Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / доц. д-р Никола Бурджиев

   
1

доц. д-р Никола Бурджиев

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, каб. 234

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 225

e-mail: nburdzhiev@chem.uni-sofia.bg

Образование

2007 – Доктор по 4.2. Химически науки (органична химия), СУ „Св. Кл. Охридски“

2002 – Бакалавър по химия, СУ „Св. Кл. Охридски“

Професионално развитие

2010 – до момента главен асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2008 – 2010 старши асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2007 – 2008 химик, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Специализации и изследователски престои в чужбина

Оксфордски университет, Оксфорд, Великобритния (специализация, януари-февруари 2015 г)

Научни интереси

Органичен синтез – синтез и трансформации на хетероциклени съединения, вещества с биологична активност.

Ядрено Магнитен Резонанс – структурно характеризиране на съединения, конформационен анализ, кинетика на органичните реакции, ЯМР на хранителни продукти.

Избрани публикации (до 5)

Pashev, A.S., Burdzhiev, N.T., Stanoeva, E.R. Synthetic Approaches toward the Benzo[a]quinolizidine System. A Review, Organic Preparations and Procedures International, 2016, 48 (6), pp. 425-467. (DOI: 10.1080/00304948.2016.1234820)

Stanoeva, E., Georgieva, A., Avramova, S., Burdzhiev, N., Lázár, L. Synthesis of novel 13a-(o-aminoalkyl)-8-oxoberbines by means of reaction of homophthalic anhydride with 1-substituted 3,4-dihydroisoquinolines. An unexpected formation of a pyrrolo[3,4-i]berbindione, Journal of Heterocyclic Chemistry, 2015, 52 (1), pp. 130-135. (DOI: 10.1002/jhet.1965)

Burdzhiev, N., Stanoeva, E., Shivachev, B., Nikolova, R. Synthesis and transformations of polysubstituted diastereomeric 5-oxomorpholin-2-carboxylic acids, Comptes Rendus Chimie, 2014, 17 (5), pp. 420-430. (DOI: 10.1016/j.crci.2013.08.005)

Burdzhiev, N., Stanoeva, E. Synthesis of piperidinones incorporating an amino acid moiety as potential SP antagonists, Comptes Rendus Chimie, 2010, 13 (12), pp. 1443-1449. (DOI: 10.1016/j.crci.2010.08.005)

Burdzhiev, N.T., Stanoeva, E.R. Reaction between glutaric anhydride and N-benzylidenebenzylamine, and further transformations to new substituted piperidin-2-ones. Tetrahedron, 2006, 62 (35), 8318-8326. (DOI: 10.1016/j.tet.2006.06.054.)

Scopus Author ID Система Авторите

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

Реакции на моноциклени анхидриди с циклични имини – метод за синтез на диастереомерни хетероциклени съединения, Ръководител, , СУ "св. Климент Охридски", Номер на договора: 221/2017 2017

Enhancing the scientific capacity of the Faculty of Chemistry and Pharmacy at Sofia University as leading regional research and innovation centre in the area of advanced functional materials H2020-TWINN-2015 - Twinning, Член, , Номер на договора:Project ID: 692146 2016

ЯМР-лабораторията на ФХФ - осигуряване на консумативи за техническа изправност и изседователска дейност, Член, СУ "св. Климент Охридски", Номер на договора:157/2016 2016

Развитие и популяризиране на лабораторията по Ядрен магнитен резонанс към Факултета по химия и фармация на СУ, Член, СУ "св. Климент Охридски", Номер на договора:160/2015 2015

Ново поколение от супрамолекулярни системи за засилване на противотуморно действие, Член, 2014

„Разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“, Член, , Номер на договора:BG051PO001- 4. 3. 04 – 0033, 2013

Други научни дейности

Рецензент на публикации в: Arabian Journal of Chemistry, Bulgarian Chemical Communications.

Преподавателска дейност

Лекции:

Органична химия II – специалност Химия, ЗО, 30 ч., задължителен

Строеж и биологична активност на органичните съеднения – специалност Химия (направление Органична химия), РО и ЗО, 45 ч., задължително избираем. Избираем за останалите специалности на ФХФ.

Химия на хетероциклените съединения – всички специалности на ФХФ (III и IV курс), РО и ЗО, избираем.

Практически занятия:

Семинари и упражнения по Органична химия I и II – всички специалности на ФХФ и БФ, РО и ЗО

Упражнения по Строеж и биологична активност на органичните съединения – всички специалности на ФХФ (III и IV курс), РО и ЗО

Упражнения по Химия на хетероциклените съединения – всички специалности на ФХФ, РО и ЗО.

Упражнения по Биоорганична химия – екохимия, РО.