Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / Доц. д-р Юлиан Загранярски

   
YZagranyarski webpage 2017

Доц. д-р Юлиан Загранярски

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, каб. 608

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 600

e-mail: ohjz@chem.uni-sofia.bg

Образование

2007 – Доктор по 4.2. Химически науки (органична химия), СУ „Св. Кл. Охридски“

2001 – Магистър по химия, СУ „Св. Кл. Охридски“

Професионално развитие

2017 – Доцент по 4.2 Химически науки (органична химия), Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2008 – 2017 Главен асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2002 – 2008 Асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Допълнителни академични длъжности, награди и гост-професорски престои:

2015 – Отговорник на специалност „Компютърна химия“

Специализации и изследователски престои в чужбина

Макс Планк институт по полимери, Майнц, Германия (2011-2012 (18 м), 2013-2014 (15 м), 2015 (3 м)

Научни интереси

Органичен синтез – синтез на риленови багрила, пигменти и комплекси, биологично активни вещества

Избрани публикации (до 5)

Facile Transformation of Perylene Tetracarboxylic Acid Dianhydride into Strong Donor–Acceptor Chromophores, Yulian Zagranyarski, Long Chen, Yanfei Zhao, Henrike Wonneberger, Chen Li and Klaus Müllen, Organic Letters, 2012, 14 (21), 5444–5447.

Toward Perylene Dyes by the Hundsdiecker Reaction, Yulian Zagranyarski, Long Chen, Daniel Jänsch, Thomas Gessner, Chen Li and Klaus Müllen, Organic Letters, 2014, 16 (11), 2814–2817.

On-Surface Synthesis of Rylene-Type Graphene Nanoribbons, Haiming Zhang, Haiping Lin, Kewei Sun, Long Chen, Yulian Zagranyarski, Nabi Aghdassi, Steffen Duhm, Qing Li, Dingyong Zhong, Youyong Li, Klaus Müllen, Harald Fuchs, and Lifeng Chi, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137 (12), pp 4022–4025.

Water-soluble NIR-absorbing rylene chromophores for selective staining of cellular organelles, Stefka Kaloyanova, Yulian Zagranyarski, Sandra Ritz, Mária Hanulová, Kaloian Koynov, Andreas Vonderheit, Kalina Peneva and Klaus Müllen, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138 (9), 2881–2884.

Facile synthesis of annulated heterocyclic benzo[kl]acridine derivatives via one-pot N-H/C-H coupling, Zagranyarski Y., Skabeev A., Ma Y., Müllen K., Li C., Org. Chem. Front., 2016, 3, 1520-1523.

Scopus Author ID

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

2016, УФНИ, договор № 136/2016, Синтез на нов клас нафталенови багрила и пигменти съдържащи пет- и шестчленни хетероцикли – ръководител

2015, УФНИ, договор № 77/2015, Синтез на нови пери-двойнозаместени периленмоноимиди – ръководител

Други научни дейности

Рецензент на публикации в: Bul. Chem. Comm.

Съавторство в книги и глави от книги (пълно библиографско описание с всички съавтори, страници от-до, DOI; ако има ISBN или ISSN).

Преподавателска дейност

Лекции:

Основни принципи на органичния синтез – специалност Химия, РО,45 ч. задължителен

Органична химия I – специалности Молекулярна биология и Биотехнологии, РО , 30 ч., задължителен

Органична химия – специалност Агробиотехнологии, РО, 45 ч., задължителен

Органична химия – специалност Биология и английски език, РО, 21 ч., задължителен

Органична химия I – специалност Химия, ЗО, 30ч., задължителен

Практически занятия:

Семинари и упражнения по Органична химия I и II – всички специалности на ФХФ и БФ, РО и ЗО