Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / Гл. ас. д-р Невена Петкова

   
1

Гл. ас. д-р Невена Петкова

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, каб. 236

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 384

e-mail: nipetkova@chem.uni-sofia.bg

web: http://www.chem.uni-sofia.bg/depart/ochem/coumarin/

Образование

2007 – Доктор по химия (органична химия) шифър 01.05.03, ВАК.

2000 – Магистър по химия, СУ „Св. Климент Охридски“, Химически факултет, специалност „Органична и аналитична химия“

Професионално развитие

2009 – Главен асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2008 – 2009 Старши асистент, Катедра Органична химия, ХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2004 – 2008 Химик, Катедра Органична химия, ХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Допълнителни академични длъжности, награди и гост-професорски престои:

2007 Награда за най-добра дисертация на Съюза на учените в България за 2007

Специализации и изследователски престои в чужбина

Септември 2011 – Септември 2013, 3B´s Research Group - Biomaterials, Biodegradables and Biomimetics, Department of Polymer Engineering, University of Minho

Март 2014 - Central Research Laboratory, Department of Chemistry, and University of Oxford, England

Юли – Август 2014 - Central Research Laboratory, Department of Chemistry, and University of Oxford, England

Януари – Февруари 2015 - Central Research Laboratory, Department of Chemistry, and University of Oxford, England

Научни интереси

Органичен синтез. Органофосфорна химия

Органофосфорни съединения като потенциални биологичноактивни вещества: Соли на метиленбисфосфоновата киселина; Синтез на метиленбисфосфонати съдържащи като хетероцикъл остатък от 2Н-бензопирани или 1,2-бензоксафосфорини

Синтез на фосфорсъдържащи кумаринови производни по реакции на Кньовенагел, Арбузов и Перков

Реакции на спрегнато присъединяване на нуклеофили към кумарини. Тандемни реакции на хидриране/ацилиране на 3-заместени кумарини

Биоортогонални субстрати и реакции

-Синтез на напрегнати циклооктини за click-реакции, протичащи без участието на катализатор

-Синтез на модифицирани монозахариди

ЯМР-лаборатория при ФХФ на СУ

-Спектрално охарактеризиране на новосинтезирани органични съединения с използване на едномерни и двумерни ЯМР-техники в разтвор и твърдо състояние

-Въвеждане и прилагане на повече и нови ЯМР-техники

Избрани публикации (до 5)

A. I. Koleva, N. I. Petkova, R. D. Nikolova Ultrasound-assisted Conjugate Addition of Organometallic Reagents to 3-Diethylphosphonocoumarin Synlett 2016, 27, 2676.

N. I. Petkova, R. D. Nikolova, K. L. Kostov, T. Mineva, G. N. Vayssilov Theoretical and experimental local reactivity parameters of 3-substituted coumarin derivatives, J.Phys.Chem. A, 2014, 118 (46), 11062.

E. D. Ilieva, N. I. Petkova, R. D. Nikolova Ring Opening Reactions of 3-Phosphonocoumarin under Michael Reaction Conditions, Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, 2012, 187, 39.

N. I. Petkova, R. D. Nikolova, A. G. Bojilova, N. A. Rodios, J. Kopf Synthesis of heterocyclic methylenebisphosphonates by 1,3-dipolar cycloaddition of ethyl diazoacetate to 1,2-benzoxaphosphorin-3-phosphonates, Tetrahedron, 2009, 65, 1639.

N. I. Petkova, R. D. Nikolova, A. G. Bojilova, N. A. Rodios, C. P. Raptopoulou Hydrogenation / Regioselective C-acylation reaction of diethyl coumarin-3-phosphonate with NaBH4 / acid anhydrides. A new one pot tandem reaction, Synth. Commun., 2006, 36, 509.

Scopus Author ID Система Авторите

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

2009 – 2013, Find and Bind: FP7-NMP-2008-SMALL-2 “Mastering sweet cell-instructive biosystems by copycat nano-interaction of cells with natural surfaces for biotechnological applications” – член на колектива

2012 – 2015, POLARIS: “Unlocking the research potential of 3Bs Group, University of Minho, in Nanomedicine field to strengthen its competitive position at the European level” – член на колектива

2015, СУ „Св. Кл. Охридски“ № 160 от 17.04.2015 Развитие и популяризиране на лабораторията по Ядрен магнитен резонанс към Факултета по химия и фармация на СУ – член на колектива

2016, СУ „Св. Кл. Охридски“ № 157 от 12.04.2016 ЯМР-лабораторията на ФХФ – осигуряване на консумативи за техническа изправност и изследователска дейност – член на колектива

2017, СУ „Св. Кл. Охридски“ Осигуряване на консумативи за техническата изправност и изследователска дейност на ЯМР-лабораторията на ФХФ – член на колектива

Други научни дейности

Член на редакционна колегия на:

Рецензент на публикации в: Current Organic Synthesis, Turkish Journal of Chemistry

Съавторство в книги и глави от книги (пълно библиографско описание с всички съавтори, страници от-до, DOI; ако има ISBN или ISSN).

Учебници и учебни помагала

Преподавателска дейност

Лекции:

Органична химия II – специалност Биология и Химия, РО, 45 ч., задължителен

Практически занятия:

Семинари и упражнения по Органична химия I и II – всички специалности на ФХФ и БФ, РО и ЗО