Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / Проф. д-р Християн Александров

   

Проф. д-р Християн Александров

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, каб. 237

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 227

e-mail: haa@chem.uni-sofia.bg

 

Образование

2008 – Доктор по 4.2. Химически науки (органична химия), СУ „Св. Кл. Охридски“

2002 – Бакалавър по химия, СУ „Св. Кл. Охридски“

Професионално развитие

2014 – Доцент по 4.2 Химически науки (органична химия, органичен катализ), Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2009 – 2014 Главен асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2008 – 2009 Старши асистент, Катедра Органична химия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Допълнителни академични длъжности, награди и гост-професорски престои:

2014 Награда „Питагор” за млад учен

2015 – Член на Факултетния Съвет на ФХФ

Специализации и изследователски престои в чужбина

Технически Университет Мюнхен, Германия, (Пост-докторантска специализация, 01.02.2008-28.02.2009 г.)

Барселонски Университет, Испания, (Пост-докторантска специализация, 01.07.2011-31.12.2012 г.)

Pacific Northwest National Laboratory, САЩ, 06.07.2010-29.08.2010 г.

Технически Университет Мюнхен, Германия, (2003, 2005, 2007, 2010)

Барселонски Университет, Испания (2013, 2014, 2016, 2017)

Научни интереси

Квантово-химично моделиране на:

  • материали и катализатори с фокус върху микропорести материали, оксидни повърхности и наночастици
  • повърхности, наночастици и малки клъстери на преходни метали
  • комплекси на преходни метални йони
  • реакции протичащи върху каталитични системи
  • системи за доставка на лекарства

Избрани публикации (до 5)

Hristiyan A. Aleksandrov, Konstantin M. Neyman, Konstantin I. Hadjiivanov, and Georgi N. Vayssilov “Can the state of platinum species be unambiguously determined by the stretching frequency of an adsorbed CO probe molecule?” Physical Chemistry Chemical Physics, 2016, 18, 22108-22121

Hristiyan A. Aleksandrov, Sergey M. Kozlov, Swetlana Schauermann, Georgi N. Vayssilov, and Konstantin M. Neyman “How Absorbed Hydrogen Affects the Catalytic Activity of Transition Metals” Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 13371–13375.

Paul C. Jennings, Hristiyan A. Aleksandrov, Konstantin M. Neyman, and Roy L. Johnston „A DFT study of oxygen dissociation on platinum based nanoparticles” Nanoscale, 2014, 6 (2), 1153–1165.

Hristiyan A. Aleksandrov, Lyudmila V. Moskaleva, Zhi-Jian Zhao, Duygu Basaran, Zhao-Xu Chen, Donghai Mei, and Notker Rösch “Ethylene conversion to ethylidyne on Pd(111) and Pt(111). A first-principles-based kinetic Monte Carlo study” Journal of Catalysis, 2012, 285 (1), 187-195.

Hristiyan A. Aleksandrov, Petko St. Petkov, and Georgi N. Vayssilov “Computational evaluation of the capability of transition metal exchanged zeolites for complete purification of hydrogen for fuel cell applications: The cheapest performs the best” Energy and Environmental Science, 2011, 4 (5), 1879–1885.

ORCID ScopusAuthorID ResearcherID Система_Авторите Researchgate

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

2008-2012, ФНИ, договор № ДО-02-130. Изясняване на механизма на пептиден синтез в рибозомата и на възможностите за контрол върху процеса – моделни теоретични и експерименални изследвания – член на колектива

2008-2012, ФНИ, договор № ДО 02-184/16.12.2008 г. Координационна химия на катиони в порести материали: теоретични основи, експериментално определяне и дизайн на нови материали със специфични адсорбционни и каталитични свойства – член на колектива

2009-2012, ФНИ, договор № ДTK 02/36 - 17.12.09. Получаване на алтернативни горива от възобновяеми въглерод-съдържащи суровини: реформинг на биогаз до водород – член на колектива

2011-2012, Ministry of Education (Spain), post-doctoral grant (SB2010-0172). Developing models for density functional studies of hydrogen storage in metals to account for the effect of nanostructuring - ръководител

2014-2018, ФНИ, договор № T02/20-12.12.2014г. Порести материали като адсорбенти за пречистване на горивата на бъдещето /метан и водород/ - ръководител на екипа от СУ

2016-2019, ФНИ, договор № ДН09/5/15.12.2016г. Интергриран подход за получаване на чист водород с оползотворяване на парниковия газ СО2 - ръководител на екипа от СУ

2016-2019, ФНИ, договор № ДН09/18/17.12.2016г. Дизайн на нови мезопорести нанокомпозитни лекарство-доставящи системи за цитостатици и модулатори на множествената лекарствена резистентност - ръководител на екипа от СУ

Други научни дейности

Рецензент на публикации в: Journal of Catalysis, The Journal of Physical Chemistry C, Physical Chemistry Chemical Physics, Surface Science, ChemCatChem, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, Applied Surface Science, Computational and Theoretical Chemistry, Chemical Physics Letters, The Journal of Chemical Theory and Computation, Langmuir

Съавторство в книги и глави от книги (пълно библиографско описание с всички съавтори, страници от-до, DOI; ако има ISBN или ISSN).

Georgi N. Vayssilov, Hristiyan A. Aleksandrov, Galina P. Petrova, Petko St. Petkov, “Computational Modelling of Nanoporous Materials”, Chapter 8 in Ordered Porous Solids, Valchev, Mintova, Tsapacis (Editors), Elsevier, Amsterdam, 2009, p. 211-238; ISBN: 978-0-444-53189-6.

Sergey M. Kozlov, Hristiyan A. Aleksandrov, Lyudmila V. Moskaleva, Marcus Bäumer, Konstantin M. Neyman “From Static to Reacting Systems on Transition-Metal Surfaces” In: Jan Reedijk and Kenneth Poeppelmeier, editors. Comprehensive Inorganic Chemistry II, Vol 7. Oxford: Elsevier; 2013. p. 476-503; ISBN 9780080965291, http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-097774-4.00733-6.

Преподавателска дейност

Лекции:

Органична химия I – специалност Химия и Информатика, РО, 45 ч., задължителен

Органична химия I – специалност Химия и Английски език, РО, 45 ч., задължителен

Органична химия I – специалност Биология и Химия, РО, 45 ч., задължителен

Органична химия I – специалности БМУР и ЕООС (БФ), РО, 30 ч., задължителен

Моделиране на периодични системи и наноструктури – Магистърска програма „Изчислителна Химия”, РО и ЗО, задължителен

Хетерогенен катализ – всички специалности на ФХФ (III и IV курс), РО и ЗО, избираем

Практически занятия:

Семинари и упражнения по Органична химия I и II – всички специалности на ФХФ и БФ, РО и ЗО

Семинари по Зеолити и мезопорести материали във високите технологии – Магистърска програма „Органични материали във висшите технологии”, РО и ЗО, избираем