Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / доц. д-р Станимир Стоянов

   
SStoyanov

Доц. д-р Станимир Стоянов

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, каб. 224

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 329

e-mail: SStoyanov@chem.uni-sofia.bg

Образование

2012 – Доктор по 4.2. Химически науки (органична химия), СУ „Св. Кл. Охридски“

2001 – Магистър по химия, СУ „Св. Кл. Охридски“

Професионално развитие

2015 – Доцент по 4.2 Химически науки (органична химия, органична фотохимия), Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2002 – 2014 Асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Допълнителни академични длъжности, награди и гост-професорски престои:

2015 – Ръководител на Магистърска програма „Органични материали във висшите технологии“

2015 – Отговорник на специалност „Химия“

Специализации и изследователски престои в чужбина

Фрибургски университет, Фрибург, Швейцария (Пост-докторантска специализация, 2014 – 2015)

Макс Планк институт по полимери, Майнц, Германия (2007, 2008, 2013, 2014)

Технически университет, Мюнхен, Германия (2009)

Научни интереси

Органичен синтез – светлочувствителни съединения (багрила, пигменти, комплекси), биологично активни вещества

Органична фотохимия – реакции при облъчване с УВ и видима светлина, фоточувствителни катализатори, фотоактивни защитни групи и линкъри, фотоволтаични органични клетки

Молекулна спектроскопия – steady-state и time-resolved спектроскопия, оптични сензори, дозиметри и индикатори, влияние на средата върху абсорбционните и емисионни свойства

Избрани публикации (до 5)

Grabchev, I., Yordanova, S., Vasileva-Tonkova, E., Cangiotti, M., Fattori, A., Alexandrova, R., Stoyanov, S., Ottaviani, M.F. A novel benzofurazan-cyclam conjugate and its Cu(II) complex: Synthesis, characterization and in vitro cytotoxicity and antimicrobial activity, Dyes and Pigments, 2016, 129, 71-79.

Gutzov, S., Missirian, J., Danchova, N., Stoyanov, S. Preparation and optical properties of functionalized zirconia–silica xerogels displaying a multicolor emission at UV excitation, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2016, 77 (2), 342-347.

Yordanova, S., Grabchev, I., Stoyanov, S., Petkov, I. New detectors for metal cations and protons based on PAMAM dendrimers modified with 1,8-naphthalimide units, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2014, 283, 1-7.

Stoyanov, S., Petrov, P., Stoyanova, M., Dangalov, M., Shivachev, B., Nikolova, R., Petkov, I. 4-Amino-3-nitro naphthalimides-structures and spectral properties, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2012, 250, 92-98.

Cheshmedzhieva, D., Ivanova, P., Stoyanov, S., Tasheva, D., Dimitrova, M., Ivanov, I., Ilieva, S. Experimental and theoretical study on the absorption and fluorescence properties of substituted aryl hydrazones of 1,8-naphthalimide, Physical Chemistry Chemical Physics, 2011, 13 (41), 18530-18538.

ORCID Scopus Author ID ResearcherID Система Авторите

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

2009 – 2012, ФНИ, договор № ДТК 02/25 17.12.2009, Модифицирани с флуорофори наночастици на благородни метали - нови материали за био- и химични сензори – член на колектива

2009 – 2012, ФНИ, договор № ДТК 02/26 17.12.2009, Получаване, структура и оптични свойства на нови хибридни материали – член на колектива

2017, УФНИ, договор № 80-10-97/20.04.2017, Синтез и спектрални свойства на нафталимиди с кондензиран борсъдържащ хетероцикъл – ръководител

Други научни дейности

Рецензент на публикации в: Synthesis, Spectrochimica Acta

Преподавателска дейност

Лекции:

Органична фотохимия – специалност Химия (направление Органична химия), РО и ЗО, 45 ч., задължително избираем

Органична химия II – специалност Химия и Информатика, РО, 45 ч., задължителен

Органична химия II – специалности БМУР и ЕООС (БФ), РО, 30 ч., задължителен

Оптични свойства на функционални органични съединения – всички специалности на ФХФ (III и IV курс), РО и ЗО, избираем

Практически занятия:

Семинари и упражнения по Органична химия I и II – всички специалности на ФХФ и БФ, РО и ЗО

Семинари по Оптични свойства на функционални органични съединения – всички специалности на ФХФ (III и IV курс), РО и ЗО

Упражнения по Органична фотохимия – специалност Химия (направление Органична химия), РО и ЗО