Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Научна и международна дейност / Научни проекти на ФКНФ

   

НИС 2008 г.

1. “Разработване на уеб-базирани, мултимедийни и дистанционни модули за обучение по/на чужди езици за Факултета по класически и нови филологии”, ръководител – доц. д-р Албена Василева.

2. Финализиране на “Историко-хронологичен тезаурус на френските заемки в българския език”, ръководител – проф. д-р Димитър Веселинов

3. “Съпоставка на Декалога на Мойсей и римските закони” (съвместно с Юридическия факултет), ръководител – доц. д-р Мария Костова

4. “Българският литературен модернизъм в културното пространство на европейските модернизми”, ръководител – доц. д-р Стефана Русенова

5. “Издаване на литературно списание Vox Litterarum” ръководител – проф. дфн Александър Федотов

6. “Тезей: Старогръцката литература на български. Изготвяне на дигитален архив и сайт”, ръководител – доц. д-р Недялка Георгиева

7. “Разработване и изготвяне на помагало по аналитична граматика за студентите по английска филология”, ръководител – проф. дпн Лиляна Грозданова

8. “Теламон” – дигитализиране на старогръцките надписи от България, ръководител – проф. дфн Мирена Славова

9. “Създаване на курс по Прагматика на английски език за електронно обучение – магистърска степен”, ръководител – доц. д-р Мария Георгиева

10. “Тематични унгарско-български речници”, ръководител – гл.ас.д-р Лиляна Лесничкова.

 

НИС 2009 г.

1. В лабиринта на транкрипциите. Кръгла маса по проблемите на българските преводи от старогръцки и тяхното дигитализиране (въз основа на резултатите от проект “Тезей”, разработван с подкрепата на НИС към СУ през 2007 г. и 2008 г.)) с ръководител доц. д-р Недялка Георгиева.

2. Интердисциплинарни изследвания на род/ пол и жанр в хуманитаристиката с ръководител доц. д-р Корнелия Славова

3. Научни подходи към взаимовръзката нормативен текст – социокултурен контекст в изследванията на религиите с ръководител доц. д-р Симеон Евстатиев.

4. Интегриране на съвременни аудио-визуални и информационни технологии в чуждоезиковото обучение с ръководител доц. дфн Петя Янева

5. „Теламон” – дигитализиране на старогръцките надписи от България с ръководител проф. дфн Мирена Славова

6. Медиацията в реалното и виртуалното общуване в образователна среда: новаторски практики за Факултета по класически и нови филологиги с ръководител доц. д-р Албена Василева

7. Тематични унгарско-български речници с ръководител гл.ас. д-р Лиляна Лесничкова

8. Изследване на устната академична реч на българската Германистика с ръководител доц. д-р Красимира Алексова

9. Входна морфологична и синтактична терминология за студенти филолози (българисти и германисти) съвместно с Факултета по славянски филологии с ръководител проф. дфн Руселина Николова

10. Разчитане и анотиране на старовисоконемския текст на Евангелската хармония на Тациан с ръководител доц. дфн Емилия Денчева за две години

11. Musarum semper amator. Научна конференция в памет на проф. Димитър Бояджиев с ръководител проф. дфн Мирена Славова

12. “Евтерпа”: електронен корпус от текстове на новогръцката художествена литература и техните преводи на български език с ръководител доц. д-р Виолета Герджикова за две години

13. Францизмите в романа “Тютюн” на Димитър Димов с ръководител проф. д-р Димитър Веселинов

14. Моята родина е целият свят. Жените в българската и англо-американската литература с ръководител доц. д-р Весела Кацарова

15. Едгар Алън По – маргинален и универсален (научна конференция) с ръководител доц. д-р Мадлен Данова

16. Културно многообразие и социално единство: канадският опит (научна конференция) с ръководител доц. д-р Рени Йотова

17. Академично честване на стогодишнината от рождението на световноизвестния български англицист проф. д-р Марко Минков (научна конференция) с ръководител проф. дфн Александър Шурбанов

 

Проектите извън рамките на НИС 2009 г.

 

1. Проект “Архетип” на Катедрата по класическа филология и издателство “Фондация за българка литература” по Седма рамкова програма на Европейския съюз. По него са преведени 7 ориинални гръцки книги, които не са превеждани досега на българки език.

2. Проект по НИД на тема „Създаване на нов модул – „Специализиран италиански език – превод” – 2009 г., ръководител на проекта доц. д-р Амелия Личева, № 293/09.

3. Проект на Министерството на образованието на Франция и Дома на хуманитарните науки на Аквитания (Бордо, Франция) за изследване културното и езиковото наследство на българомохамеданите в Западните Родопи. Четиригодишната изследователска програма (2007 – 2010 г.) носи наименованието Marges, moire et représentations des territoires européens (координатор Ален Вио, хабилитиран научен сътрудник към Националния център за научни изследвания на Франция).

4. Френско-български проект по програма „Рила” на тема: «Контрастивни и съпоставнителни междуезикови изследвания: българският, полският, френският и английският журналистически език» - приключил през май

5. Превод на малките философски и религиозни творби на Блез Паскал, Индивидуален преводачески проект, CNL-BRI/NK/BSTBST000648, юли 2009.

6. LINDSEI (The Louvain International Database of Spoken English Interlanguage)

7. Електронно списание по американистика и трансатлантически изследвания, Държавен департамент на САЩ, Комисия “Фулбрайт”

8. Междукултурна комуникация в многоезична Европа

9. English Studies in East European Higher Education: Romania and Bulgaria

10. Четвърти студентски фестивал “Културен форум”- Проект на специалност Японистика.

11. Конкурс по ораторско майсторство – Проект на Японската Фондация за международен обмен “Japan Foundation”.

12. Международен Симпозиум на преподавателите по корейски език (публикуван е сборник с докладите)- Проект на Корейската Фондация за научни изследвания.

13. Конкурс за написване на есе за книгата „Герой на нашето време” – по проект на Института за превод на корейска литература в Р. Корея.

14. Открити семинари (woerkshop) със студентите по проект на Корейската фондация

 

НИС 2010 г.

 

1. Разработване на програма за получаване на сертификат за междукултурна компетентност с научен ръководител доц. д-р Мадлен Данова

2. Летописна книга на ФКНФ (1965–1989) с научен ръководител проф. д-р Димитър Веселинов

3. Електронни арабоезични ресурси и референтни нива за овладяване на арабски език от носители на български език с научен ръководител доц. д-р Цветомира Пашова

 

4. Разработване и внедряване на нови техники за комуникация и медиация за нуждите на Факултета по класически и нови филологии с ръководител доц. д-р Албена Василева

5. Разчитане и анотиране на старовисоконемския текст на Евангелската хармония на Тациан с ръководител доц. дфн Емилия Денчева

6. Хиндо-български онлайн речник с научен ръководител доц. д-р Милена Братоева на стойност 10 880 лв.

7. Тематични унгарско-български речници с ръководител гл.ас. д-р Лиляна Лесничкова

8. Входна морфологична и синтактична терминология за студенти филолози (българисти и германисти) – втори етап съвместно с Факултета по славянски филологии с ръководител проф. дфн Руселина Ницолова на стойност 7902 лв. (за ФКНФ)

9. Научна конференция с международно участие на тема “БЪЛГАРИЯ – ЯПОНИЯ – СВЕТЪТ” с научен ръководител проф. дфн Бойка Цигова

10. Култура, действителност, литература. Юбилейна научна конференция в чест на проф. дфн Богдан Богданов с научен ръководител доц. д-р Виолета Герджикова

 

Проекти от общоуниверситетската партида по НИС

1. Езиков профил на студентите от Софийския университет «Св. Климент Охридски» с научен ръководител доц. д-р Мария Стойчева (координатор Философски факултет и партньори Факултут по класически и нови филологии и Факултет по педагогика)

2. Десета юбилейна конференция по социолингвистика INSOLICO 2010 с научен ръководител доц. д-р Ангел Ангелов (съвместен проект на Факултета по класически и нови филологии и Факултета по славянски филологии).

 

В крайна фаза са три проекта към фондовете на МОНМ

1. Създаване на Интегрален университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст, в който от наша страна участва доц. Снежина Димитрова.

2. Създаване на Общоуниверситетски център за дигитализиране на научното наследство на Софийския университет, планиран от ИФ, ФСФ, ФЖМК, Център “Дуйчев”, Университетска библиотека и нашия факултет. Координатори по последния проект от наша страна са проф. Д. Веселинов и гл.ас. Д. Илиев.

3. „Документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България” в сътруничество с Пловдивския университет, НАТФИЗ и Института по изкуствознание към БАН. Ръководител на проекта е гл.ас. Невена Панова.