web.zoom.us/j/86177326269?pwd=QnRDcy92Y3Nib3ZoK1dXSERaNmlBUT09

 

Meeting ID: 861 7732 6269

Passcode: 388948

 

Очакваме ви!

 

ПРОГРАМА на уебинара с Киргизстан