Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Испанистика и португалистика

   

Ръководител на Катедра „Испанистика и португалистика“

 

доц. д-р Татяна Пантева

e-mail: t.panteva@uni-sofia.bg

Кабинет 125A
Тел: (+359 2) 9308 334

Приемно време: сряда, 14.00 - 16.00, 125A, Ректорат

 

Основани специалности:
Испанска филология – 1961
Португалска филология – 1992

 

Катедрата по испанска филология е основана през 1961 г. от проф. Тома Томов и Емилия Ценкова, а по-късно е преименувана на Катедра по испанистика и португалистика. В нея работят висококвалифицирани преподаватели от България и Испания.

Учебните програми са сродни с програмите на редица чуждестранни висши учебни заведения и дипломите на испанистите се признават от Министерството на образованието и културата на Кралство Испания. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ има подписани договори за сътрудничество и обмен в учебната и в научноизследователската дейност с испански и португалски университети, както и договори по програмата „Еразъм“ с испански и френски университети.

Катедрата предлага обучение в три образователно-квалификационни степени – бакалавърска, магистърска и докторска. За ОКС „бакалавър“ може да се кандидатства независимо от нивото на владеене на испански език, като през първата година напредналите и начинаещите студенти се обучават по различни програми.

 

 

Специалност „Испанска филология“

Обучението в бакалавърската степен продължава осем семестъра и е организирано в три групи дисциплини: задължителни, избираеми и факултативни. Задължителните и избираемите дават основата на професионалната подготовка по специалността „Испанска филология“. Освен това са включени и общофилологически теоретични дисциплини – Увод в общото и романското езикознание, Увод в литературната теория, Западноевропейска литература и др., изграждащи необходимата рамка на филологическото обучение.

В учебния план са включени специализиращи модули и два профила за професионална квалификация – „Учител по испански език и литература“ и „Преводач с испански език“, които студентът придобива едновременно с подготовката по образователно-квалификационната степен „бакалавър". Тези профили са избираеми и дават възможност за получаване на допълнителна професионална квалификация. Бакалавърска степен се получава след полагане на държавни изпити.

Обучението в специалност „Испанска филология“ е съобразено с изискванията на Европейското пространство за висше образование и използва инструментите на Болонския процес, които позволяват чрез трансфер на кредити по време на следването си студентите да се обучават в редица университети в Испания и други европейски страни в продължение на един или два семестъра.

Освен като преводачи с испански език и преподаватели по испански език и литература в системата на основното, средното и висшето образование и в езикови школи, завършилите „Испанска филология“ могат да работят като референти за испаноезичните страни в различни държавни институции, в български и чуждестранни фирми, в дипломатически и търговски мисии, в редакционни колегии, в медии и издателства, както и да заемат всякакви други длъжности, за които се изискват филологически, езикови и чуждоезикови умения и компетентности.

 

Преподаватели

Website