Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / Проф. д-р Петко Петков

   
1

Проф. д-р Петко Петков

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, каб. 610

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 433

e-mail: ppetkov@chem.uni-sofia.bg

web: https://www.researchgate.net/profile/Petko_Petkov3

Образование

2009 – Доктор по 4.2. Химически науки (Теоретична химия), СУ „Св. Кл. Охридски“

2004 – Магистър по химия (магистърска програма по Изчислителна химия), СУ „Св. Кл. Охридски“

2002 - Бакалавър по химия

 

Професионално развитие

2021 – Професор, катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2018 – 2021 Доцент, катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2012 –2018 Главен асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2009 – 2012 Асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Допълнителни академични длъжности, награди и гост-професорски престои:

2004 – Нагрaда за най-добра дипломна работа по химия в България

 

Специализации и изследователски престои в чужбина

Научен сътрудник към Вилхелм Оствалд институт , Университет Лайпциг, Гермния (01.02.2016 –01.02. 2017)

Пост-докторска специализация , Университет Якобс, Бремен, Германия (01.02.2014-01.02.2016)

 

Краткосрочни изследователски визити (до 6 мецсеца)

Университет Барселона, Барселона Испания (2012)

Изследователска стипендия ( 6 месеца) финасирана от DFG , Университет Якобс, Бремен, Германия (2010 г.)

Технически Университет Мюнхен , Германия (2004, 2006, 2013)

 

Научни интереси

Изчислителна Химия – развитие на методите в изчислителната химия и прилагане на високопроизводителни изчисления.

Квантово-химични методи за моделиране на спектроскопски характеристики на молекули, клъстери и материали.

Изследване на структурата и свойствата на порести материали (зеолити, метал-органични решетки и др.) с методите на молекулното моделиране.

Прилагане на аb-initio молекулна динамика за изследване на материали и химични процеси.

 

Избрани публикации (до 5)

Yang, C.; Dong, R.; Wang, M.; Petkov, P. S.; Zhang, Z.; Wang, M.; Han, P.; Ballabio, M.; Bräuninger, S. A.; Liao, Z.; Zhang, J.; Schwotzer, F.; Zschech, E.; Klauss, H. H.; Cánovas, E.; Kaskel, S.; Bonn, M.; Zhou, S.; Heine, T.; Feng.; X.; A Semiconducting Layered Metal-Organic Framework Magnet. Nature Communication. 2019, 10 (1).

Dong, R.; Han, P.; Arora, H.; Ballabio, M.; Karakus, M.; Zhang, Z.; Shekhar, C.; Adler, P.; Petkov, P. S.; Erbe, A.; Mannsfeld, S. C. B.; Felser, C.; Heine, T.; Bonn, M.; Feng, X.; Cánovas, E. High-Mobility Band-like Charge Transport in a Semiconducting Two-Dimensional Metal–Organic Framework. Nature Materials. 2018, 17 (11), 1027–1032.

Matias R. Fagiani, Xiaowei Song, Petko Petkov, Sreekanta Debnath, Sandy Gewinner, Wieland Schöllkopf, Thomas Heine, André Fielicke, Knut R. Asmis: Structure and Fluxionality of B 13 + Probed by Infrared Photodissociation Spectroscopy. Angewandte Chemie International Edition 12/2016;, DOI:10.1002/anie.201609766

Stefan Friedländer, Jinxuan Liu, Matt Addicoat, Petko Petkov, Nina Vankova, Robert Rüger, Agnieszka Kuc, Wei Guo, Wencai Zhou, Binit Lukose, Zhengbang Wang, Andreas Pöppl, Michael Ziese, Thomas Heine, Christof Wöll: Linear Chains of Magnetic Ions Stacked with Variable Distance: Ferromagnetic Ordering with a Curie Temperature above 20 K. Angewandte Chemie International Edition in English 07/2016; accepted., DOI:10.1002/anie.201606016

Rahul Banerjee, Arijit Mallick, Bikash Garai, Matthew A. Addicoat, Petko St. Petkov, Thomas Heine: Solid State Organic Amine Detection in a Photochromic Porous Metal Organic Framework. Chemical Science 12/2014; 6(2)., DOI:10.1039/C4SC03224A

Petko St Petkov, Georgi N Vayssilov, Jinxuan Liu, Osama Shekhah, Yuemin Wang, Christof Wöll, Thomas Heine: Defects in MOFs: A Thorough Characterization. ChemPhysChem 06/2012; 13(8):2025-9., DOI:10.1002/cphc.201200222

Пълна справка за публикационната активност: ResearcherID R-4168-2016, ScopusID: 57209563597, https://www.researchgate.net/profile/Petko-Petkov

 

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

2008-2012, ФНИ, договор № ДО-02-130. Изясняване на механизма на пептиден синтез в рибозомата и на възможностите за контрол върху процеса – моделни теоретични и експерименални изследвания – член на колектива

2008-2012, ФНИ, договор № ДО 02-184/16.12.2008 г. Координационна химия на катиони в порести материали: теоретични основи, експериментално определяне и дизайн на нови материали със специфични адсорбционни и каталитични свойства – член на колектива

2009-2012, ФНИ, договор № ДTK 02/36 - 17.12.09. Получаване на алтернативни горива от възобновяеми въглерод-съдържащи суровини: реформинг на биогаз до водород – член на колектива

2014-2018, ФНИ, договор № T02/20-12.12.2014г. Порести материали като адсорбенти за пречистване на горивата на бъдещето /метан и водород/ – член на колектива

2016-2019, ФНИ, договор № ДН09/5/15.12.2016г. Интергриран подход за получаване на чист водород с оползотворяване на парниковия газ СО2 – член на колектива

2016-2019, ФНИ, договор № ДН09/18/17.12.2016г. Дизайн на нови мезопорести нанокомпозитни лекарство-доставящи системи за цитостатици и модулатори на множествената лекарствена резистентност – член на колектива

2019-2022: ФНИ (Concert-JAPAN) :договор номер: КП-06-ДО02/2. Scientific Upgrading of Novel Multi-dimensional Microporous Catalysts for Green Chemical Reactions (MicroGreen)

2020-2022: ФНИ (Петър Берон и НИЕ): Realistic modeling of an important transition metal enantioselective catalyst by ab initio dynamics (MD4ASYMMCAT).

 

Други научни дейности

Рецензент на публикации в: PCCP, JPC

Гост-редактор в списанието Molecules

Съавторство в книги и глави от книги:

Computational Modeling of Nanoporous Materials (Глава от книга)

Ordered Porous Solids 1st Edition

Editors: Valentin Valtchev, Svetlana Mintova, Michael Tsapatsis

DOI: 10.1016/B978-0-444-53189-6.00008-1

eBook ISBN: 9780080932453

Hardcover ISBN: 9780444531896

Imprint: Elsevier Science

Published Date: 4th September 2008

 

Преподавателска дейност

Лекции:

Органична химия – специалност Биология и специалност ЕООС , ЗО, 45 ч., задължителен

Молекулно моделиране на функционални материали - специалност ИХСМ, РО, 30 ч., задължително избираем

Компютърно моделиране на oрганични съединения – магистърска програма Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения, PО, 30 ч., задължителен

Хибридни QM/MМ методи - магистърска програма изчислителна химия, PО, 30 ч., задължителен

Увод в програмирането на Линукс обвивка - магистърска програма изчислителна химия, PО, 30 ч., задължителен

Практически занятия:

Семинари и упражнения по Органична химия I и II – всички специалности на ФХФ и БФ, РО и ЗО

Упражнения по Молекулно моделиране на функционални материали – специалност ИХСМ

Упражнения по Увод в програмирането на Линукс обвивка - магистърска програма изчислителна химия